Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2044 : Studiju darbs II" dati

Kursa kods
JurZ2044
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
E-kursi
Kursa anotācija
Tiesību zinātņu bakalauru studiju programmas Studiju darba II izstrādes mērķis ir tiesību zinātņu teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu nostiprināšana un attīstība atbilstoši Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas specifikai un prasībām, kā arī sagatavot studējošo Bakalaura darba izstrādāšanai.

Studiju darbs II atbilst Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izvirzītām prasībām studiju darba sekmīgai aizstāvēšanai, kurā ietilpst studiju darba plāna izstrāde, studiju darba izstrādei nepieciešamo avotu identificēšana, studiju darba izstrāde, noformēšana un aizstāvēšana.

Studiju darbu II var izstrādāt jebkurā „A” daļas (obligātie studiju kursi) vai „B” daļas (obligātās izvēles studiju kursi) studiju kursā, kas paredzēts otrajā akadēmiskajā studiju gada programmā (t.i., trešajā vai ceturtajā semestrī).
Kursa atbildīgais mācībspēks
Anita Rodiņa
Priekšzināšanas
Rezultāti
Studiju darba II sekmīga (pozitīva) aizstāvēšana norāda uz studējošā spējām pastāvīgi strādāt ar tiesību avotiem, atbilstoši izvēlētai studiju darba tēmai izstrādāt zinātniskā darba plānu (struktūru), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu autoru viedokļus, izdarot secinājumus un priekšlikumus atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai zinātniskā konsultanta uzraudzībā. Sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs norāda uz studējošo spējām patstāvīgi zinātniskā konsultanta uzraudzībā izstrādāt bakalaura darbu.
Kursa plāns
Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Tiesību avotu apzināšana
2.Studiju darba plāna izstrāde
3.Studiju plāna saskaņošana ar zinātnisko konsultantu
4.Studiju darba izstrāde
5.Studiju darba satura saskaņošana ar zinātnisko konsultantu
6.Kopsavilkuma izstrāde, avotu saraksta un anotācijas sagatavošana
7.Kopsavilkuma, avotu saraksta un anotācijas saskaņošana ar zinātnisko konsultantu
8.Studiju darba aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju darba sekmīgs (pozitīvs) vērtējums.
Studiju darbam ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst:
1)pēc formas, kas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām prasībām;
2)pēc satura, kas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām prasībām;
3) pēc aizstāvēšanās līmeņa, kas atbilst studiju darba aizstāvēšanai izvirzītām prasībām
Mācību literatūra
1.Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba II zinātniskā konsultanta norādēm.
Papildliteratūra
1.Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba II zinātniskā konsultanta norādēm.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba II zinātniskā konsultanta norādēm.
Studiju programmas