Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1125 : Romiešu civiliesību pamati" dati

Kursa kods
JurZ1125
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts studentu - nākošo juristu vajadzībām. Tas iepazīstina ar nozīmīgākiem romiešu civiltiesību institūtiem, romiešu tiesību recepcijas gaitu un tās ietekmi uz mūsdienu tiesību sistēmu attīstību. Tiek sniegts ieskats romiešu tiesībās arī vēsturiskā un zinātniskā aspektā. Kursa ietvaros studentiem dota iespēja attīstīt prasmi atpazīt romiešu civiltiesību izpausmes ģimenes, saistību, lietu, mantojuma tiesībās un tā rezultātā gūt dziļāku izpratni par tiem.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:
- izpratni par atsevišķu civiltiesību institūtu vēsturisko aizsākumu un attīstību.
- izprast atsevišķu civiltiesību institūtu vēsturisko ģenēzi;

- kritiski analizēt tiesību normas salīdzinājumā ar tām radnieciskajiem prototipiem romiešu tiesībās.
Kursa plāns
1. Romiešu civiltiesību priekšmets, sistēma un avoti; romiešu tiesību recepcija; citēšanas metodes. L2, S2
2.Tiesību aizsardzības formas. Legis actio un formulārais process. L2, S2
3.Personas L2, S2
4.Ģimenes tiesības L2, S2
5.Lietu tiesības L2, S2
6.Saistību tiesību jēdziens; saistību rašanās, saistību nodrošināšana, saistību izpilde un citi saistību izbeigšanās veidi L2, S2
7.Atsevišķi saistību veidi L2, S2

8.Mantojuma tiesības L2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Semināru apmeklējums obligāts. Katrs kavētais seminārs jānokārto konsultācijas laikā līdz semināram par nākamo tēmu.
Kursa apguves gaitā par katru tēmu tiek organizēti pārbaudījumi testa veidā, kas ir obligāti jāizpilda tiešsaistē ar kursa pasniedzēju saskaņotā laikā. apmierinoši nokārtotie testi (ne mazāk kā 2 pareizas atbildes no 3) veidos 50 % no kopējā semestra vērtējuma. Studentiem, kuriem nav bijis iespējas tiešsaistē izpildīt testu saskaņotajā laikā, tiek dota iespēja kavēto testu atstrādāt seminārā līdz nākamās tēmas testa kārtošanai.

Kursa pārbaudījums (rakstveida tests) – eksāmens (50%).
Mācību literatūra
1.Kalniņš V. "Romiešu civiltiesību pamati". Izdevniecība "Zvaigzne", Rīga 1977.

2. Rāta A. "Latīņu valoda juristiem". Izdevniecība "Zvaigzne", Rīga 1991.
Papildliteratūra
1. Gaja Institūcijas. Pirmais un otrais komentārs. Tieslietu Ministrijas izdevums, A.Gulbja grāmatu spiestuve, 1938.
2. Romiešu tiesību sistēma. Rokraksta vietā. Pēc prof. V. Sinaiska 1937./38. gada lekcijām Latvijas Universitātē. [B. v., b. i.], 1938.
3. The Digest of Justinian. Translation edited by Alan Watson. ISBN 978-0-8122-2033-9 Vol.1. – Vol. 4. Penn. University of Pennsilvania press. Philadelphia
4. Барон Ю. Система Римского Гражданского права. Выпуск второй. Книга II. Владение. Книга III. Вещное право. Перевод Л.Петражицкаго. Третье издание. С.-Петербург: Склад издания в книжном магазине Н.К.Мартынова, 1908
5. Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. Антология юридической науки: серия. Предисловие кандидата юридических наук Байбака В.В., ред. Безуглая, Ю.А. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2005.
6. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Пособие для слушателей. Издание пятое, исправленное и дополненное. Рига: Давид Гликсман, 1924
7. Покровский И. История римского права. Классика российской цивилистики: серия. Москва: Статут, 2004.
8. Капустин М. Институции римского права. Москва: Типография М.Н. Лаврова и Ко, 1880

9. Corpus Iuris Civilis. Editio stereotypa tertia. Volumen primum. Institutionas. Recognovit. Paulus Krueger. Digesta. Recognovit. Theodorus Mommsen. Berolini. Apud Weidmannos. MDCCCLXXXII.
Studiju programmas