Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2025 : Nodokļu tiesības" dati

Kursa kods
JurZ2025
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir radīt studējošiem izpratni par nodokļu un nodevu tiesību avotiem, jēdzieniem, pamatprincipiem, teorijām, subjektiem un objektiem, nodokļu attiecībām un to tiesisko regulējumu. Studiju kursa neatņemama sastāvdaļa ir arī studējošo ievadīšana budžeta tiesību un budžeta procesa tiesību problemātikā, jo nodokļi un nodevas veido valsts un pašvaldību budžeta ienākumu lielāko daļu.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Annija Kārkliņa
Priekšzināšanas
Rezultāti
Studiju kursa akadēmiskās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie iegūst izpratni par nodokļu, nodevu, budžeta, budžeta procesa vēsturisko attīstību, kā arī doktrīnām (teorijām), kas ir ietekmējušas juridisko domāšanu nodokļu tiesību jautājumos. Akadēmiskās zināšanas ļauj spriest ne tikai par nodokļu tiesību vēstures (filozofijas) aspektiem, bet arī palīdz studējošiem balstoties uz pagātnes mantojuma izstrādāt priekšlikumus ar nodokļu tiesībām saistītos mūsdienu jautājumos. Studiju kursa profesionālās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie spēj apzināt (izprast) nodokļu attiecības un to tiesisko regulējumu, kā arī prasmi pielietot tiesiskās aizsardzības līdzekļus šajos jautājumos un izmantot iegūtās zināšanas juridiska rakstura problēmu praktiskā risināšanā.
Kursa plāns
Nr. p.k.Tēma Paredzētais apjoms stundās

I.daļa Nodokļu tiesību vispārīgie jautājumi un budžeta tiesības

1. Ievads. L1
2. Budžeta tiesības un process. L1
3. Nodokļu tiesību avoti un vispārējie nodokļu un nodevu tiesību jautājumi. L8
4. Seminārs – budžeta tiesības un process, kā arī vispārējie nodokļu un nodevu tiesību jautājumi. S2

5. Kontroldarbs (tests). P2

II. Sevišķā daļa

6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas tiesības. L3
7. Uzņēmumu ienākuma nodokļa, mikrouzņēmu nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa tiesības. L3
8. 2. seminars – tiešie nodokļi. S2
9. Pievienotās vērtības nodokļa tiesības. L4
10. Akcīzes nodokļa, muitas nodokļa un dabas resursu nodokļa tiesības. L2
11. 3. seminars – netiešie nodokļi. S2

12. Izložu un azatspēļu nodevas un nodokļa, elektroenerģijas nodokļa, subsidētās elektroenerģijas nokļa, vieglo automobiļu un motociklu nodokļa, transporta ekspluātācijas un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa tiesības. L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā saņemtais vērtējums veido 50% (kontroldarbs/tests) un gala pārbaudījums (rakstveida eksāmens) arī 50% no galīgā vērtējuma (atzīmes).
Mācību literatūra
Eiropas nodokļi Latvijā. Rīga: Latvijas ekonomists / anno 1992, Ernst & Young, 2004. [un vēlākie izdevumi].
Eberts, D., Freija, I., Jarve, K. [u.c.]. Eiropas Savienības tiesību piemērošana. Rokasgrāmata praktizējošiem juristiem. Zinātniskā redaktore Dace L.Lutere-Timmele. [B.v.]: Tiesu Nama Aģentūra, 2007. [un vēlēkie izdevumi].
Frotscher, G. Internationales Steuerrecht. Studium un Praxis. 2. Auflage. München: Verlag C.H.Beck, 2005.
Ketners, K. Nodokļi un nodevas Latvijā un Eiropā. Vispārīgie aspekti. Rīga: Info tilts, 2013.
Lang, M., Rust, A., Schuch, J., Staringer, S. Einführung in das Steuerrecht. Steuerrecht I+II. 14., überarbeitete Auflage. Wien: facultas.wuv, 2014.
Lazdiņš, J. Ievads nodokļu tiesībās. // Jurista Vārds. 2006. 10. oktobrī – Nr. 40 (443), 1.–7. lpp; 2006. 17. oktobrī – Nr. 41 (444), 8.–14. lpp.
Lazdiņš, J. Taisnīguma principa ievērošana iedzīvotāju ienākumu aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne. – 2008. – Nr. 740 – 95.–111. lpp.
Lazdiņš, J., Ketners, K. Tiesu nolēmumu ietekme uz Latvijas nodokļu tiesību dinamiku. // Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā zinātne. – 2012. – Nr. 3 – 21.–40. lpp.
Nodokļu ceļvedis. Likumi “Par nodokļiem un nodevām” un “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. [B.v.]: Dienas bizness, Deloitte & Touche, [b.g.] – 1. sēj.
Nodokļu likuma komentāri / nodokļu ceļvedis. Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli” un “Par dabas resursu nodokli” komentāri. B.v.: Dienas bizness, Deloitte & Touche, [b.g.] – 2. sēj.
Nodokļu likuma komentāri / nodokļu ceļvedis. Muitas likuma komentāri. [B.v.]: Dienas bizness, Deloitte & Touche, [b.g.] – 3. sēj.
Nodokļu likuma komentāri / nodokļu ceļvedis. Likumu “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” un “Par valsts sociālās apdrošināšanu “komentāri. [B.v.]: Dienas bizness, Deloitte & Touche, [b.g.] – 4. sēj.
Schenk, A., Oldman, O. Value Added Tax. A. Comparative Approach. [B.v.]: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-85112-1 (Hardback). ISBN 978-0-521-61656-0 (Paperback).
Terra, B., Wattel, P. European tax law. Fourth edition. London, The Hague, New York: Kluwer law internetional, 2005.
Weber-Grellet, H. Europäisches Steuerrecht. Studium un Praxis. München: Verlag C.H.Beck, 2005.
Wilke, K.-M. Lehrbuch internationales Steuerrecht. Von Prof.Dr.jur. Kay-Michael Wilke, Vorsitzender Richter am Finanzgericht unter Mitarbeit von Prof.Dr.jur. Jörg-Andreas Weber, LL.M., Steuerberater. 10., überarbeitete und erweiterte Auflage. [b.v.]: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe Gmbh&Co. KG, 2010. ISBN 978-3-482-61182-7 (online), ISBN 978-3-482-75510-1 (print).
The impact of the OECD and UN model conventions on bilateral tax treaties. Edited by Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch and Claus Staringer. [B.v.]: Cambridge University Press. Pieejams:
https://datubazes.lanet.lv:2085/readonline/9781139417938 [skatīts 22.08.2013].
Налоги и налоговое право / под редакцией кандидата юридических наук А.В. Бризгалина. Москва: Аналика – Пресс, 1997.

Ieteicamā literatūra atbilstoši tematiskam plānojumam

1. tematam (Ievads, Budžeta tiesības un process):

Aizsilnieks, A. Latvijas saimniecības vēsture (1914-1945). Stokholma: Daugava, 1968.
Kodoliņa, I. Nodokļi Latvijā ‘2004. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.
Morse, G., Williams, D. Davies: principles of tax law. Seventh edition. [B.v.]: Sweet&Maxwell, 2012. ISBN 978-0-414-02300-0.
OECD model tax convention on income and on capital. Amsterdam: IBFD, 2012.
Rešina G. Latvijas Republikas budžets: Vakar, Šodien, Rīt. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003.
Urtāns, A. Nodokļu un nodevu vēsture Latvijā. Rīga: Valsts ieņēmumu dienests, 2003.
Zvejnieks, A. Nodokļi un nodevas. Mācību grāmata. Otrais pārstrādātais izdevums. B.v.: b.i., 1998.
Лаздиньш, Я. Недальновидная налоговая политика как предпосылка социальной нестабильности. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē: Современный кризис системы международной безопасности: вызовы и ответы. 19–21 марта 2009 г. Великий Новгород, Novgorodas universitāte (Krievija). Publicēts: Современный кризис системы международной безопасности: вызовы и ответы. Научные доклады. Рецензенты: доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор Ю.В. Костин, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор Н.С. Нижник. Великий Новгород: МИОН (Межрегиональные исследование в общественных науках), Министерство образования и науки Российской Федерации, ИНОЦЕНТР (Информация. Наука. Образование), Институт имени Кеннана Центра Вудро Вильсона, Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США), 2009, с. 223–238.
Пушкареева, В.М. История финансовой мысли и политики налогов. Москва: Финансы статистика, 2003.
Тедеев А.А., Парыгина В.А. Финансовое право. Учебник. [B.v.]: Эксмо, 2004.

2.–3. tematam (Nodokļu tiesību avoti, Vispārīgie nodokļu un nodevu tiesību jautājumi)

Butāne, I. Eiropas Cilvēktiesību tiesa: nodokļu faktors, ar ko jārēķinās. // Bilance. – 2011. – Nr. 13/14 – 18.–19. lpp.
Dölfel, G., Bilsdorfer, P., Weiman, R. Steuerrecht. Eine Einführung für Juristen und Őkonomen. Bielefeld: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 2001.
Haase, F. Internationales und Europäisches Steuerrecht. 3. Auflage. [B.v.]: C.F. Müller, 2011. ISBN 978-3-8114-9807-5.
Kauliņa, G. Nodokļu sistēma nodokļu maksātāja vērtējumā. // Bilance. – 2013 – Nr. 4. – 6.–10. lpp.
Ketners, K. Konkurentspējīgas sistēmas meklējumos. Par Latvijas nodokļu sistēmas turpmākiem mērķiem. // Bilance. – 2013 – Nr. 2 – 22.–26. lpp.
Koch, M. Die Grundsätze des intertemporalen Rechts im Verwaltungsprozess. Vertrauensschutz im verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Berlin: Duncker&Humblot, 2009. – Bd. 1124. ISSN 0582-0200. ISBN 978-3-428-12832-7.
Kodoliņa, I. Latvijas nodokļi nerezidentiem. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2000.
Liepiņa, I. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasības cenu pamatošanai darījumos starp saistītām personām. // Nodokļu sistēma nodokļu maksātāja vērtējumā. // Bilance. – 2013 – Nr. 4. – 11.–13. lpp.; Nr. 6 – 26.–28. lpp.
Neilande, J. Par nerezidentu pastāvīgām pārstābvniecībām (I), (II). Pieejams: http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=192422 [skatīts 21.08.2013].
Pupaine, S. Savstarpējā palīdzība nodokļu prasījumu piedziņā Eiropas Savienībā. // Bilance. – 2012. – Nr. 17 – 30.–33. lpp.
Silova, E. Jauns saimnieciskās darbības apturēšanas regulējums likumā „Par nodokļiem un nodevām”. // Bilance. – 2012. – Nr. 15/16 – 34.–37. lpp.
Silova, E. Aktualitātes nodokļu pretizvairīšanās normu piemērošanā. // Bilance. – 2013. – Nr. 7 – 6.–8. lpp.
Sīpola, E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001.
Лаздиньш, Я. Проблема соблюдения принципа справедливости в налоговой политике как неотъемлемый элемент механизма защиты прав человека. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē: «Международно-правовые механизмы защиты прав человека» 22-23 мая, Сп-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена. Publicēts: Международно-правовые механизмы защиты прав человека. Сборник научных статей, посвященный 60-летию Всеобщей декларации прав человека. / под ред. С.А. Гончарова, В.Ю. Сморгуновой, А.А. Дорской. Санкт – Петербург: Астерион, 2008 – с. 51–60.

5.–9. tematam (IIN, VSAOI, UIN, MUN, NĪN, DRN)

Dölfel G., Bilsdorfer P., Weiman R. Steuerrecht. Eine Einführung für Juristen und Őkonomen. Bielefeld: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 2001.
Kaļāne, A. Jaunie grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. // Bilance. – 2013. – Nr. 5 – 12.–15. lpp.
Kaļāne, A. Jaunie griezījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas pieņemti 2013. gadā un stājušies spēkā. // Bilance. – 2013. – Nr. 15/16 – 14.–17. lpp.
Kemzāne, I. Jaunie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un to piemērošana. // Bilance. – 2013. – Nr. 2 – 6.–10. lpp.
Kļuškina, D. Vēlreiz par nozīmīgajiem grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. // Bilance. – 2013. – Nr. 3 – 12.–15. lpp.
Medne, A. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas iespējas. // Bilance. – 2011. – Nr. 10. – 12.–15. lpp.
Silova, E. Ekonomiskā būtība vai juridiskā forma – ko vērtē nodokļu administrācija. // Bilance. – 2013. – Nr. 4 – 30. lpp.
Vesere, R. Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošana iepakojumam un videi kaitīgām precēm. // Bilance. – 2013. – Nr. 15/16 – 22.–27. lpp.
Zariņa, V. Kas tas ir – mikrouzņēmums? // Bilance. – 2011. – Nr. 6 – 12.–15. lpp.

10.–15. tematam (PVN, AN, IANN, E/SNL, Transporta līdzekļa nodoklis/nodeva, MN)

Ābola, K. Kas jāzina par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanu. // Bilance. – 2013. – Nr. 11/12 – 32.–34. lpp.
Liepiņa, I. Reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošana būvniecības pakalpojumiem. // Bilance. – 2012. – Nr. 2. – 14., 15. lpp.
Liepiņa, I. Reversā PVN maksāšanas kārtība būvniecībā un likumdošanas šķēršļi tās piemērošanai. // Bilance. – 2012 – Nr. 7 – 6.–9. lpp.
Podvinska, Ņ. Izmaiņas PVN piemērošanā preču iegādēm ES teritorijā un priekšnodokļa atskaitīšanā. // Bilance. – 2013. – Nr. 8 – 22.–25. lpp.
Šmite, B. Akcīzes nodokļa piemērošana kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem. // Bilance. – 2013. – Nr. 9 – 22.–25. lpp.
Trohs, R. PVN normu dažāda interpretēšana ES dalībvalstīs. // Bilance. – 2010. – Nr. 24 – 6., 7. lpp.
Trohs, R. Un PVN stāsts turpinās ... // Bilance. – 2011. – Nr. 22 – 26., 27. lpp.
Trošina, L., Spridzāne, I. Par fiskālo pārstāvību komercdarbībā ar akcīzes precēm. // Bilance. – 2012. – Nr. 15/16 – 38.–40. lpp.

Zīle, R. Nodokļu anatomija: Eiropas Savienība, PVN, reformas un pozitīvie piemēri. // Bilance. – 2013. – Nr. 1 – 22.–26. lpp.
Papildliteratūra
Baker, Ph. Double taxation conventions and international tax law: a manual on the OECD model tax convention on income and on capital of 1992. London: Sweet & Maxwell, 1994.
Dölfel, G., Bilsdorfer, P., Weiman, R. Steuerrecht. Eine Einführung für Juristen und Őkonomen. Bielefeld: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 2001.
Kirchhof, P. Der sanfte Verlust der Freiheit. Für ein neues Steurrecht – klar, verständlich, gerecht. München, Wien: Carl Hansr Verlag, 2004. ISBN 3-446-22689-3
Selected federal taxation statuetes and regulations / selected and edited by Michael D. Rose. St. Paul, Minn., 1992.
Viss par pievienotās vērtības nodokli / grāmatvedības prakse. [B.v.]: SIA „Mamuts”, 2005.
Tax Law Design und Drafting. Editor: Victor Thuronyi. [B.v.]: International Monatary Fund, 1996, 1998, vol. 1 – 2.
Tax law. Aldershot, Singapore, Sydney: Dartmoath, 1995.
Thuronnyi, V. Tax law design and drafting. The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Williams, D.W. Principles of tax law. London: Sweet & Maxwell, 1996.
Александров, И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. Москва: Бератор-Пресс, 2002.
Кулеш, В.А. Налоговая адвокатура. Москва: b.i., 1999.
Кучеров, И.И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекций. Москва: Центр ЮрИнфоР, 2003. [un vēlākie izdevumi].
Толстопятенко, Г.П. Европейское налоговое право. Москва: Норма, 2001. [un vēlākie izdevumi].
Щекин, Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. Москва: МЦФЭР, 2003.

Экономика налоговой политики. The economics of tax policy / под редакцией Майкла П. Дереве. Москва: Филинъ, Oxford University Press, 2002.
Periodika un citi informācijas avoti
Ieteicamā periodika

Bilance, Jurista Vārds, Latvijas Universitātes žurnāls. Juridiskā zinātne u.c.

Nozīmīgākie normatīvie tiesību akti priekšmeta apguvē


Līgums par Eiropas Savienības darbību, it īpaši tā 310.–324.panti; EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu; 1992. gada 12. oktobra regula Nr. 2913/92 “Par Kopienu muitas kodeksa izveidi”, 2011.gada 27.septembra Komisijas Regula Nr.1006/2011, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, 2004.gada 29.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtā regula Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu un 2009.gada 16.septembrī regula Nr.987/2009, kas nosaka regulas Nr.883/2004 piemērošanas kārtību, 2011.gada 15.marta Padomes īstenošanas regulu Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu u.c.

Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, Padomes 1990.gada 23.jūlija direktīvas 90/434/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, Padomes 1990.gada 23.jūlija direktīvas 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātes uzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs, Padomes 2003.gada 3.jūnija direktīvas 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, Padomes 2003.gada 22.decembra direktīvas 2003/123/EK, ar ko groza direktīvu 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātes uzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs u.c.

LR likumi “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu [attiecīgam gadam]”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par nodokļiem un nodevām”, “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, Mikrouzņēmumu nodokļa likums, “Par nekustamā īpašuma nodokli”, “ Pievienotās vērtības nodokļa likums”, “Par akcīzes nodokli”, “Muitas likums” un citi muitas lietās noteikto kārtību reglamentējoši normatīvi akti, Dabas resursu nodokļa likums, “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”, „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums”, Elektroenerģijas nodokļa likums, „Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums”, “Solidaritātes nodoklis”, “Par Valsts ieņēmuma dienestu” u.c.