Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3012 : Krimināltiesības. Sevišķā daļa." dati

Kursa kods
JurZ3012
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu jēdzienu un sastāva pazīmēm (objektu un priekšmetu, objektīvo pusi, subjektu un subjektīvo pusi), šo noziedzīgo nodarījumu kvalificējošām pazīmēm, to norobežošanu no līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt krimināltiesību sevišķajā daļā ietverto noziedzīgo nodarījumu pamatsastāva un kvalificējošās pazīmes; 2) apgūt noziedzīgu nodarījumu juridiskā izvērtējuma pamats; 3) iepazīt krimināltiesību normu interpretācijas praksi to piemērošanas procesā.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Valentija Liholaja
Rezultāti
Apgūstot kursu, studenti ieguvuši zināšanas par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāva pazīmēm, šo noziedzīgo nodarījumu kvalificējošo pazīmju saturu, nodalīšanu pēc sastāva pazīmēm no citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1.Teorētiskas zināšanas par krimināltiesību sevišķās daļas institūtiem.
2.Spēja analizēt atsevišķu noziedzīgu nodarījumu pazīmes un norobežot saskarīgus nodarījumus.
3.Spēja sasaistīt likuma priekšrakstus ar teorētiskām atziņām un praksi.
Profesionālās kompetences:
1.Studenti spēj orientēties konkrētu noziedzīgu nodarījumu sastāva pazīmēs.
2.Studenti ir apguvuši noziedzīgu nodarījumu juridiskā izvērtējuma pamatus.
3.Studenti spēj orientēties krimināltiesību normu interpretācijas jautājumos to piemērošanas procesā.
Kursa plāns
Nr. p. k.Temats, Nodarbības veids, Plānotais apjoms stundās
1.Krimināltiesību Sevišķās daļas jēdziens, nozīme un sistēma. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija.L2
2.Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds. Noziegumi pret valsti.L2
3.Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. L2/S2
4.Nonāvēšana. L2/S6
5.Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. L2
6.Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām, brīvību, godu un cieņu. L2/S2
7. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību.L2/S2
8.Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem. L2
9.Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. L2/S6
10.Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. L2/S2
11.Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. L2/S2
12.Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību. L2/S2
13.Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā.L2/S4
14.Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību.L2/S2
15.Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju.L2/S2
16. Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā. L2
Stundas kopā64
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri un 2 kontroldarbi. Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido kontroldarbu rezultāts (50%) un eksāmena (rakstveidā – tests un kāzuss) rezultāts (50%).
Noapaļojot atzīmi, tiek ņemts vērā studenta individuālais darbs visa semestra laikā .
Mācību literatūra
1.Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. trešais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009.
2.Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2., 3. Sevišķā daļa. Rīga: Firma „AFS”, 2007.
3.Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000.

4.Read A., Seago P. Criminal Law. London: Sweet&Maxwell, 2000.
Papildliteratūra
1. Ķinis U. Kibernoziegumi. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007.
2.Mežulis D. Korupcijas ierobežošanas krimināltiesiskie aspekti. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.
3.Mežulis D. Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006.
4.Mincs P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V. Liholajas komentāriem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005
Periodika un citi informācijas avoti
1.Latvijas Universitātes raksti. Juridiskā zinātne
2.Jurista Vārds
3.Administratīvā un Kriminālā Justīcija
4. www.tm.gov.lv
5. www.at.gov.lv
Studiju programmas