Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1032 : Studiju darbs I" dati

Kursa kods
JurZ1032
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
E-kursi
Kursa anotācija
Tiesību zinātņu bakalauru studiju programmas Studiju darba I izstrādes mērķis ir radīt izpratni par zinātniska darba izstrādes priekšnosacījumiem, t.i., par zinātniskā darba tiesību zinātņu teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu apzināšanu un pielietošanu atbilstoši Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas specifikai un prasībām. Studiju darbs I atbilst Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izvirzītām prasībām studiju darba sekmīgai aizstāvēšanai, kurā ietilpst studiju darba plāna izstrāde, studiju darba izstrādei nepieciešamo avotu identificēšana, studiju darba izstrāde, noformēšana un aizstāvēšana. Studiju darbu I var izstrādāt jebkurā „A” daļas (obligātie daļas studiju kursi) vai „B” daļas (obligātās izvēles studiju kursi) studiju kursā, kas paredzēts pirmajā akadēmiskā studiju gada programmā (t.i., pirmajā vai otrajā semestrī).
Kursa atbildīgais mācībspēks
Daiga Rezevska
Rezultāti
Studiju darba I sekmīga (pozitīva) aizstāvēšana norāda uz to, ka studējošais spēj zinātniskā konsultanta vadībā strādāt ar tiesību avotiem, atbilstoši izvēlētai studiju darba tēmai, izstrādāt zinātniskā darba plānu (struktūru), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu autoru viedokļus, izdarot secinājumus un priekšlikumus atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai.

 
Kursa plāns
 

 Nr. p.k.     Tēma

1.        Tiesību avotu apzināšana  

2.        Studiju darba plāna izstrāde  

3.        Studiju plāna saskaņošana ar zinātnisko konsultantu 

4.        Studiju darba izstrāde   

5.        Studiju darba satura saskaņošana ar zinātnisko konsultantu

6.        Kopsavilkuma izstrāde, avotu saraksta un anotācijas sagatavošana  

7.        Kopsavilkuma, avotu saraksta un anotācijas saskaņošana ar zinātnisko konsultantu

8.        Studiju darba aizstāvēšana 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju darba I sekmīgs (pozitīvs) vērtējums. Studiju darbam I ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst:

1)pēc formas, kas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām prasībām;

2)pēc satura, kas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām prasībām;

3) pēc aizstāvēšanās līmeņa, kas atbilst studiju darba aizstāvēšanai izvirzītām prasībām. Kopā: 100%
Mācību literatūra
1.Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba I zinātniskā konsultanta norādēm.
Papildliteratūra
1.Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba I zinātniskā konsultanta norādēm.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Atbilstoši studiju darba specifikai un Studiju darba I zinātniskā konsultanta norādēm.
Studiju programmas