Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2016 : Dzīvokļu tiesības" dati

Kursa kods
JurZ2016
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursā tiek apskatīti dzīvojamo telpu īres un dzīvokļa īpašuma tiesiskie jautājumi.
Lielāko daļu kursa aizņem jautājumi par īres līgumu - noslēgšana, priekšmets, subjekti, kā arī līguma izbeigšana, kam veltītas trīs lekcijas. Tiek apskatīti arī jautājumi par izīrētāja, īrnieka un tā ģimenes locekļu savstarpējām attiecībām, tiesībām un pienākumiem. Atsevišķi tiek aplūkoti jautājumi par dzīvokļa īpašumu un privatizāciju.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par dzīvojamo telpu īres tiesiskajām attiecībām, dzīvokļa īpašumu reglamentējošām normām, judikatūru.

Akadēmiskās kompetences :
1.Iegūtas pamatzināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē dzīvokļu tiesības.
2.Iegūtas zināšanas par normatīvo aktu nepilnībām un nepieciešamajiem grozījumiem.

Profesionālās kompetences :
1.Studenti spēj sagatavot juridiskus dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem.
2.Studenti orientējas pastāvošajā judikatūrā.
Kursa plāns
1.Dzīvokļu tiesību vispārējais raksturojums.L 2
2.Dzīvojamo telpu īres attiecību pamatnoteikumi. L 2
3.Dzīvojamās telpas īres līguma subjekti, to savstarpējās attiecības.L 4
4.Dzīvojamā telpā dzīvojošās personas.L 2, S 2
5.Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana un izlikšana no dzīvojamām telpām.L 6
6.Dzīvojamās telpas apakšīre un dienesta dzīvojamo telpu īre.L2, S2
7.Dzīvojamo telpu īres tiesisko attiecību jautājumi attiecībā uz valsti un pašvaldībām. L 2
8.Dzīvokļa īpašums.L 2
9.Dzīvojamo māju privatizācija un apsaimniekošana.L 4
10.Procesuālie jautājumi dzīvokļu tiesībās, izlikšana un tiesu prakse.L 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts,
Semināra apmeklējums – obligāts + 1 starppārbaudījums - kontroldarbs (50%),
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un/vai kāzuss.
Mācību literatūra
1.Krauze, R. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem. Trešais papildinātais izdevums // Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2006.
2.Krauze, R. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem. Ceturtais papildinātais izdevums // Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2008.
3.Dzelzīts, K. Dzīvokļu īres tiesības, Rīga, Valtera un Rapas akc.sab.izdevums, 1927.
4.Sinaiskis, V. Īrnieka izlikšanas jautājums sakarībā ar tiesību uzbūvi un pielietošanu // Rīga, Sabiedrisko zinātņu veicināšanas biedrība “Aequitas” izdevums, 1928.
5.Dzelzītis, K. Likums par telpu īri ar paskaidrojumiem un tiesu praksi. Rīga, 1932.
Papildliteratūra
1.Aronietis, A. Likums par telpu īri un tiesu prakse īres lietās (izvilkumi no Senāta spriedumiem). Rīgā, 1930.
2.Abramsons, M., Miera izlīgums īres lietās. Rīga, 1936.
3.Torgāns, K. Īre un noma // Rīga, b.i.,1993.
4.Krauze, R., Krauze I. Dzīvoklis : īre, privatizācija, īpašums (dokumenti un komentāri) // Rīga, Mans īpašums, 1996.
5.Īres likums (jaunā redakcija, spēkā no 2001.gada 1.janvāra) un komentāri // Rīga, Mans īpašums, 2002.
1.Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošana. Statūti, līgumi, skaidrojumi // Rīga, CDzMPK, 2000.
Periodika un citi informācijas avoti
"Latvijas Vēstnesis"
Rīgas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas mājas lapa Internetā: www.rdzmpk.lv
Studiju programmas