Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1090 : Civiltiesību vispārīgā daļa" dati

Kursa kods
JurZ1090
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34.548321672
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt tiesību bakalaura programmas studentiem zināšanas par tiesību jautājumiem, kuri ir kopīgi visām civiltiesībām. Kursa ietvaros tiek aplūkoti tādi civiltiesību pamatjautājumi kā civiltiesību jēdziens, civiltiesību iedalījums vispārējās un speciālajās civiltiesībās, civiltiesību subjekti, subjektīvo tiesību jēdziens un īstenošana, civiltiesību objekti, tiesiskā darījuma jēdziens un veidi, tiesisko darījumu iztulkošana, gribas trūkumi tiesiskajos darījumos, tiesisko darījumu forma, pārstāvība tiesiskajos darījumos.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst priekšstatu par civiltiesību vietu tiesību sistēmā un sabiedrības dzīvē, kā arī izpratni par normatīvajos tiesību aktos reglamentēto civiltiesību institūtu būtību un funkcijām.
Studenti iegūst praktiskas iemaņas civiltiesību normu piemērošanā.
Studiju kursa apguves rezultātā iegūtās priekšzināšanas dod iespēju turpināt studijas civiltiesībās, proti, apgūt saistību tiesības, lietu tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, komerctiesības, darba tiesības.
Kursa plāns
1.Civiltiesību jēdziens un vieta tiesību sistēmāL 4
2.Civiltiesību subjektiL 4, S 2
3.Civiltiesību objektiL 2, S 2
4.Tiesiskā darījuma jēdziens un veidiL 2
5.Tiesisko darījumu iztulkošanaL 2, S 2
6.Gribas trūkumi tiesiskā darījumāL 4, S 2
7.PārstāvībaL 4, S 2
8.Tiesisko darījumu formaL 4, S 2
9.Prettiesiski darījumi un to sekasL 4, S2
10.Subjektīvās tiesības un to īstenošanaL 2, S 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Semināru apmeklējums nav obligāts, tomēr apmeklējums un aktivitāte semināros tiek ņemta vērā, ja izšķiras kopējais vērtējums semestrī.
Divi obligātie rakstveida kontroldarbi (50 %).
Kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (50 %).
Mācību literatūra
1.Balodis, K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
2.Kalniņš, E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005.
3.Vēbers, J., Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare. Rīga: Latvijas Universitāte, 1997.
4.Čakste, K. Civiltiesības. Lekcijas. Rīga: [b.i.], 1937.
5.Vīnzarājs, N. Civiltiesību problēmas (Raksti 1932.–1939.).
Rīga: Erlena Kalniņa un Viktora Tihonova izdevums, 2000.
Papildliteratūra
1.Brox, H., Walker W.-D. Allgemeiner Teil des BGB. 33. Aufl. Köln,
Berlin, München: Carl Heymanns Verlag, 2009.
2.Horn, N., Kötz, H., Leser Hans G. German Private and Commercial Law: An Introduction. Oxford: Clarendon Press, 1982.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Balodis, K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās //
Likums un Tiesības, septembris 2002.
2.Balodis, K. Tiesisko darījumu noslēgšana elektroniskā formā //Likums
un Tiesības. Jūlijs 2005.
3.Kalniņš, E. Mantas jēdziens civiltiesībās // LU Žurnāls „Juridiskā
zinātne”, Nr. 1, 2010.
4.Slicāne, E. Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas
civiltiesībās // Jurista Vārds, 06.02.2007, nr. 6.
5.Slicāne, E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās //
Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds, 19.04.2005, Nr. 14(369), 26.04.2005,
Nr. 15(370).
6.Augstākās tiesas mājas lapa: http://www.at.gov.lv
7.Satversmes tiesas mājas lapa: http://www.satv.tiesa.gov.lv
Studiju programmas