Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2082 : Ierēdņu tiesības" dati

Kursa kods
JurZ2082
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem iegūt darbam valsts pārvaldē nepieciešamās zināšanas un prasmes. Ierēdņu tiesību pārzināšana ir vēlama ikvienam juristam, bet nepieciešama visiem, kas darbojas vai vēlas darboties valsts pārvaldē. Studiju kursā tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par ierēdņu statusu, tiesībām un pienākumiem, interešu konflikta novēršanu valsts pārvaldē, disciplināratbildību un tās piemērošanu, valsts vienoto atlīdzības sistēmu u.c. Studiju kurss ir noderīgs arī tiem, kas vēlas padziļināt zināšanas administratīvo tiesību un administratīvā procesa pamatjautājumos. Studiju kursā pārsvarā tiek analizētas ierēdņu tiesības, taču atsevišķos tematos tiek analizēts arī uz citām valsts amatpersonu un darbinieku grupām attiecināmais tiesiskais regulējums.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Ringolds Balodis
Rezultāti
Studenti studiju kursā iegūtās zināšanas spēj pielietot, lai patstāvīgi:
1)nodrošinātu valsts dienesta attiecību nodibināšanas un izbeigšanas, kā arī dienesta gaitas juridiskās procedūras,
2)organizētu disciplinārlietu izskatīšanu;
3)identificētu interešu konflikta riskus un tos novērstu;
4)risinātu citas no ierēdņu statusa izrietošas juridiskas problēmas.
Kursa plāns
1. Ierēdņu tiesību jēdziens, attīstība un konstitucionālais pamats. L2
2. Valsts dienesta struktūra un principi Latvijā un Eiropas Savienībā. L2
3. Ierēdņa jēdziens un statuss. L4, S2
4. Valsts dienesta attiecību nodibināšana un izbeigšana. Dienesta gaita. L4, S2, P2
5. Interešu konflikti valsts pārvaldē. L4, S2
6. Disciplināratbildība un disciplinārais process. L4
7. Ierēdņa darba samaksa, sociālais nodrošinājums un atvaļinājums. L4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējumu par studiju kursu veido:
- 1 kontroldarbs (50%),
- rakstveida eksāmens (50%).
Obligāta dalība divos semināros.
Mācību literatūra
1. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 274 lpp.
2. Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002, 291 lpp.
3. Demmke C., Molanen T. Civil Services in the EU of 27. [B.v.]: Peter Lang, 2010, 296 p.
4. Mosher F. Democracy and the Public Service. Oxford University Press, 1982, 272 p.
Papildliteratūra
1. Vīduša R. Ierēdņa profesija un valsts pārvaldes pašuzlabošanās mehānismi Latvijā. Likums un Tiesības. 2003. decembris, Nr. 52
2. Jakobi P. Disciplinārsodu likums. Jurists. 1931, Nr.2-9; 1932 Nr. 1-3.
3. Jakobi P. Disciplinārsodu procesuālā daļa. Jurists. 1932, Nr. 6-7
4. Stucka A. Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2009, 352.lpp.
5. Reich A. Beamtenstatusgesetz: Neues Beamtenrecht seit 1. April 2009. Kommentar. Munchen: Verlag C.H. Beck, 2009, 600 s.
6. Wagner F. Beamtenrecht. Heidelberg: Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-Rehm, 2009, 180 s.
7. Schnellenbach H. Öffentliches Dienstrecht. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010, 181 s.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Jurista Vārds (par konkrētiem rakstiem informācija lekcijā)
2. Koncepcija par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu. Pieejams: www.mk.gov.lv/doc/2005/MKKonc_061009_civildienests.1465.doc
3. European Institute of Public Administration. Pieejams: www.eipa.eu
Studiju programmas