Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2010 : Krimināltiesības. Vispārīgā daļa" dati

Kursa kods
JurZ2010
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664422296
E-kursi
Kursa anotācija
Krimināltiesību Vispārīgā daļa iepazīstina studentus ar krimināltiesību zinātnes saturu, pētīšanas metodēm, krimināllikumu kā krimināltiesību avotu. Kursu nosacīti var sadalīt 3 daļās, kas katra veltīta ļoti nozīmīgiem krimināltiesību pamatinstitūtiem: mācība par krimināllikumu (tā jēdziens, uzdevumi, uzbūve, spēks laikā un telpā), mācība par noziedzīgu nodarījumu (jēdziens, pazīmes, klasifikācija, sastāvs u.c.) un mācība par sodu. Tiek pievērsta uzmanība arī ārvalstu likumdevēju pieredzei un LR tiesu praksei, judikatūrai
Kursa atbildīgais mācībspēks
Valentija Liholaja
Rezultāti
Studējot šo kursu, studenti iegūst izpratni par krimināltiesību būtību, principiem, avotiem, regulēšanas metodēm, lomu cīņā ar noziedzību.
Krimināltiesību pamatinstitūtu- noziedzīgs nodarījums, noziedzīga nodarījuma sastāvs, sods, tā mērķi un citu nozīmīgu jautājumu apgūšana ļauj studentiem orientēties noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas un soda noteikšanas teorētiskajās un praktiskajās problēmās, zinoši spriest ne tikai par esošo normu piemērošanas, bet arī to pilnveidošanas jautājumiem.
Kursa plāns
1.Krimināltiesības kā tiesību nozare. Krimināltiesību zinātne L2
2. Krimināllikums L4,S2
3. Noziedzīga nodarījuma jēdziens L2
4. Kriminālatbildība un tās pamats L2
5. Noziedzīga nodarījuma objektīvā puseL4,S2
6. Noziedzīga nodarījuma subjekts un subjektīvā puse L4,S2
7. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas sastāvs S2
8. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas stadijas L2,S2
9.Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā L4,S2
10. Noziedzīgu nodarījumu daudzējādība L2,S2
11.Noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas stadijas. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā S2
12. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību L2,S2
13. Soda jēdziens un mērķi. Sodu sistēma un sodu veidi L4
14. Soda noteikšana. Nosacīta notiesāšana L4,S2
15. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda.Sodāmība L4,S2
16. Ārvalstu krimināllikumu vispārīgās daļas raksturojums L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1.Lekciju apmeklējums nav obligāts
2.Semināru apmeklējums obligāts ( kavētie semināri jāatstrādā)
3.Jāraksta 2 kontroldarbi ( teorētiskā daļa un uzdevuma risinājums), kas veido50% no kursa galīgā vērtējuma.
4.Kursa pārbaudījums ( rakstisks eksāmens), kas sastāv no teorētiskās daļas un uzdevuma risinājuma un veido 50% no kursa galīgā vērtējuma

1. kontroldara temats- Noziedzīga nodarījuma sastāvs.
2. kontroldarba temats- Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas stadijas(Pabeigts noziedzīgs nodarījums un nepabeigts noziegums) un Dalība, līdzdalība, piesaistība noziedzīgam nodarījumam.
Mācību literatūra
Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības: Vispārīgā daļa. - Rīga:TNA, 2008.
Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. - 1.grāmata Vispārīgā daļa. - Rīga:Firma "AFS", 2007.
Krastiņš U. noziedzīgs nodarījums.-Rīga: TNA,2000.
Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U. Krastiņa komentāriem.-Rīga: TNA,2005
Papildliteratūra
Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta Krimināllietu departamenta lēmumu krājumi.-Rīga,1996 u.c.
Card,Cross and Jones. Criminal Law. 17th Edition.- New York: Oxford University Press,2006.
Harro Otto. Grundkurs Strafrecht. Allgemeine Strafrechtslehre.7. Auflage.-Berlin: De Gruyter Recht, 2004.
Энциклопедия уголовного права.Т 1.-11.-Санкт-Петербург:Издание проф.Малинина, 2005-2008.
Periodika un citi informācijas avoti
Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds.
Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv
Ministru kabineta mājas lapa: http// www.mk.gov.lv
Augstākās tiesas mājas lapa: http://www.at.gov.lv
Studiju programmas