Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2018 : Sociālās tiesības" dati

Kursa kods
JurZ2018
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis, ņemot vērā to, ka Sociālās tiesības ir ļoti plaša tiesību zinātņu joma, ir sniegt ieskatu un pamatzināšanas Latvijas sociālajā likumdošanā.
Lai izprastu un pareizi piemērotu sociālo tiesību normas, vispirms tiek apgūtas teorētiskās zināšanas par to, kas ir sociālās tiesības, kādas ir to specifiskās iezīmes, kas ir sociālā politika, sociāla valsts, sociālās drošības sistēma, to savstarpējā saistība, kādi ir svarīgākie sociālo tiesību avoti.
Kursa uzdevums ir iepazīstināt ar atsevišķu Latvijas sociālās drošības daļu, kā nodarbinātība, sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība, tiesisko regulējumu, pētot un analizējot arī atsevišķu tiesību normu atbilstību, kā arī to piemērošanas problēmas.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Priekšzināšanas
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par sociālo tiesību zinātnes būtību un pamatprincipiem.
Studenti spēj patstāvīgi nošķirt valsts un pašvaldību kompetences sadalījumu sociālās drošības risinājumos, orientēties plašajā tiesiskajā regulējumu klāstā.
Apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par sociālo tiesību būtību un galvenajiem principiem, kā arī iegūst praktiskas tiesību normu piemērošanas iemaņas. Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs parādīt:
1) akadēmiskās kompetences:
 radīts priekšstats par sociālo tiesību vietu un nozīmi Latvijas tiesību sistēmā;
 iegūtas teorētiskas zināšanas ne tikai par Latvijas, bet arī ārvalstu un Eiropas Savienības sociālo tiesību regulējumu;
 radīts teorētisks pamats padziļinātai sociālo tiesību problēmu zinātniskai izpētei;
2) profesionālās kompetences:
 nostiprināts priekšstats par Latvijas sociālo tiesību galvenajiem institūtiem;
 apgūti sociāli atbildīgas valsts tiesiskā regulējuma galvenie pamatprincipi, standarti, kā arī iemaņas patstāvīgi izprast ar sociālo tiesību regulējumu saistītās problēmas un rast to risinājumu;
 iegūtas praktiskas sociālo tiesību normu piemērošanas iemaņas, risinot kāzusus.
Kursa plāns
1.Sociālo tiesību, jēdziens, vēsture, avoti. Sociālās drošības sistēma.L 2, S 2
2.Sociālā palīdzība.L 2, S 2
3.Nodarbinātība.L 2, S 2
4.Sociālā apdrošināšana.L 4, S 4
5.Darba negadījumu apdrošināšana.L 2
6.Apdrošināšana pret bezdarbu.L 2
7.Maternitātes un slimības apdrošināšana. L2
8.Invaliditātes apdrošināšana. L2
9.Pensiju apdrošināšana. L 2
10.Pensijas ārpus sociālās apdrošināšanas sistēmas.L 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts, seminārveida praktiskie darbi testa veidā, atrodot atbildes normatīvajos aktos.
1 pārbaudes darbs - rakstisks kontroldarbs (50 %) un kursa pārbaudījums – rakstveida eksāmens (50 %).
Mācību literatūra
1.Mucinieks P. Sociālā likumdošana. I.,II.daļa, R., 1934.-1935.
2.Bite.I. Pensiju likums ar komentāriem, R.,1999.
3.Punculs J. Privātie pensiju fondi. R.,1999.
4.Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemeles I. Redakcijā. R.,2000.
5.Eiropas un starptautisko sociālās drošības tiesību rokasgrāmata, 2000.
Papildliteratūra
1.Kovaļevska A. Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, 2008, Nr.32
2.Sociālais ziņojums par 2006.-2007.gadu. LR Labklājības ministrija, R.,2008.
3.Guļāns P. Pensiju mezgls: sarežģījumi un iespējamie risinājumi. LV.1999. Nr.312.
4.D.Gomien.D.Harris. L.Zwak. law and Practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter.
Periodika un citi informācijas avoti
1.http://www.lm.gov.lv
2.http://www.ttc.lv
3.http://europa.eu.int/eur-lex
Studiju programmas