Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ2011 : Pašvaldību tiesības" dati

Kursa kods
JurZ2011
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa Pašvaldību tiesības apguve ļaus studentiem izzināt pašvaldību sistēmas nozīmīgākos elementus un to darbības tiesisko ietvaru, noskaidrot pašvaldību ģenēzi un to demokratizācijas mūsdienu tendences. Studiju kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar šādiem svarīgākajiem pašvaldību tiesību teorijas pamata jautājumiem: pašvaldību izveidošanas pamati; pašvaldību tiesību avoti, pašvaldību sistēmas; pašvaldību kompetence; pašvaldību patstāvības ietvars un to attiecības ar valsts tiešās pārvaldes iestādēm; pašvaldību institucionālā sistēma un pašvaldības institūciju un amatpersonu atbildība; pašvaldības lēmumu sistēma. Studenti studijās apgūs ne tikai teorētiskās zināšanas par svarīgākajiem pašvaldību tiesību jautājumiem, bet arī iegūtās zināšanas pielietos praktisku kāzusu risināšanā, kas saistīti gan ar pašvaldības lēmumu izstrādi un to juridisko analīzi, gan tiesu prakses analīzi, kas saistīta ar pašvaldības amatpersonu atbildības jautājumiem. Studiju kursā veiksmīgi iegūtās teorētiskās zināšanas studentiem vēlāk būs iespējams izmantot praksē, piemēram, uzsākot jurista darba pienākumu izpildi pašvaldībās.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Ringolds Balodis
Rezultāti
Studiju laikā studenti apgūs ne tikai teorētiskās zināšanas par svarīgākajiem pašvaldību tiesību institūtiem, bet arī pielietos iegūtās zināšanas praktisku kāzusu kā risināšanā, kas saistīti ar pašvaldības lēmumu izstrādi un to juridisko analīzi, kā arī piedalīsies tiesu prakses analizē, kas saistīta ar pašvaldības amatpersonu atbildības jautājumiem. Tādējādi studiju kursa ļaus veiksmīgi iegūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē, uzsākot jurista vai jurista palīga darba pienākumu izpildi pašvaldībās.
Kursa plāns
Nr. p.k.Temats.Nodarbības veids L, S, P, Ld.Plānotais apjoms stundās:
1.Pašvaldības jēdziens. Pašvaldību tiesību jēdziens un sistēma. L 2
2.Pašvaldības ģenēze. Latvijas pašvaldību sistēmas izveide. L 4
3.Pašvaldības kompetence. L 2
4.Pašvaldības institūciju sistēma. L 4
5.Pašvaldības lēmumu sistēma . L 2, S 4
6.Pašvaldības lēmumu pieņemšanas kārtība. L 2, S 2
7.Pašvaldības darbības pārraudzība. L 2, S 2
8.Pašvaldības finanšu pamati. L 2
9.Pašvaldību reformas. L 4

Stundas kopā32
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa gala pārbaudījums – rakstveida eksāmens (kāzusu atrisināšana), kura novērtējums veido 50% no studiju kursa gala atzīmes.
Studentu pielaišanai eksāmena kārošanas obligāts nosacījums ir viens seminārā rakstīts un pozitīvi novērtēts kontroldarbs par pašvaldību tiesību teorijas jautājumiem (veido 50% no gala atzīmes), kā arī ieskaitīts patstāvīgs darbs (eseja). Patstāvīgā darba temati atbilst tematiskajā plānojumā norādītajiem tematos aplūkotajiem jautājumiem (maksimālais apjoms – 10 lpp.)
Mācību literatūra
1. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002.
2. Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta. Rīga: Latvijas Universitāte, 1938
3. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Jelgava: SIA «Jelgavas tipogrāfija», 2010.
4. Skujenieks M. Vietējā pašvaldība Baltijā. Maskava: Rīgas Tipo-Litogrāfija, 1916.
5. Stucka A. Administratīvās tiesības. Otrs, papildināts un pārstrādāts izdevums. Rīga: Juridiskā koledža, 2009.
6. Chandler J. A. Local Government Today. Manchester, UK; New York: Manchester University Press; New York: Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2009.
7. Geis M. E. Kommunalrecht. 2. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2011.
8. Schmidt T. I. Kommunalrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011.
Papildliteratūra
1. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2005.
2 Административное право зарубежных стран. Учебник / Под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатиной. Москва: Спарк, 2003.
3 Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санкт-Петербург: Юридический центр. Пресс, 2004.
4. Редлих И. Английское местное управление: Изложение внутреннего управления Англии в его историческом развитии и современном состоянии. Том 1. Санкт - Петербург: Типография Альтшулера, 1907.
5. Decentralization and Local Democracy in the World: First Global Report by United Cities and Local Government. Barcelona: United Cities and Local Government, 2008.
6. Tocqueville A. Democracy in America. New York: The library of America, 2004.
7. Levits E. Pašvaldību likuma koncepcija // http://public.law.lv/ptilevicpasvaldiba.html
Periodika un citi informācijas avoti
1.Par pašvaldībām: LR likums // Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, Nr. 11–231.
2.Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu: LR likums // Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1996, Nr. 7–170.
3.Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums: LR likums // Latvijas Vēstnesis, 2008. gada 30. decembris, Nr. 202 (3986).
4.Eiropas pašvaldību hartas paskaidrojošais ziņojums (European Charter of Local Self-Government Explanatory report. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Re-ports/Html/122.htm).
Studiju programmas