Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1023 : Tiesību teorija" dati

Kursa kods
JurZ1023
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija
Kursa mērķis - sniegt priekšzināšanas citu juridisko zinātņu apguvē. Kursa programma paredz iegūt pamatzināšanas par svarīgākajiem juridiskajiem jēdzieniem, tostarp tādiem kā tiesību norma, tiesību avots un tiesību saime. Īpaša uzmanība tiek veltīta mūsdienīgas tiesību izpratnes noskaidrošanai, tiesību avotu teorijai un tiesību normu īstenošanai.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Pleps
Rezultāti
Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti
1) ir apguvuši juridiskos pamatjēdzienus,
2) var sistēmiski aptvert un analizēt nacionālo tiesību sistēmu;
3) var salīdzinoši analizēt nacionālo tiesību sistēmu ar citām tiesību sistēmām;

4) pārzina tiesību normu piemērošanas pamatus, kas ir nepieciešams pamats nākamajām studijām Juridiskajā fakultātē un jurista profesijas apguvei.
Kursa plāns
Nr. p.k. Tēma Paredzētais lekciju apjoms stundās Paredzētais semināru apjoms stundās
1.temats. Ievads studiju kursā. Tiesību teorija kā zinātne un studiju kurss 2L
2.temats. Tiesību izpratne 2L 2S
3.temats. Sociālās normas 2L 2S
4.temats. Tiesību norma 2L 2S
5.temats. Tiesību avoti 6L 6S
6.temats. Normatīvo aktu jaunrade 2L 2S 1.pārbaudes darbs 2P
7.temats. Tiesiskās attiecības, juridiskā atbildība 2L 2S
8.temats. Tiesību saimes, tiesiskā sistēma 2L 2S
9.temats. Tiesību normu spēks laikā, telpā un attiecībā uz personām 2L 2S
10.temats. Tiesību normu realizācija 10L 8S
2.pārbaudes darbs 2P
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekcijas un semināri
Kurss tiek organizēts lekciju un semināru formā saskaņā ar docētāja izstrādāto kalendāro plānu. Lekciju un semināru apmeklējums nav obligāts, bet tiek vērtēta to studentu, kas piedalās seminārā, aktivitāte.
Katra studenta darbs tiek ievērots un pārrunāts.
Semināros studenti risina kāzusus, diskutē problēmas, kas saistītas ar kāzusiem. Semināri balstās uz studentu aktivitāti. Studenta darbs semināros – aktivitāte, zināšanas, dalība docētāja sniegto kāzusu risināšanā tiek novērtēts. Vērtējums par darbu semināros tiek paziņots studentam.
Visi uzdevumi izpildāmi noteiktajā laikā. Kavētie uzdevumi netiek izskatīti.

Starppārbaudījumi
Kursa gaitā paredzēti divi starppārbaudījumi – kontroldarbi testa formā.
Kontroldarba vērtējums veido 60%, bet darbs semināros – 40% no starppārbaudījuma novērtējuma. Kontroldarba norises laiku noteic kursa docētājs saskaņā ar kalendāro plānu. Kontroldarbs nokārtots sekmīgi, ja vērtējums nav zemāks par “4” (gandrīz viduvēji).

Kursa noslēguma pārbaudījums
Pie kursa noslēguma pārbaudījuma tiek pielaists students, kurš ir izpildījis sekmīgi 1. un 2.starppārbaudījumu. Kursa noslēguma pārbaudījums ir rakstveida eksāmens. Kursa noslēguma pārbaudījums sastāv no teorētiskās daļas un kāzusa atrisinājuma.
Lai studējošais iegūtu vērtējumu par kursa apguvi, eksāmenā iegūtajam vērtējumam jābūt ne zemākam par “4” (gandrīz viduvēji).

Kursa apguves vērtēšana
Kursa apguves kopējo vērtējumu veido starppārbaudījumu kopējais vērtējums – 70% no kursa kopējā vērtējuma un eksāmenā iegūtais vērtējums – 30% no kursa kopējā vērtējuma.

Tiesību teorijas studiju kursa tematu ietvaros ir iespēja izstrādāt studiju darbu studiju 2. semestrī.
Mācību literatūra
1.Briede J. Publiskās un privātās tiesības. Grām.: Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999. ;
2.Cipeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: LU, 2001, 152 lpp.
3.Danovskis E. Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015, 288 lpp.
4.Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā// Likums un Tiesības.- 1999.Nr.1.-4.;2000.Nr.1.-8. (LUB skaits 1999. - Vol.1.Nr.1 - 12 eks.;Vol.1.Nr.2 - 12 eks.;Vol.1.Nr.3. - 12 eks.,Vol.1.Nr.4 - 12 eks.;2000. Vol.2.Nr.1. - 10 eks.,Vol.2.Nr.2. - 11 eks.,Vol.2.Nr.3. - 9 eks.,Vol.2.Nr.4. - 10 eks.,Vol.2.Nr.5. - 11 eks.,Vol.2.Nr.6 - 11 eks.,Vol.2.Nr.7 - 10 eks.,Vol.2.Nr.8 - 11 eks..)
5.Jelāgins J. Tiesību pamatavoti. Grām.: Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 59.- 86.lpp.;
6.K rastiņš I. Tiesību doktrīnas. Rīga: 1996, 58 lpp.;
7.Kusiņš G. Normatīvo aktu jaunrade. Grām.: Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 116.- 131.lpp.
8.Levits E. Starp tiesību normu un tiesisko realitāti. Grām.: Vispārīgās tiesību teorijas un valstszinātnes atziņas. Rīga: LU, 1997;
9.Meļķisis E. Juridisko jēdzienu un normu abstraktums kā tiesību sistēmu veidojošais elements. Grām.: Grām.: Meļķisis E. Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 130. – 156.lpp.;
10.Meļķisis E. Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2014.
11.Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004 (LUB skaits 169 eks.)
12.Ostrovska L. Ārējo normatīvo tiesību aktu hierarhija pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai I, II. Likums un Tiesības, 2006, 8. sēj., nr. 2 (78), nr. 3 (79).;
13.Pleps J. Normatīvo tiesību aktu hierarhija: profesors Hanss Kelzens un mūsdienas I, II. Likums un Tiesības, 2007, 9. sēj., nr. 2 (90), nr. 3 (91).
14.Rezevska, D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: D. Rezevska, 2015, 176.lpp
15.Shklar J. N. Law and Politics. Legalism. Cambridge: Harvard University Press, 1986.;
16.Š ulcs L. Spaidu elements tiesībās. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1937, nr.2, 225.- 252. lpp.;

17.Šulcs L. Dabisko tiesību jēdziens. Jurists, 1937, nr. ½;
Papildliteratūra
1. Akmentiņš R. Ievads tiesību zinātnē. Rīga: [b.i.], 1938., 109 lpp.
2. Lēbers A. Ievads tiesību zinībās. Rīga: [b.i.], 1921., 133 lpp.
3. Rüthers B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, München: C.H. Beck, 1999, 566 S.
4. Barak A. The judge in a democracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006, 332 p.
5. Hart, L.A The concept of law, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, 333 p.
6. MacCormick N. Practical reason in law and morality. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008, 224 p.
7. Wacks R. Philosophy of law : a very short introduction, 2nd ed., Oxford, United Kingdom; New York, NY: Oxford University Press, 2014, 150 p.
8. Wacks R. Understanding jurisprudence: an introduction to legal theory, 4.ed., New York, NY: Oxford University Press, [2015], 379 p.
9. Glenn P.H. Legal traditions of the world: sustainable diversity in law. 5th ed.Oxford; New York: Oxford University Press, 2014, 423 p.

10. Wintgens Luc J. Legislation in context: Essays in legisprudence. Aldershot: Ashgate, 2007, 205 p.
Periodika un citi informācijas avoti
Žurnāls "Likums un Tiesības", žurnāls "Jurista Vārds"