Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3019 : Kriminoloģija" dati

Kursa kods
JurZ3019
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
E-kursi
Kursa anotācija
•iepazīstināt studentus ar noziedzības kā sociāli tiesiskas parādības tendencēm, stāvokli, to noziedzīgajiem faktoriem, noziedznieka personību, noziedzīgo nodarījumu mehānismu un tās novēršanas sistēmu
•īpaša uzmanība tiks pievērsta noziedzības apzināšanas problēmām, sekmējot teorētiska un praktiska rakstura zināšanu un iemaņu apguvi, izzinot kriminogēnos un pretsabiedriskos procesus un parādības Latvijā un ārvalstīs.

Studiju priekšmeta uzdevumi:
•veidot studējošajos analītiskā darba prasmes, analizējot noziedzības un citu pretsabiedrisko parādību stāvokļi un tendenes
•attīstīt priekšstatus par kriminoloģijas zinātni un tās elementu izpratni ārvalstīs
Kursa atbildīgais mācībspēks
Valentija Liholaja
Rezultāti
Apgūstot studiju kursu Kriminoloģija studējošais iegūst zināšanas par noziedzību un citām pretsabiedriska rakstura parādībā, tās nosakošiem faktoriem, noziedznieka personību un noziedzīgo nodarījumu mehānismu, kā noziedzības novēršanas tiesiskajiem un organizatoristiska rakstura pasākumiem; studenti apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgi analizēt un vērtēt krimināla rakstura parādības un procesus.
Kursa plāns
1.Kriminoloģijas priekšmets un saturs.L2/S1
2.Kriminoloģijas kā zinātnes veidošanās vēsturiskie aspekti, noziedzība un kriminoloģija LatvijāL2/S1
3.Kriminoloģiskās izziņas metodoloģija un metodes.L3/S1
4.Noziedzīgā nodarījuma mehānismsL2/S0
5.Noziedznieka personībaL2/S1
6.Noziedzības jēdziens, būtība un tās raksturojums.L3/S1
7.Latentā noziedzībaL2/S0
8.Noziedzības faktoriL2/S0
9.Noziedzība un sociālās deviācijasL0/S1
10.Viktimoloģija — mācība par noziegumu upuriem.L1/S1
11.Violentoloģija — mācība par vardarbīgo noziedzībuL1/S1
12.Ekonomiskā un organizētā noziedzībaL2/S0
13.Noziedzības novēršana un kontrole, kriminoloģijas aktualitātes pasaulēL2/S0
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentiem jāapmeklē lekcijas un semināru nodarbības. Nodarbību procesā ir paredzēti divi pārbaudes darbi. Apgūstot kursu, tā nobeigumā studentam ir jāuzraksta referāts (referātu tēmu saraksts - kursa apraksta nobeigumā)(50%)
Kursa pārbaudījums –rakstveida eksāmens(50%)
Mācību literatūra
1.Drošība un tiesiskums Latvijā. Zinātnisko rakstu krājums. Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīga, 2007.
2.Žeivots M., Mazpans R., Gozenbilds G. Likumpārkāpumu novēršana. Lekciju pieraksti.Rīga, Latvijas policijas akadēmija, 2007.
3.Noziedzība un kriminoloģija globalizācijas apstākļos: jaunie izaicinājumi. XYIII Baltijas starptautiskā kriminologu semināra materiāli. Latvijas Kriminologu biedrība. Rīga, 2006.
4.Kriminoloģija. R., Nordik, 2004.
5.Birkavs V. Zinātne – pret noziedzību. R., 1986.
6.Griķis J. Par noziedzības sociāliem cēloņiem Latvijā. Kriminālstatistisks apskats. Tieslietu ministrijas vēstnesis. R., 1924.
7.Krastiņš U. Mācība par nozieguma sastāvu. R., 1994.
8.Kristapsone S. Noziedzība Latvijā (noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie faktori Latvijā 90.gados). R., ‘’Raka’’, 2003.
9.Krugļevskis A. Kriminālpolitika. Lekcijas. R., 1934,
10.Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas parādības. Statikas datu krājums. R., 2005.
11.Stumbiņa Ē., Birkavs V., Niedre A. Kriminoloģija. R., 1981.
12.Ugrjumovs A. Noziedzības cēloņi un apkarošanas līdzekļi. Tieslietu ministrijas vēstnesis. R., 1922., Nr. 5
13.Vilks A. Deviantoloģija. Mācība par uzvedības sociālajām novirzēm.R., Tiesu namu aģentūra, 2001.
14.Vilks A. Cilvēku un viņu orgānu tirdzniecība: kriminoloģiskās, politiskās un sociālās problēmas.Ieskats XXI gadsimta kriminālajās reālijās. R., BAAF, 2002.
15.Liholaja V. Noziegums//Latvijas Universitātes raksti. Juridiskā zinātene, 703.sējums. Rīga, Latvijas Universitāte, 2006, 44 – 62 lpp.
16.Time Nawbury, Criminology, 2 nd edition, 2012.
17. Katherine S.Williams, Textbook on Criminology, 7th edition, 2012.
18. Chris Hale, Keith Hayward, Arizini Wahidin and Emma Wincup, Criminology, 3 th edition, 2013
Papildliteratūra
1.Adler F., Mueller G.O.W., Laufer W.S. Criminology. 2 d. Ed. N.Y., 1995.
2.Binder A., Gilbert G. Methods of Research in Criminology and Criminal Justice. N.Y., 1983.
3.Crime and Criminology. 3 d. Ed. N.Y., 1981.
4.Eiseberg U. Krimonologie, 4 d. Ed., 1995.
5.Kaiser G., Kerner J.H., Sock F., Schellhops H Kleines Krimonologisches Worterbuch. Stutgart, 1993.
6.Siegel L.J. Criminology: theories, patterns arn typologies. West, 1992.

7.Peter B. Kraska and W. Lawrence Neuman, Criminal Justice and Criminology Research Methods, 1 edition, 2007.
8.Earl Babbie and Michael G. Maxfield, Research Methods for Criminal Justice and Criminology, 6th edition, 2010.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Amerikas kriminologu asociācija – http://asc41.com/
2.Kriminoloģijas Interneta mega saits – http://faculty.ncwc.edu/toconnor/criminology.htm
3.ASV kritiskās kriminiloģijas saits – http://critcrim.org/
4.Skandināvijas Kriminoloģisko pētījumu padome – http://www.nsfk.org/
5.Austrālijas kriminoloģisko pētījumu padome – http://www.aic.gov.au/crc/
6.Kembridžas universitātes kriminoloģijas saits – http://www.crim.cam.ac.uk/
7.Kriminoloģisko teoriju saits – http://www.crimetheory.com/
8.Eiropas noziedzības novēršanas un kontroles institūts (HEUNI) – http://www.heuni.fi/
9.Pasaules kriminālās tiesvedības elektroniskā biblioteka – http://www.newark.rutgers.edu/~vylen/WCJ/
10.Eiropols – http://www.europol.eu.int/
11.Interpols – http://www.interpol.int/
12.Teorētiskās kriminoloģijas saits – http://tcr.sagepub.com/
13.Britānijas kriminoloģijas padome – http://www.britsoccrim.org/
14.Eiropas Kriminoloģijas padome – http://esc-eurocrim.org/
15.Žurnāls Criminology - http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0011-1384
16.ANO Noziedzības un tieslietu elektronisko resursu datu bāze - http://www.uncjin.org/
17.Latvijas iekšlietu ministrija: http://www.iem.gov.lv/
18.Latvijas Valsts policija: http://www. vp.gov.lv/
19.Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs: http://www. iem.ic.gov.lv/
Studiju programmas