Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2014 : Saistību tiesības. Sevišķā daļa" dati

Kursa kods
JurZ2014
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
E-kursi
Kursa anotācija
Saistību tiesību kursa sevišķā daļā apgūst Civillikumā un citos likumos regulētās konkrētās saistību tiesiskās attiecības: dažādu veidu līgumus (atsavinājuma, atdošanas, darbu izpildes u.c.), kā arī saistības, kas rodas no personas un mantas aizskārumiem, neuzdotas lietvedības un netaisnas iedzīvošanās. Tiek aplūkoti Civillikumā regulētie līgumi, kā pirkuma, piegādes, dāvinājuma, aizdevuma, īres, uzņēmuma, pārvadājuma, pilnvarojuma līgums, tā arī atsevišķos likumos regulētie, bet praksē ne mazāk svarīgie apdrošināšanas, būvniecības u.c. līgumi. Kurss sniedz ieskatu ekonomiskajā dzīvē nozīmīgajās norēķinu, kredīta un vekseļu attiecībās, kā arī atbildībā par miesas bojājumiem, brīvības, goda, cieņas, mantas aizskārumiem.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Kursa ietvaros studējošie apgūst teorētisku izpratni un prasmes piemērot teoriju konkrētu juridisko uzdevumu risināšanai, ievērojot specifiskos noteikumus par dažāda veida līgumu noslēgšanu, izpildi un atbildību par līgumu, kā arī ārpuslīguma saistību aizskārumiem.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. Studenti apgūst teorētiskas zināšanas par dažādiem civiltiesiskiem līgumiem.
2. Studenti prot nošķirt savstarpēji līdzīgus saistību tiesību institūtus.
3. Studenti apgūst un izprot saistību tiesību pamatprincipus.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj analizēt uzdevumos norādītos juridiskos faktus, veikt kvalificēšanu atbilstoši vairāku juridisko normu dispozīcijai, sniegt viedokli par šo normu piemērošanu.
2. Studenti apgūst iemaņas civiltiesisku līgumu sagatavošanā un analīzē.
3. Studenti pazīst un prot pielietot mūsdienīgas zinātniskās pētījumu metodes.
Kursa plāns
1.Atsavinājuma līgumi (pirkuma, maiņas, piegādes, uztura līgums). L4, S6
2.Dāvinājums. L2, S2
3.Atdošanas līgumi (aizdevums, glabājums, patapinājums). L2, S2
4.Nomas (īres) līgums. L2, S2
5.Prasījumi no darba attiecībām. L4, S4
6.Sabiedrības līgums. L2, S2
7.Laimes līgumi. L2, S2
8.Prasījumi no svešu lietu pārziņas (pilnvarojuma, komisijas līgums). L4, S4
9.Apdrošināšanas līgums. L2, S2
10.Norēķinu veikšana saistību tiesībās. L2, S2
11.Prasījumi no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem (deliktiem). L4, S2
12.Prasījumi no netaisnas iedzīvošanās. L2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Obligāts praktisko nodarbību (semināru) apmeklējums.

Sekmīgi nokārtoti divi rakstiski kontroldarbi (50%) un studiju kursa noslēguma pārbaudījums - rakstisks eksāmens (50%).

Studentu nepielaiž pie noslēguma pārbaudījuma, ja viņam ir trīs vai vairāk nenokārtoti semināri. Semināru parādu kārtošana veicama izziņotajās akadēmisko parādu kārtošanas dienās un laikos. Vienā reizē var kārtot ne vairāk kā 2 akadēmiskos parādus. Ja students nenokārto kontroldarbu atkārtoti (otrajā reizē), tad viņš no turpmākas kursa apguves tiek atstādināts un viņam jāuzsāk kursa studijas vēlreiz no paša sākuma (tas ir, nākošajā semestrī, kad kurss tiek studēts).

Par 1-2 kavētiem semināriem pārbaudījumā var tikt uzdoti papildjautājumi no visa kursa.

Atzīmi par kursu kopumā rēķina šādi: pārbaudījuma teorētisko jautājumu vērtējums (vidējais no divām atzīmēm) + kazusa risinājuma atzīme, summa tiek dalīta ar 2 (iegūst pārbaudījuma atzīmi). Ja viens teorijas jautājums vai praktiskā kazusa risinājums ir nesekmīgs, tad nesekmīgs ir viss attiecīgais kontroldarbs vai gala pārbaudījums. Kontroldarbā un eksāmenā nozīmīgākais ir kāzusa risinājums.

Semestra darba vērtējums veidojas no vidējās atzīmes par 2 kontroldarbiem un eksāmena vērtējumu. Noapaļojot daļskaitļus, piemēram, 5,4 vai 5,6, docētājam ir tiesības izvēlēties „uz augšu vai leju” atkarībā no studenta aktivitātes un atbildēm praktiskajās nodarbībās.


Nepilna laika neklātienes studentiem lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts!
Mājasdarbu gadījumā iesniegšana ir obligāta rakstveidā pirms attiecīgās nodarbības.
Mācību literatūra
1.Torgāns K. Saistību tiesības II daļa. Rīga: TNA. 2008.
2.LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna visp. zin. redakcijā. Otrs papild. izd. R., 2000.
3.Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga:AGB, 1997
4.Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R., 1995.
5.Švarcs F., Rimša S. Saisību tiesības, sevišķā daļa. Mācību līdzeklis. Euro Faculty. R., 2001.
Papildliteratūra
1. Bitāns A. Tiesību attīstība nemantiskā kaitējuma jomā - Jurista Vārds, 3.12.2013., Nr 49
2. Torgāns K. Atbildības par morālo kaitējumu aktualitātes - Tiesību efektīvas piemērošanas prblemātika. LU 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. LU akadēmiskais apgāds., 2014., 121. - 136. lpp
3. Digest of European Tort Law. Vol.2. Essential Cases on Damage. B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann(eds), De Gruyter [ b.v.], [ b.g. ]
4.Torgāns K. Civiltiesisku līgumu paraugi. 2.papildinātais izdevums. Rīga: TNA.2004.

5.Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition. Sk.
http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf
6.Kārkliņš J. Vienotu Eiropas līgumtiesību veidošanās un ietekme uz Latvijas tiesībām // Jurista Vārds, 06.12.2011., Nr.49
Periodika un citi informācijas avoti
1.LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 1996.
2.LR Augstākās Tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 1997. – 2011. gadu izdevumi.
3.Likums un Tiesības.
4.Jurista Vārds.
5. LR Augstākās Tiesas Biļetens.
6. Augstākās tiesas mājas lapa: Judikatūras nolēmumu arhīvs un Tiesu prakses apkopojumi:
http://www.at.gov.lv/lv/info/archive/department1/hronologiskaseciba/2013/ ;
htpp://www.at.gov.lv/lv/info/summary/civiltiesibas/
Studiju programmas