Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2012 : Patērētāju aizsardzības tiesības" dati

Kursa kods
JurZ2012
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar patērētāju aizsardzības tiesību jēdzienu un nepieciešamību, būtību un pamatprincipiem; patērētāju aizsardzības tiesību normatīvo regulējumu Latvijā kopsakarā ar Eiropas Savienības tiesisko regulējumu; tipveida (standarta) līguma regulējuma īpatnībām; saprast specifisko patērētāju aizsardzības tiesību līgumu regulējumu un tā īpatnībām; negodīgas komercprakses būtību, veidiem un regulējuma īpatnībām; analizēt jaunākās lietas patērētāju aizsardzības tiesībās Eiropas Savienības Tiesas praksē un Latvijas tiesu praksē; un iepazīstināt ar atbildības jautājumiem par patērētāju aizsardzības tiesību pārkāpumiem un strīdu risināšanu saistībā ar šiem pārkāpumiem.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Kārkliņš
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par patērētāju aizsardzības tiesību jēdzienu un regulējuma daudzpusējo saturu; izpratīs patērētāju aizsardzības tiesību regulējumu Latvijā un Eiropas Savienības tiesībās; iegūs zināšanas par jaunāko tiesu praksi; pratīs analizēt tipiskākās patērētāju aizsardzības tiesību lietas.
Kursa plāns
1. Patērētāju tiesību jēdziens un regulējuma raksturojums. L4
2. Standarta (tipveida) līgumi. L2 S2
3. Specifisku līgumu regulējums patērētāju tiesībās. L4S4
4. Preču un pakalpojumu atbilstība līgumam. L4S2
5. Komersantu prakses regulējums. L2 S2
6. Atbildība par patērētāju tiesību pārkāpumiem. L4 S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa nodarbības aptver 10 lekcijas un 6 seminārus (nepilna laika neklātienes gadījumā – 3 lekcijas un 1 semināru).
Lekciju apmeklējums nav obligāts, bet vēlams.
Semināru apmeklējums ir obligāts. Kavētie semināri (ja kavēts ne vairāk par trijiem semināriem) nokārtojami, katedrā iesniedzot kavētā semināra uzdevuma risinājumu un par to saņemot pozitīvu novērtējumu. Ja līdz sesijas sākumam nav nokārtots kaut viens kavēts seminārs, students (- e) netiek pielaists (- a) pie eksāmena. Ja kavēts vairāk par 3 semināriem (izņemot nepilna laika neklātienes studentus), students (- e) nevar nokārtot kavētos seminārus un netiek pielaists (- a) pie eksāmena.

Kursa laikā tiek kārtots viens kontroldarbs rakstveida formā, atbildot uz jautājumiem vai risinot kāzusu par tematiem, kuri tikuši pārrunāti nodarbību laikā līdz kontroldarba datumam (pirmo piecu lekciju temati atbilstoši kalendārajam plānam, izņemot nepilna laika neklātienes studentus, kuru gadījumā kontroldarbs tiks kārtots par pirmajām divām lekciju tēmām). Kontroldarbs notiks trešajā seminārā un tā datums ir norādīts kalendārajā plānā (izņemot nepilna laika neklātienes studentus, kuru gadījumā kontroldarbs tiks kārtots pirmajā seminārā).

Iepriekš saskaņojot tematu līdz trešā semināra datumam (nepilna laika neklātienes studentu gadījumā – līdz pirmajam semināram), studentiem ir iespēja sagatavot referātu, kas aizstātu eksāmenu.

Pārbaudījumos (kontroldarbā un eksāmenā) drīkst izmantot tikai materiālus papīra formātā.

Atzīmes veidošanas struktūra: kontroldarbs - 50 %; kursa pārbaudījums (eksāmens) - 50%.
Mācību literatūra
Normatīvie akti

1.Latvijas Republikas 1937.g. Civillikuma Ceturtā daļa “Saistību tiesības”.
2.Negodīgas komercprakses aizlieguma likums.
3.Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Tiesu prakse

1.EST apvienotās lietas C-541/99 un C-542/99 – Idealservice.
2.EST apvienotās lietas C-240/98-244/98 – Oceano.
3.Satversmes tiesas 17.01.2005. spriedums lietā Nr. 2004-10-01 (jo īpaši: sprieduma 9.3.2. punkts).
4. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 11.07.2014. spriedums lietā nr. SKA-472/2014 [PTAC kompetence].
5.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 12.03.2013. spriedums lietā nr. SKC-108/2013 [netaisnīgu noteikumu vērtējums, līgumsoda apmērs].
6.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 07.04.2010. spriedums lietā nr. SKC-88.
7.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta Senāta 07.03.2006. spriedums lietā nr. SKA-59.
8.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta Senāta spriedums lietā nr. SPC-35 (2006).

Literatūra

1.Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 45. - 47. lpp.
2.Broka B.. Patērētāju tiesību aizsardzības aktualitātes Baltijas valstīs, grām.: Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā. Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002, 334. - 344. lpp.
3.Mantrov V. Necessity for the Improvement of the Regulation of Standard Terms in Latvia (Tipveida līgumu regulējuma pilnveidošanas nepieciešamība Latvijā), in
Problem Questions of Effective Application of Law, Collection of Papers Presented at the 72th Conference of the University of Latvia (University of Latvia, Riga 2014), pp. 33-44.
4.Zadraks G. Direktīvas 93/13/EEK par netaisnīgiem noteikumiem patērētāju līgumos nepieciešamā reforma, Likums un Tiesības, 2005, Nr. 4, 98. - 112. lpp.
5.Torgāns K. Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to, grām.: Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes: raksti, 1999-2008. Current topics on civil, commercial law and civil procedure: selected articles, 1999-2008. R.: Tiesu namu aģentūra, 2009, 71. – 86. lpp. (angļu val.: turpat, 87. – 104. lpp.).
6.Micklitz H.-W., Reich N., Rott P. EU consumer law, 2nd ed. (Antwerp ;Portland, Or.: Intersentia, 2014).
Papildliteratūra
Eiropas Savienības normatīvie akti

1.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās [Briseles I Regula], 17. – 19. panti.
2.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) [Romas I Regula], 6. pants.
3.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 [2014.gada kreditēšanas līgumu Direktīva].
4.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT).
5.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju SAI).
6.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem [..].
7.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK.
8.Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regula Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004.
9.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (Kodificēta versija).
10.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/122/EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem.
11.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ direktīvu 87/102/EEK [2008.gada Kreditēšanas līgumu Direktīva].
12.Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regula Nr. 261/2004,
ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91.
13.Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 90/619/EEK un Direktīvās 97/7/EK un 98/27/EK.
14.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību.
15.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 99/44/EK par dažiem patēriņa preču tirdzniecības aspektiem un saistītajām garantijām.
16.Padomes Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.
17.Padomes Direktīva 87/357/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību.
18.Padomes Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem.

Latvijas normatīvie akti
1.Kredītinformācijas biroju likums.
2.Likums “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem”.
3.Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums.
4.Preču un pakalpojumu drošuma likums.
5.Reklāmas likums.
6.Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 760 “Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem”.
7.Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumi Nr. 648 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
8.Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
9.Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr. 254 “Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas”.
10.Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumi Nr. 136 “Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu”.
11.Ministru kabineta 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas

Ārvalstu normatīvie akti

1.Igaunijas Saistību tiesību likums (pieejams angļu val. http://www.legaltext.ee/indexen.htm).
2.Igaunijas Patērētāju aizsardzības likums (pieejams angļu val. http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022).
3.Nīderlandes Civilkodekss, 7. grāmata, 1. nodaļa. Pieejams angļu val.: The Civil Code of the Netherlands. Translated by H. Warendorf, R. Thomas, I. Curry – Sumner. AH Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
4.Vācijas Civillikums (BGB), it īpaši: 305. – 310. panti (pieejams angļu val.: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/; vācu val.: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/; krievu val.: Гражданское Уложение Германии: Вводный Закон к Гражданскому Уложению. Пер. с нем. Москва: Wolters Kluwers, 2006).

Literatūra

1.I. Andersone, E. Gaile-Sarkane, Patērētāju rīcība uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas kontekstā (Rīga: RTU izdevniecība, 2012).
2.B. Broka. Patērētājs un komersants, kurš spēcīgāks? grām.: II Pasaules latviešu zinātnieku kongress: tēžu krājums Rīga, 2001.gada 14.-15.augusts. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija, 2001.
3.L. F. Knudsena. Patērētāju pārrobežu alternatīvā strīdu risināšanas procesa pilnveidošana Eiropas Savienībā. Promocijas darbs. R.: Latvijas Universitāte, 2013.
4.K. Torgāns. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. R.: Tiesu namu aģentūra, 2006.
5.K. Torgāns, M. Jemeļjanova, V. Burkovska. Produkcijas kvalitāte, likums patērētāja tiesības. Rīga, 1994.
6.B. Vītoliņa. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. R.: Zvaigzne ABC, 2015. (ar ievadlekcijā izdarītajām atrunām)
7.I. Benöhr. EU consumer law and human rights. Oxford: Oxford University Press, 2013.
8.C. J. S. Hodges, I. Benöhr, N. Creutzfeldt-Banda, Consumer ADR in Europe (Hart Publishing, Oxford; Portland, Oregon, 2012).
9.J. Devenney, M. Kenny (eds.) European consumer protection: theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
10.O. Lando, The Structure and Salient Features of the Principles of European Contract Law, Juridica International, 2001, vol. VI, pp. 4 - 15. Pieejams: http://www.juridicainternational.eu/index.php?id=13248.
11.I. Ramsay Consumer law and policy: text and materials on regulating consumer markets, 2nd ed. (Hart Publishing, Oxford; Portland, Oregon 2007).
12.H. Schulte-Noelke, C. Twigg-Flesner, M. Ebers (eds.), EC consumer law compendium : The Consumer Acquis and its transposition in the Member States (Muenchen: Sellier, 2008) (grāmatas pamatā esošais pētījums pieejams elektroniski internetā).
13. Weatherill S. EU Consumer law and policy, 2nd ed. (Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, USA, 2013).
14.G. Woodroffe, R. Lowe, Woodroffe & Lowe’s consumer law and practice, 9th ed. (Sweet & Maxwell, London 2013) (var izmantot arī agrākas redakcijas, sākot ar septīto izdevumu).
Periodika un citi informācijas avoti
1. Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapa. www.ptac.gov.lv.
2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas nolēmumi. www.at.gov.lv.
3. Tiesību aktu vortāls. www.likumi.lv.