Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1123 : Intelektuālā īpašuma tiesības" dati

Kursa kods
JurZ1123
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt informāciju par intelektuālā īpašuma veidiem, to aizsardzības īpatnībām, kā arī padziļināti aplūkot atsevišķus intelektuālā īpašuma veidus: autortiesības, tiesības uz patentu, tiesības uz preču zīmi, tiesības uz dizainparaugu, ģeogrāfiskās norādes.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Priekšzināšanas
Rezultāti
Apgūstot izvēles priekšmetu, studenti iegūst vispārīgu priekšstatu par intelektuālā īpašuma tiesībām, to svarīgākajiem veidiem, nozīmi tautsaimniecībā, aizsardzības metodēm, atšķirībām dažādās reģistrācija un aizsardzības sistēmās. Kursa apguvei studenti iepazīstas ar svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, tiesiskā regulējuma īpatnībām, kā arī ar tiesu praksi Latvijā. Viņiem tiek norādīti pazīstamākie Latvijas un aizrobežu autoru darbi par attiecīgajām tēmām. Kursa apguve ir priekšnoteikums prakses uzsākšanai attiecīgajā tiesību jomā. Radīts priekšstats par intelektuālo īpašuma tiesību vietu un nozīmi Latvijas tiesību sistēmā, radīts teorētisks pamats padziļinātai intelektuālo īpašuma tiesību problēmu zinātniskai izpētei.
Apgūti intelektuālā īpašuma regulējuma galvenie pamatprincipi, kā arī iemaņas patstāvīgi izprast ar intelektuālo īpašumu regulējumu saistītās problēmas un rast to risinājumu.
Kursa plāns
1.Intelektuālā īpašuma jēdziens un veidiL4, S4
2.Intelektuālā īpašuma aizsardzibas īpatnībasL4 , S4
3.AutortiesībasL4, S4
4.Tiesības uz patentuL4, S4
5.DizainparaugiL4, S4
6.Tiesības uz preču zīmiL4 , S4
7.Ģeogrāfiskās norādesL2, S2
8.Augu šķirņu aizsardzībaL4, S4
9.Domēņu vārdiL2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai students tiktu pielaists pie pārbaudes darba kārtošanas, tam sekmīgi ir jānokārto kursa laikā visi iekļautie semināri. Piedalīšanās semināros ir obligāta. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi.

Kursā ir 2 starp pārbaudījumi. Lai tiktu pielaists starp pārbaudījuma kārtošanai, studentam sekmīgi jānokārto semināri, kas paredzēti pirms starp pārbaudījuma.
Visi starp pārbaudījumi, kā arī eksāmena pārbaudījuma darbs kursa nobeigumā ir rakstiskā formā. Ja nav sekmīgi nokārtots kāds no semināriem, vai starp pārbaudījums, students netiek pielaists pie pārbaudes darba kārtošanas.

Iespēja atstrādāt kavēto semināru konsultāciju laikā pie pasniedzēja, kas atbildīgs par attiecīgo semināra tēmu pieļaujama līdz kārtējam starp pārbaudījumam vai eksāmena gala pārbaudījumam.

Semināra apmeklējums – obligāts,
2 rakstveida starppārbaudījumi (50%),
Kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (50%).
Mācību literatūra
Mantrovs V. Protection Norms of Indications of Geographical Origin in the Applicable EU Regulations – Recent Changes and the Necessity for Further Unification, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2012, Vol. 43 (2), pp. 174-202

Mantrov, Vadim EU Law on Indications of Geographical Origin Theory and Practice 2014, XXVIII, 367 p. 1 illus

Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības, Rīga: Biznesa augstskola Turība, SIA, 2001., 384 lpp.

Rozenfelds J. (2010). Īpašuma jēdziens un intelektuālais īpašums Latvijā / The Concept of Property and Intellectual Property in Latvia. Latvijas Universitātes žurnāls: Juridiskā zinātne 1. sējums, 101.-124. lpp.

Rozenfelds J., Intelektuālais īpašums. Zvaigzne ABC, R, 2004

Liberte D. Eiropas Kopienas preču zīme. Jurista Vārds: 29.04.2003, 16 (274).

Medin L., Brizgo M. Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri. Tiesu namu aģentūra, 2003, 612 – 629.lpp.

Phillips J., Firth A. Introduction to Intellectual Property Law (4th edition) Butterworts. London Dublin, Edīnburgh, 1990.
Papildliteratūra
•Intelektuālais īpašums kā kvalitatīvas attīstības avots. Latvijas Republikas Patentu valde, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija. [b.a.] Rīga: [b.i.] 2002.
•Lībiņa I. Personības tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (I). Likums un Tiesības, 9. sējums Nr. 5 (93), Maijs, 2007;
•Markvarts R. Autorības izpratne autortiesībās un poststrukturālisma teorijā (I). Likums un Tiesības. 8. sējums, nr.2 (78). Februāris, 2006;
•Mantrovs V. ES ģeogrāfisko norāžu aizsardzības sistēma. Likums un Tiesības, 8. sējums Nr. 6 (82), Jūnijs, 2006;
•Pētersone Z. Civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi autortiesību pārkāpumu lietās. Jurista Vārds Nr.37 (542) Otrdiena, 2008. gada 30. septembris;
•Pikārds Roberts G., Toivonens Timo E. Autortiesību un ar tām saistīto nozaru ekonomiskais ieguldījums Latvijā. 2000. Rīga: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, redaktors Jēkabsons Guntis [b.i.] 2005.
•Veikša Ingrīda. Kas ir autortiesības? Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2007.
•Abbott Frederick, Cottier Thomas, Gurry Francis. The International Intellectual Property System. Commentary and Materials. Part Two. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1999.
•Bently Lionel, Sherman Brad. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2001.
•Bently Lionel, Sherman Brad. Intellectual Property Law. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2004.
•Blair Roger D., Cotter Thomas F. Intellectual Property. Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press, 2005.
•Concise International and European IP Law. TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology. Edited by Cottier Thomas, Veron Pierre. [b.v.], Kluwer Law Inter.national, 2008.
•Copyright Infringement. Comparative Law Yearbook of Interntional Business. Special Issue. London, The Hague, Boston: [b.a.], Kluwer Law International, 1997.
•Dervais Daniel. The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis. Second Edition. London: Sweet & Maxwell, 2003.
•Dinwoodie Graeme B., Hennessey William O., Perlmutter Shira. International Intellectual Property Law and Policy. Newark, San Francisco, Charlottesville: LexisNexis, 2001.
•European Community Trade Mark. Commentary to the European Community Regulations. Edited by Mario Franzosi. The Hague, London, Boston: Kluwer Law Int., 1997.
•Goldstein Paul. International Copyright. Principles, Law and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2001.
•Graham L. D. Legal Battles That Shaped The Computer Industry. Quorum books, Westport, Connecticut, London, 1999.
•Hart Tina, Fazzani Linda. Intellectual Propery Law. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan Press Ltd., 1997.
•Henn Harry G. Copyright Law. A Practitioner’s Guide. Second Edition. USA: Practising Law Institute, 1988.
•Jacob Robin, Alexander Daniel. A Guidebook to Intellectual Property. Patents, Trade Marks, Copyright and Designs. Fourth Edition. London:
•Mueller J.M. An Introduction to Patent Law. Aspen Publishers, Inc., 2003.
•Philips J., Firth A. Introduction to Intellectual Property Law. Butterwords. LexisNexis 2001.
•Rigamonti Cyril P. Deconstructing Moral Rights. Volume 47, Issue 2, S. J. D., Harward law school, 2006. Citēts pēc interneta resursa http://www.harvardilj.org/print/58.
•Torremans Paul. Holyoak&Torremans. Intellectual Property Law. Third Edition. London, Edinburgh: Butterworths, 2001.
•Vaver, David. Principles of Copyright. Cases and Materials. Geneva: WIPO, 2002.
•Vaver David. Some Aspects of the TRIPS: Copyright Enforcement and Dispute Settlement. Oxford: Oxford Intellectual Property Research Centre at St.Peter’s College, 2000.
•Vrins Oliver, Schneider Marius. Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures. First Edition. Oxford: Oxford University Press, 2006.
•Wincor Richard. Literary Rights Contracts: A Handbook for Professionals. [b.v.] Harcourt Brace Janovich Publishers, 1979.
Normatīvie akti
•Bernes konvencijā "Par literatūras un mākslas darbu aizsardzību": LR Ministru Kabineta rīkojums. Latvijas Vēstnesis nr. 64, 26.04.1995.)
•Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. Oficiālais Vēstnesis C 340, 1997. gada 10. novembris.
•Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī. Oficiālais Vēstnesis C 306, 2007. gada 17. decembris.
•Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Oficiālais Vēstnesis C 364/1, 2000. gada 18. decembris.
•Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu. Oficiālais Vēstnesis L 157, 2004. gada 30. aprīlis.
•Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/44/EK (1998. gada 6. jūlijs) par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā. Oficiālais Vēstnesis L 213, 1998. gada 30. jūlijā.
•Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis, nr. 43, 01.07.1993.
•Pornogrāfijas ierobežošanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 83 (3659), 24.05.2007.
•Patentu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 34, 27.02.2007.
•Obligāto eksemplāru likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 87 (3455), 06.06.2006.
•Zinātniskās darbības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 70 (3228), 05.05.2005.
•Par 1973.gada 5.oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija), 2000.gada 17.oktobra Vienošanos par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65.panta piemērošanu un 2000.gada 29.novembra Grozījumiem 1973.gada 5.oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija): LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 43, 15.03.2005.
•Par Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu: LR Likums. Latvijas Vēstnesis nr. 49, 24.02.2005.
•Par 1960.gada 21.septembra Līgumu par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kuri saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi: LR likums. Latvijas Vēstnesis 203 (3151), 21.12.2004., spēkā ar 22.12.2004.
•Par 1960.gada 21.septembra Līgumu par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kuri saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 203, 21.12.2004.
•Par Lokarno Nolīgumu par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 199, 15.12.2004.
•Dizainparaugu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 183 (3131), 17.11.2004.
•Augu šķirņu aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, nr. 74, 17.05.2002.
•Autortiesību likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 148/150, 27.04.2000.
•Par Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par autortiesībām: LR likums. Latvijas Vēstnesis 53/54 (1964/1965), 17.02.2000.
•Par Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par izpildījumu un fonogrammām: LR likums. Latvijas Vēstnesis 53/54 (1964/1965), 17.02.2000.
•Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 216 (1676), 01.07.1999.
•Civilprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 326/330 (1387/1391), 03.11.1998.
•Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 84/85, 31.03.1998.
•Patentu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 60 (343), 19.04.1995., zaudējis spēku ar 01.03.2007.
•Dizainparaugu aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 33, 03.06.1993., zaudējis spēku ar 15.04.2004.
•Par autortiesībām un blakustiesībām: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 31, 29.05.1993., zaudējis spēku 11.05.2000.
•Par augu šķirņu aizsardzību: LR likums. Latvijas Vēstnesis nr. 26, 18.05.1993., zaudējis spēku ar 31.05.2002.
•Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi: LR Konstitucionālais likums. Ziņotājs nr. 4, 30.01.1992.
•Ministru Kabineta rīkojums nr. 197 „Par Latvijas Republikas klātbūtnes atjaunošanu Bernes konvencijā "Par literatūras un mākslas darbu aizsardzību": Ministru kabineta rīkojums. Latvijas Vēstnesis nr. 64, 26.04.1995.
•Ministru Padomes 1993. gada 11. jūlija lēmums Nr. 301 “Par Latvijas Republikas līdzdalību starptautiskās konvencijās par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību”: Ministru padomes lēmums. Latvijas Vēstnesis Nr. 39/1993.
•1947. gada 22. decembra Itālijas konstitūcija
http://www.servat.unibe.ch/icl/it00000_.html, aplūkots 20.08.2009.
•1949. gada 23. maija Vācijas Federālās Republikas pamatlikums
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm, aplūkots 20.08.2009.
•1992. gada 28. jūnija Igaunijas Republikas konstitūcija
http://www.president.ee/en/estonia/constitution.php, aplūkots 20.08.2009.
•1992. gada 25. oktobra Lietuvas Republikas konstitūcija
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm, aplūkots 20.08.2009.
•1999. gada 11. jūnija Somijas konstitūcija http://www.om.fi/21910.htm, aplūkots 20.08.2009.
•1998. gada 18. decembra Šveices konstitūcija
http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_.html, aplūkots 20.08.2009.
Periodika un citi informācijas avoti
•Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2006. gada 19. aprīļa spriedums lietā nr. SKC-266/2006.
•Eiropas Kopienu Tiesas 2006. gada 1. jūnija spriedums lietā C-169/05 Uradex SCRL pret Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) un Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE). Eiropas Tiesas ziņojumi 2006, Lappuse I-04973.
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1995. gada 20. novembra spriedums lietā nr. 46/1994 British-American Tobacco Company Ltd v. the Netherlands.
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007. gada 11. janvāra spriedums lietā nr. 73049/01 Anheuser-Busch Inc. v. Portugal.
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1998. gada 9. jūnija spriedums lietā Incal v. Turkey (41/1997/825/1031).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1999. gada 8. jūlija spriedums lietā SÜREK un ÖZDEMIR v. Turkey (pieteikums nr. 23927/94 un 24277/94).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1999. gada 8. jūlija spriedums lietā SÜREK v. Turkey (nr. 2) (pieteikums nr. 24122/94).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1999. gada 28. septembra spriedums lietā ÖZTÜRK v. Turkey (pieteikums nr. 22479/93).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1991. gada 26. novembra spriedums lietā The Sunday Times v. the United Kingdom (nr. 2), (pieteikums nr. 13166/87).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1996. gada 22. oktobra spriedums lietā Wingrove v. the United Kingdom (1) (lietas nr. 19/1995/525/611).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1999. gada 8. jūlija spriedums lietā KARATAŞ v. TURKEY (pieteikums nr. 23168/94).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1998. gada 25. augusta spriedums lietā HERTEL v. SWITZERLAND (59/1997/843/1049).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2001. gada 29. marta spriedums lietā Thoma v. Luksembourg (pieteikums nr. 38432/97).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1998. gada 23. septembra spriedums lietā LEHIDEUX AND ISORNI v. FRANCE (55/1997/839/1045).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2000. gada 2. maija spriedums lietā BERGENS TIDENDE AND OTHERS v. NORWAY (pieteikums nr. 26132/95).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1999. gada 28. septembra spriedums lietā DALBAN v. ROMANIA (pieteikums nr. 28114/95).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2001. gada 27. februāra spriedums lietā JERUSALEM v. AUSTRIA (pieteikums nr. 26958/95).
• Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2001. gada 19. aprīļa spriedums lietā CASE OF MARÔNEK v. SLOVAKIA (pieteikums nr. 32686/96).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2000. gada 3. oktobra spriedums lietā DU ROY AND MALAURIE v. FRANCE, (pieteikums nr. 34000/96).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2000. gada 28. septembra spriedums lietā LOPES GOMES DA SILVA v. PORTUGAL (pieteikums nr. 37698/97).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1999. gada 28. oktobra spriedums lietā WILLE v. LIECHTENSTEIN (pieteikums nr. 28396/95).
•Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2000. gada 16. marta spriedums lietā ÖZGÜR GÜNDEM v. TURKEY (pieteikums nr. 23144/93).
•Tiesneša Bonello daļēji atsevišķs viedoklis (Partly dissending opinion of Judge Bonello) Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietā Maronek v. Slovakia (pieteikums nr. 32686/96).

1994. gada 15. aprīļa Marakešas līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas dibināšanu 1C pielikums "Līgums par ar tirdzniecību saistītajiem intelektuālā īpašuma aspektiem" (TRIPS līgums): LR starptautiskais līgums. Latvijas Vēstnesis, 1998. 30. decembris, nr. 388/399, publicēts daļēji, pieejams: www.takuzinis.lv.
Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju 1989.gada 27.jūnija Madrides protokols: LR starptautiskais līgums. Latvijas Vēstnesis, 1999. 17. septembris, nr. 305/307.
1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām: LR starptautiskais līgums. Latvijas Vēstnesis, 2003. 02. aprīlis, nr. 51.
1891. gada 14. aprīļa Madrides nolīgums par preču zīmju starptautisko reģistrāciju: LR starptautiskais līgums,
1883. gada 20. marta Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību: LR starptautiskais līgums. Latvijas Vēstnesis, 2003. 08. aprīlis, nr. 54.
ES Ragulas
par Kopienas dizainparaugiem Nr. 40/94 ; 6/2002
Par ģeogrāfiskajām norādēm: Nr. 1576/89; 2081/92 ; 2037/93; 40/94; 1493/1999; 885/2001; 1383/2003 ; 1891/2004; 510/2006; 1234/2007; 110/2008
Autortiesību likums Spēkā no 11.05.2000
Publicēts: Vēstnesis , 27.04.2000, nr. 148/150
Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm: 1999. gada 16. jūnija LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1999. 01. jūlijs, nr. 216
Patentu likums Spēkā no 01.03.2007 Publicēts: Vēstnesis , 27.02.2007, nr. 34.
Dizainparaugu likums Spēkā no 18.11.2004 Publicēts: Vēstnesis , 17.11.2004, nr. 183
Augu šķirņu aizsardzības likums Spēkā no 31.05.2002 Publicēts: Vēstnesis , 17.05.2002, nr. 74
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums Spēkā no 30.04.1998 Publicēts: Vēstnesis , 31.03.1998, nr. 84/85
Par izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju aizsardzības pagaidu kārtību Latvijas Republikā: LR Ministru padomes 1992. gada 28. februāra lēmums. Ziņotājs, 1992. 23. aprīlis, nr. 17.
Par preču zīmēm: 1993. gada 09. marta LR likums. Ziņotājs, 1993. 22. augusts, nr. 116 (zaudējis spēku)
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfisko norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība": Ministru Kabineta 2004. gada 07. aprīļa noteikumi nr. 437. Latvijas Vēstnesis, 2004. 01. maijs, nr. 69.
Komisijas 2002. gada 29. aprīļa Regula Nr. 753/2002, ar ko paredz atsevišķus noteikumus Padomes regulas Nr. 1493/1999 piemērošanai attiecībā uz atsevišķu vīna sektora produktu aprakstu, apzīmēšanu, uzrādīšanu un aizsardzību.
Padomes 1999. gada 17. maija Regula Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju.
Padomes 1992. gada 14. jūlija Regula Nr. 2081/92 par ģeogrāfisko norāžu un izcelsmes apzīmējumu aizsardzību attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem.
Padomes 1989. gada 29. maija Regula Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārējus noteikumus stipro alkoholisko dzērienu definēšanai, apzīmēšanai un prezentācijai.
Dizainparaugu likums: Latvijas Vēstnesis, 2004. g. 17. novembris, nr. 183.
Dizainparaugu noteikumi: Ministru Kabineta 2004. gada 08. aprīļa noteikumi nr, 252. Latvijas Vēstnesis, 2004. 14. aprīlis, nr. 58. (zaudējis spēku)
Par izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju aizsardzības pagaidu kārtību Latvijas Republikā: LR Ministru padomes 1992. gada 28. februāra lēmums. Ziņotājs, 1992. 23. aprīlis, nr. 17.
Dizainparaugu aizsardzības likums: 1993. gada 04. maija LR likums. Ziņotājs, 1993. 10. jūnijs, nr. 22 (zaudējis spēku).
Komisijas 2002.gada 21.oktobra Regula Nr.2245/2002, ar kuru tiek ieviesta Padomes Regula Nr.6/2002 par Kopienas dizainparaugiem.
Padomes 2001.gada 12.decembra Regula Nr.6/2002 par Kopienas dizainparaugiem.
Patentu likums: 1995. gada 30. marta LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995. 19. aprīlis, nr. 60.
Par izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju aizsardzības pagaidu kārtību Latvijas Republikā: LR Ministru padomes 1992. gada 28. februāra lēmums. Ziņotājs, 1992. 23. aprīlis, nr. 17.
Latvijas Republikas patentu likums: 1993. gada 02. marta LR likums. Ziņotājs, 1993. 01. aprīlis, nr. 12 (zaudējis spēku).
Par Latvijas Republikas Patentu likuma spēkā stāšanās kārtību: LR Augstākās padomes 1993. gada 02. marta lēmums. Ziņotājs, 1993. 01. aprīlis, nr. 12 (zaudējis spēku).
1961. gada 02. decembra konvencija "Starptautiskā konvencija par jaunu augu šķirņu aizsardzību": LR starptautiskais līgums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 13. jūnijs, nr. 89.
Augu šķirņu aizsardzības likums: 2002. gada 02, maija LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 17. maijs, nr. 74.
Par Latvijas augu šķirņu kataloga apstiprināšanu: LR Zemkopības ministrijas 2004. gada 23. marta rīkojums nr. 131. Latvijas Vēstnesis, 2004. 02. aprīlis, nr. 52. 8
Studiju programmas