Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1068 : Latvijas tiesību vēsture" dati

Kursa kods
JurZ1068
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664402496
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kurss analizē Latvijas tiesību dinamiku no aptuveni 10. gs. pēc Kristus
dzimšanas līdz mūsu dienām. Kursa mērķis ir parādīt, kā gadsimtu gaitā ir
veidojušās un mainījušās tiesības, kā arī tiesu iekārta. Tiesību jautājumi
tiek skatīti sociālekonomisko un politisko attiecību kontekstā. Studiju kursa
sekmīga apguve dod nepieciešamo sapratni par tiem priekšnoteikumiem, kas ir
mūsdienu Latvijas Republikas tiesību sistēmas un tiesu iekārtas pamatā, akcentējot tās aptuveni 1000 gadu ilgo attīstības periodu un šajā laikā
izveidojušās tradīcijas.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Pleps
Rezultāti
Studiju kurss ļauj izprast Latvijas tiesību sistēmas kopsakarības, analizējot tās no ģenēzes un evolūcijas skata punkta. Latvijas tiesību vēstures studijas palīdz studējošiem pilnveidot juridiskās domāšanas spējas, radot konceptuālu izpratni par Latvijas tiesību sistēmas problēmu jautājumiem un to risinājumiem vēsturiskā griezumā. Tādējādi tiek atvieglots arī tiesību jaunrades process, kas ļauj izvairīties no neveiksmīgiem (nepamatotiem) tiesiska rakstura risinājumiem, kas neatbilst Latvijas tiesību tradīcijām.
Kursa plāns
I. Vispārīgie jautājumi – 2L
II. Dzimts satversme Latvijas zemē – 4L/2S
III. Feodālā satversme Latvijas zemē – 6L/2S
IV. Jauno laiku sākuma tiesības Latvijas zemē – 4L/2S
V. Krievijas impērijas tiesības Latvijas zemē (Baltijas guberņās un Latgalē, 18. gs. – 1918. gada 17. novembris) – 6L/4S
VI. Dzimtbūšana atcelšana un jaunlaiku agrārās / zemes reformas – 2L/2S
VII. Iespējamie valstiskie risinājumi Baltijas tiesību telpā un Latgalē (1917–1920) – 2L/2S
VIII. Latvijas Republikas tiesības – 6L/4S
IX. Sociālistiskās (padomju) tiesības Latvijā (1918. decembris – 1920. gada janvāris, 1940–1990) – 6L/2S
X. Vācu okupācijas varas tiesības Latvijā – 2L

Kontroldarbi
1. I – IV bloks – 2S
2. V – VII, IX – X bloks – 2S

Kopā: 40L/24S
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursā ir paredzēti 10 semināri, 2 kontroldarbi un rakstveida eksāmens. Semestra darbs (10 semināri un 2 kontroldarbi) veido 50% gala vērtējuma un rakstveida eksāmens veido 50% no gala vērtējuma.
Mācību literatūra
1. Balodis, R., Lazdinš, J. Satversmes vēsturiskā attīstība. No: Latvijas Republikas
Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārīgie noteikumi. Sagatavojis autoru kolektīvs. Zinātniskas vadītājs R. Balodis. [B.v.]: Latvijas Vēstnesis, 2014, 43.–78. lpp.
2. Grigore-Bāra, E. Krievijas judikatūras izmantojamība Latvijas Republikas starpkaru perioda tiesā. No: Aktuālās tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums. [B.v.]: Latvijas Universitāte, 2011. – 205.–215.lpp. ISBN 978-9984-45-354-5.
3. Kalniņš, V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. 1.daļa. Rīga: Zvaigzne, 1972.
Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). Rīga.: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000.
4. Lazdiņš, J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.). Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2000.
5. Lazdiņš, J. Zemes īpašumu nacionalizācijas un denacionalizācijas pieredze Latvijā (19.–21. gadsimts). // Likums un Tiesības. – 2005. – 7. sēj. – Nr. 6 (70) – 168.–178. lpp.
6. Lazdiņš, J. Experience of Nationalisation and Denationalisation of Land Ownership in Latvia (19th and 20th centuries). // Law and Justice. – 2007 – p. 15–22.
7. Lazdiņš, J. Darba tiesību ģenēzes un evolūcijas aspektu analīze Latvijā (XIX – XXI gs.). Analysis of aspects of genesis and evolution of labour law in Latvia 19th- 21st centuries. Konf. mat.: “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. – 128.–134. lpp. un p. 135–142.
8. Lazdiņš, J. Baltu un līvu privāttiesību paražas. // Jurista Vārds. 2006. 15. augustā – Nr. 32 (435) – 1.–9. lpp.
9. Lazdiņš, J. Die Entstehung und Entwicklung des Eherechts in Lettland. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. – Nr. 719 – S. 76–90.
10. Lazdiņš, J. 1918. gadā 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas privāttiesību avotu identificēšanas problēmas un ar to saistītā tiesu prakse. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki. – 2008. – Nr. 3 (71) – 19.–33. lpp.
11. Lazdiņš, J. Lībiešu krimināltiesiskās (soda) apziņas īpatnības 12. gadsimta beigās – 13. gadsimtā. Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē: Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 23. aprīlis, Turaida: Turaidas muzejrezervāts, Zinātne, 2009. – 59.–66. lpp.
12. Lazdiņš, J. Krievijas Senāta judikatūras nozīme Baltijas tiesību piemērošanas problēmu jautājumos (1864–1917) (kuršu ķoniņu lieta). Ar apakšvirsrakstu: IUS EST ARS BONI ET AEQUI (Tiesības ir krietnuma un taisnīguma māksla). No: Aktuālās tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums. [B.v.]: Latvijas Universitāte, 2011. – 176.–183.lpp. ISBN 978-9984-45-354-5.
13. Lazdinš, J. 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas privāttiesību avotu identificēšanas problēmas un ar to saistītā tiesu prakse. // Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki (Žurnāla numurs veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai). – 2008. – Nr. 3 (71) – 19.–33. lpp.
14. Lazdiņš, J. Latvijas Republikas tiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1990. – 1991. gadā // Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā zinātne. – 2010. – Nr. 1 – 53.–80. lpp.
Lazdiņš, J. Valsts prezidenta institūta tapšana Latvijā. // Jurista Vārds. 2012. 13. novembrī – Nr. 46 (745) – 8.–14. lpp.
15. Lazdiņš, J. Konstitucionālisma pirmsākumi un nerealizētie valstiskumi Latvijā. // Jurista Vārds. – 2013. 11. jūnijā – Nr. 23 (774) – 6.–15. lpp.
16. Lazdiņš, J. Die Geschichte der Reprivatisierung und der Privatisierung des Eigentums in Lettland im 20. Jahrhundert, in: Nationalismus und Rechtsgeschichte im Ostseeraum nach 1800. Beiträge vom 5. Rechtshistorikertag im Ostseeraum 3. – 4. November 2008. Ditlev Tamm und Helle Vogt (HRSG.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012 – S. 112–126.
17. Lazdiņš, J. Dzimtbūšanas atcelšana, pagasta sabiedrības organizācija un nacionāli valstiskas domāšanas pirmsākumi. No: Latvieši un Latvija. II sējums. Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2014. – 173.–196. lpp. ISBN 978-9934-8373-3-3.
18. Lazdiņš, J. Krievijas impērijas 1864. gada Tiesu reforma un tās nozīme Baltijas guberņās un vēlāk Latvijā. No: Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika. LU 72. konferences rakstu krājums. [B.v.]: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 57.–68. lpp. ISBN 978-0084-45-855-7.
19. Osipova, S., Lazdiņš, J. Latvijas tiesību sistēmas ģenēzes un evolūcijas aspekti Eiropas tiesību kontekstā. Aspects of the Genesis, Evolution (Transformation) of the Latvian Legal System in the Context of European Jurisprudence. No: Tiesību Harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. 2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012. – 311.–333. lpp.
20. Pleps, J. Autoritāras valsts izpratne un pamatprincipi: Kārļa Ulmaņa režīms. No: Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika. LU 72. konferences rakstu krājums. [B.v.]: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 68.–76. lpp. ISBN 978-0084-45-855-7.
21.Vucāne, M. Krievijas Impērijas Valdošā Senāta spriedumi pagasttiesu lietās. Ābeļu pagasttiesas aizgādnības, adopcijas lieta un tās pārsūdzības apskats 1896.–1915.g. No: Aktuālās tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums. [B.v.]: Latvijas Universitāte, 2011. – 184.–193.lpp. ISBN 978-9984-45-354-5.
Papildliteratūra
1. Coing, H. Europäische Privatrecht (1800 bis 1914). 19. Jahrhundert. München: C. H.,
Beck’sche Verlagbuchhandlung, 1989 – Bd. II.
2. Blūzma, V. Konstitucionālisma evolūcijas vēsture Latvijā // LU žurnāls “Latvijas Vēsture”. – 2002. – Nr.4(48) – 42.–51.lpp.
3. Bunge, Fr. G. Einleitung in die Liv.–, Est. – und Kurländische Rechtsgeschichte und Geschichte der Rechtsquellen. Reval, 1849.
4. Bunge, Fr. G. Geschichte des Gerichtswesens und Gerichtsverfahrens in Liv.–, Est.– und Kurland. Reval, 1847.
5. Dunsdorfs, E. Latvijas vēsture (1600–1700). B.v.: Daugava, 1962.
6. Dunsdorfs, E. Latvijas saimniecības vēsture. Rīga, 1938. – 1., 2.daļa.
7. Ebel, W. Bürgerliches Rechtsleben zur Hansezeit in Lübecker Ratsurteilen. Frankfurt, Göttingen, Berlin, 1954.
8. David, R., Grasmann, G. Einführung in die großen Rechtssysteme der Gegenwart. –
München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1988.
9. Kalniņš, V. Apsītis, R. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. 2.daļa. Rīga: Zvaigzne, 1980.
10. Lazdiņš, J., Osipova, S. Latvijas un Eiropas viduslaiku vēsturē sastopamie jēdzieni un to skaidrojumi. Rīga, 1998.
11. Lazdiņš, J. Latvijas privāttiesības. Raksti. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2003.
Schlosser, H. Grudzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte. Rechtsentwicklungen im
europäischen Kontext. 9. Auflage. Heidenberg: C. F. Müller, 2001.
12. Svarāne, M. Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē XIX gs. (sociālekonomisks pētījums). Rīga: Zinātne, 1971.
13. Šilde, A. Latvijas vēsture (1914–1940). Stokholma: Daugava, 1976; Rīga: Zinātne, 1992.
14. Šilde, A. Pirmā Republika. Esejas par Latvijas valsti. Bruklina: Grāmatu draugs, 1982; Rīga: Elpa, 1993.
15. Švābe, A. Latvijas tiesību vēsture / pēc lasītām lekcijām LU 1932.–1934.gadā atreferējis students iur. A. 16. Šīrons. Rīga: LU studentu padomes grāmatnīca, 1932 – 1934. – 1.–3. daļa.
17. Švābe, A. Latvijas vēsture (1800-1914). Upsala: Daugava, 1958.
18. Švābe, A. Zemes attiecības un zemes reformu vēsture Latvijā. Rīga: Latv. Zemn. sav. spiestuve, 1930.
19. Švābe, A. Pagasta vēsture. Rīga: J.Roze, 1926.
20. Zeids, T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti (līdz 1800.gadam). Rīga: Zvaigzne, 1992.
21. Zweigert, K., Kötz, H. Einführung in die Rechtsvergleichung. 3. Auflage. Tübingen:
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996.
22. Аннерс, Э. История Европейского права. Москва: Наука, 1996.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki
2. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne
3. Likums un Tiesības
4. Jurista Vārds

Normatīvie akti

1. Bunge, Fr. G. (u.and.) Liv. –, Est.– und Kurländisches Urkundenbuch. Rīga, Reval, Moskau usw. – 1853 –1914 – Bd. 1–12.
2. Bunge, Fr. G. (u.and.) Liv. -, Est. – und Kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Rīga, Reval, Moskau usw. – 1853–1914.
3. Buddenbrock, G.J. Sammlung der Gesetze, welche das heutige Livländische
Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet. Riga: W.F. Häcker, 1821. – Bd. 2 – Abt.1.
4. Dokumenti stāsta / Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1989.
5. Drustu pagasta tiesas spriedumi (1830–1835). Latvijas vēstures pirmavoti IV /sastādījis prof. A. Švābe. Rīga: Latvijas skolotāju savienība, 1927.
6. Hronoloģiskais likumkrājums (1940–1959). Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1960.
7. Latvijas okupācija un aneksija (1939–1940 ) / Dokumenti un materiāli. Rīga, 1995.
8. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 1.sēj., Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10.gs.–16.gs. / 9. Jānis Lazdiņš., Valdis Blūzma , Sanita Osipova. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998.
9. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. Poļu un zviedru laika tiesību avoti (1561–1795) / Romāns Apsītis, Valdis Blūzma, Jānis Lazdiņš. Rīga: Juridiskā koledža, 2006.
10. Okupācijas varu politika Latvijā 1939.–1991. Dokumentu krājums. Rīga: Nordik, 1999.
11. Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos / vācu okupācijas laika dokumenti (1941–1945). Rīga: Zinātne, 1990.
12. Rummel von, C. Curländische Landtags- Conferential-Schlüsse von 1618 bis 1759.
Dorpat, 1851.
13. Valdības Vēstnesis, 1919–1940.
14. LPSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs (līdz 1959. gadam – LPSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs), 1945 – 1990.
15. PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs, 1945–1990.
16. Švābe, A. Latvijas vēstures avotu hrestomātija (1300–1500). Rīga: A. Gulbis, 1939.
17. Švābe, A. Senās Latvijas vēstures avoti. Rīga, 1937., 1940. – 1., 2. burtnīca.
18. Valdības Vēstnesis (starpkaru periodā).
19. Latvijas Vēstnesis (pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas).
20. Ziegenhorn von, Ch. G. Staatsrecht der Herzogthümer Curland un Semgallen.
Königsberg, 1772.
21. Полн. собр. законов (под редакцией А.Ф. Волкого и Ю.Д. Филипова). С.Петербург: Общественная польза, 1899.
22. Сборник узаконений о крестьянах Прибалтийских губерний / составил В.И.Рейтерн. С.-Петербург: Общественная польза, 1898 – т. 1-3.
23. Сводъ местныхъ узаконений губернiй остзейскиъ. Учрежденiя.
24. Санктпетербургъ: Въ Типографiи Втораго Отделеленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1845 – часть первая.
25. Сводъ местныхъ узаконений губернiй остзейскиъ. Законы о состоянiяхъ.
Санктпетербургъ: Въ Типографiи Втораго Отделеленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1845 – часть вторая.
26. Свод местных узаконенiй губернiй остзейских. Законы гражданскiе. Въ
Типографiи Втораго Отделеленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1845 – часть третiя.
Studiju programmas