Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2009 : Baznīcas tiesības" dati

Kursa kods
JurZ2009
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233230248
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss padziļināti aplūko konstitucionālo tiesību temata ’’Cilvēka pamattiesības Satversmē’’ pilsoniskās pamattiesības – tiesības uz reliģijas brīvību saturu, kā arī analizē šīs pamattiesības ierobežošanas nepieciešamību un noteikumus. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par konstitucionāli tiesisko regulējumu, kas saistās ar indivīda reliģijas brīvības realizāciju un reliģisko organizāciju darbību (piem., baznīcu tiesas, kapelānu dienests, grēksūdzes noslēpums, iekšējie procesuālie un administratīvie jautājumi), kas dažkārt kolīziju pēc nokļūst valsts uzmanības lokā.

Kursa uzdevumi:
1) iepazīt tiesību uz reliģijas brīvību tiesiskā regulējuma specifiku Latvijā,
2) iepazīt starptautiskās un Eiropas Savienības prasības reliģijas brīvības realizācijā;
3) radīt priekšstatu par reliģiju iekšējām tiesībām (kanoniem u.c);
4) uzlūkojot no pretenzijām publisko un privāto tiesību jomā iepazīt galvenās Latvijas un Eiropas reliģiskās konfesijas;
5) iepazīt dažādu pasaules valstu konstitucionālā regulējuma un no tā izrietošo judikatūras specifiku attiecībā uz reliģiju;
6) padziļināt priekšstatus par pētījumu metožu dažādību, īpašu uzsvaru liekot uz salīdzinošās pētniecības metodes pielietošanu.
7) nostiprināt priekšstatu par cilvēka pamattiesību apjomu un to struktūru, pamattiesību subjekta izpratni, Latvijas un starptautisko tiesību mijiedarbību. Izpratne par tiesību principiem tiesības uz reliģijas brīvību realizēšanā studējošiem tiks veidota analizējot Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Cilvēktiesību tiesas, ASV Augstākās tiesas, kā arī citu valstu augstāko un konstitucionālo tiesu judikatūru un tiesu praksi. Lai studējošie mācību vielu varētu labāk iegaumēt kursa jautājumi tiek apgūti iztirzājot reālus kāzusus un aplūkojot praktiskus piemērus.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Ringolds Balodis
Rezultāti
Studiju kursa akadēmiskās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie gūs ieskatu sarežģītu pamattiesību kolīziju problēmu jautājumos, iemācīsies izvērtēt cilvēktiesību ierobežošanas problemātiku konstitucionāli aizsargātas tiesību (reliģijas brīvības) realizācijas kontekstā. Studiju kursa profesionālās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie tiesu izspēles laikā gūs praktiskas iemaņas civilprocesuālajā jomā (gatavojot prasības pieteikumu un atbildes rakstu), kā arī apgūs tiesu runas elementus (vadot tiesas sēdi un uzstājoties prasītāja un atbildētāja lomā. Protams, arī gūs ieskatu reliģijas brīvības interpretācijā kontekstā ar tiesiskās vienlīdzības un baznīcas autonomijas principiem.
Kursa plāns
Nr. p.k.TematsNodarbības veids L, S, Plānotais apjoms stundās
1.Baznīcu tiesību priekšmets.L2
2.Ieskats Baznīcu iekšējās tiesībās.L4
3.Grēksūdzes noslēpums.L2
4.Reliģijas zaimošana.L4
5.Reliģija un izglītība.L3
6.Valsts un baznīcu attiecību pamatprincipi un prakse Latvijā: normatīvais regulējums un prakse.L3, S2
7.Konstitucionālie principi - reliģijas brīvība un baznīcas atdalītība no valsts.L6
8.Reliģijas aizsardzība un ar to saistītās aktuālās tiesiskās problēmas.L4
9.Noslēdzošās diskusijas.L2

Stundas kopā 32
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts. Semināra (tiesu izspēle) apmeklējums ir obligāts, kurā jāiegūst pozitīvs vērtējums. Gala atzīmi veido kontroldarba vērtējums (50%) un kursa pārbaudījums- eksāmens ( 50%). Kursa pārbaudījums (rakstveida eksāmens)- tests un kāzuss.
Mācību literatūra
1.Balodis R. Satversmes 99.panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 319.-343.lpp.
2. Balodis R. Tiesiskie principi, kas valda valsts un Baznīcas attiecībās Latvijas Republikā 21.gs. sākumā. Grām.: Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne. 740.sējums. Rīga: LU, 2008. 112-124.lpp.
3. Balodis R. Amerikas Savienoto Valstu Konstitūcijas Pirmā labojuma nozīme un izpratnes transformācija I un II/ Likums un Tiesības – R.: Ratio iuris, 2006. augusts, 8.sējums, nr.8 (84), nr.9 (85)
4. State and Church in the European Union (Ed. Robbers G.) / European Consortium for State and Church research, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden second ed., 2005.
5. Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deckbook (Ed. Lindholm T., W.Cole Durham, Bahia G. Tahzib - Lie). BYU International Center for Law and Religious Studies&The Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo Norway, - Martinus Nijhoff Publishers 2004
6.Balodis R. Baznīcu tiesības. – Rīga, 2002
Papildliteratūra
1. Balodis R. Baznīcu tiesības kā tiesību nozare/ Likums un Tiesības – R.: Ratio iuris, 2001 janvāris, 4.sējums, nr.1 (29)
2. Balodis R. Par reliģisko organizāciju reģistrāciju un to izveidošanās pamatprincipiem/ Latvijas Vēstnesis. – 2000. – 11. februāris.
3. Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deckbook (Ed. Lindholm T., W.Cole Durham, Bahia G. Tahzib - Lie). BYU International Center for Law and Religious Studies&The Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo Norway, - Martinus Nijhoff Publishers 2004
4. Law and Religion in Post-Communist Europe (Ed. Ferrari S., W.Cole Durham). PEETERS, LEUVEN – PARIS – DUDLEY, MA 2003
5. State and Church in the European Union (Ed. Robbers G.) / European Consortium for State and Church research, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden second ed., 2005.
6. Rudevskis J. Latvijas un Svētā Krēsla līgums: iedomātās bažas un realitāte/ Jurista Vārds. – 2006. – 24. janvāris
7. Джероза Л. Каноническое право. – Москва. 1996.
8. Дворкин А. Сектоведение Тоталитарные секты. – Нижный Новгород. 2000.
9. Code of Canon Law Latin – (English edition)/ Canon Law Society of America. –Washington, 1995.
10. Hill M. Ecclesiastic Law (second ed.) Oxford University Press 2001
11. Цыпин В.А. Церковное право. – Москва, 1994.
12. Павлов А.С. Курс церковного права. – Санкт-Петербург 2002.
Periodika un citi informācijas avoti
Jurista vārds
Likums un Tiesības
http://www.eurel.info/EN/
http://www.codices.coe.int/
http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/court/index-links.html
http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/amendment01/#annotations
http://cti.itc.virginia.edu/~jkh8x/relfree/
Studiju programmas