Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2015 : Darba tiesības" dati

Kursa kods
JurZ2015
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34.548321672
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir apgūt darba tiesisko attiecību regulējumu, tas ir, normatīvu bāzi, kas regulē darba devēja un darbinieka līgumiskās attiecības, un ar darba attiecībām cieši saistītās attiecības. Minētajam regulējumam ir svarīga nozīme valsts ekonomiskā un sociālā progresa sekmēšanā, kā arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanai. Attīstoties pilsoniskai sabiedrībai, pie kuras pieder sabiedriskās organizācijas, arodbiedrības, citas darbinieku un darba devēju organizācijas, darba devēja un darbinieka tiesiskās attiecības vairs nav tikai abu pušu privāta lieta. Tās saistās ar efektīvas darba aizsardzības prasībām, valsts nodarbinātības un sociālo politiku.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par darba tiesību būtību un pamatprincipiem.
Studenti spēj patstāvīgi nošķirt darba tiesiskās attiecības no citām nodarbinātības formām, tai skaitā Civillikumā regulēto uzņēmuma līguma attiecībām, kā arī specifiku darba strīdu risināšanā. Studenti spēj formulēt darba tiesiskajās attiecībās radušos situāciju un sniegt juridisko pamatojumu kāzusu risinājumā, argumentējot to arī ar piemēriem no judikatūras.
Apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par darba tiesību būtību un galvenajiem principiem, kā arī iegūst praktiskas tiesību normu piemērošanas iemaņas. Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs parādīt:
1) akadēmiskās kompetences:
radīts priekšstats par darba tiesību vietu un nozīmi Latvijas tiesību sistēmā;
iegūtas teorētiskas zināšanas ne tikai par Latvijas, bet arī ārvalstu un Eiropas Savienības darba tiesību un ar tām saistīto tiesību (piem.,darba aizsardzības, darba strīdu) regulējumu;
radīts teorētisks pamats padziļinātai darba tiesību problēmu zinātniskai izpētei;
2) profesionālās kompetences:
nostiprināts priekšstats par Latvijas darba tiesību galvenajiem institūtiem;
apgūti darba tiesiskā regulējuma galvenie pamatprincipi, kā arī iemaņas patstāvīgi izprast ar darba tiesību regulējumu saistītās problēmas un rast to risinājumu;
iegūtas praktiskas darba tiesību normu piemērošanas iemaņas, risinot darbatiesiskus kāzusus.
Kursa plāns
1.Darba tiesību, jēdziens, vēsture, avoti, principi. L 2
2.Darba tiesiskās attiecības.L 2, S 2
3.Darba līguma jēdziens, sagatavošana.L 2
4.Darba līguma noslēgšana.L 2, S 2
5.Pārbaudes noteikšana.L 2
6.Darba kārtība un darba devēja rīkojumi.L 2, S 2
7.Darbinieka atbildība un darbinieka tiesības.L 2
8.Darba līguma grozīšana un darba tiesisko attiecību izbeigšanās.L 6, S 4
9.Darba samaksa.L 2
10.Darba laiks.L 2
11.Atpūtas laiks.L 2, S 2
12.Darba aizsardzība.L 2
13.Sociālais dialogs, darba koplīgumi. L 2, S 2
14.Darba strīdi.L 2, S 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Dalība semināros ir obligāta!
Ja students ir ieradies seminārā, tad viņa darbs seminārā var tikt vērtēts, tai skaitā mācībspēkam ir tiesības negatīvi novērtēt studenta darbu seminārā. Ja studējošais neapmeklē kādu no semināriem, tad mācībspēka noteiktā laikā jāiesniedz mācībspēka noteikts kāzusa(u) risinājums vai citu docētāja zdotu rakstveidā sagatavotu uzdevumu.
Iegūtais vērtējums par darbu semestrī tiks ņemts vērā izliekot galīgo vērtējumu par studiju kursu.


Studiju kursa apguvei tiek organizēti divi starppārbaudījumi (kontroldarbi), un šajos pārbaudījumos iegūtais vērtējums veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma.
Kursa kopvērtējuma aprēķināšanā tiek ņemti vērā divi obligātie starp pārbaudījumi (kontroldarbi), kuru vērtējumu kopsummas vidējais aritmētiskais veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Kursa gala pārbaudījums ir rakstisks eksāmens, kas veido 50 % no semestra gala vērtējuma.
Mācībspēkiem ir tiesības samazināt prasības eksāmenā tiem studentiem, kuri laikā un precīzi izpildījuši mācībspēku prasības, kā arī visus starppārbaudījumus nokārtojuši pirmajā reizē un ieguvuši visos starppārbaudījumos vērtējumu ne mazāk par 8, kā arī darbs seminārā nav vērtēts zemāk par 8.

Kursa noslēguma pārbaudījumu var kārtot tikai tie studenti, kuri:
1)ir sekmīgi nokārtojuši obligātos divus kontroldarbus;
2) piedalījušies visos obligātajos semināros vai tos nokārtojuši kursa aprakstā noteiktā kārtībā;
3) izpildījuši citas pasniedzēja obligātas prasības.
Visas akadēmiskās saistības studiju kursa apguvei ir jānokārto līdz eksāmenam.

Ja galīgais kopvērtējums par kursu dalās, tad noteicošais ir individuālais studenta darbs semestra laikā.
Izšķiroties galīgajam vērtējumam, vērā tiek ņemts studenta individuālais darbs semestrī, kā, piemēram:
-studenta aktivitāte, darba kvalitāte semināros;
-precīza un laikā citu mācībspēka prasību izpilde.

Semināros aizliegts izmantot mobilos tālruņus. Mācībspēkam ir tiesības aizliegt semināros izmantot datorus.
Starppārbaudījumu un eksāmena kārtošanas laikā datoru, mobilo tālruņu izmantošana ir aizliegta.
Mācību literatūra
1.Mucinieks P. Sociālā likumdošana. I.,II.daļa, R., 1934.-1935.
2.Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. R., Mans īpašums, 2000.
3.Darba devēja rokasgrāmata, R.,Labklājības ministrija, 2002.
4.Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemeles I. Redakcijā. R.,2000.
5.Kiseļevs I.,Salīdzinošās darba tiesības, M.,Prospekt, 2005.
Papildliteratūra
1.Neimanis J. Psiholoģiskais terors darba vietā, juridiskie aspekti// Jurista Vārds, 2008, Nr.32.
2. Gailums I.,Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse, 3 grāmatas R., Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, 2002.
3.Krimphove D. Europaeisches Arbeitsrecht, Minchen, 2001.
4.Polis F. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās, R., RSEBAA, 2004.
5.Dindune R., Platā K. Darba likuma komentāri, R., Dienas Bizness, 2002.
Periodika un citi informācijas avoti
1.http://www.lm.gov.lv
2.http://www.ttc.lv
3.http://europa.eu.int/eur-lex
4.Viedokļi un skaidrojumi, Latvijas Vēstnesis Jurista Vārds
Studiju programmas