Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1180 : Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs" dati

Kursa kods
JurZ1180
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir veidot studentiem izpratni par tiesību aizsardzības iestāžu izveidošanos, uzbūvi un sistēmu Latvijā un citās valstīs. Iepazīstināt ar šo iestāžu darbības normatīvo regulējumu Latvijā, salīdzinot ar līdzīgas kompetences iestādēm citās valstīs.Sniegt zināšanas par tiesību aizsardzības iestāžu lomu cilvēka tiesību aizsardzībā un valsts funkciju nodrošināšanā.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Valentija Liholaja
Rezultāti
Studenti iegūst izpratni par tiesību aizsardzības iestādēm kā savstarpēji saistītu iestāžu sistēmu. Ir iegūta prasme analizēt Latvijas un citu valstu normatīvo regulējumu par tiesu iekārtu, prokuratūras, advokatūras un citu iestāžu lomu, struktūru un darbības virzieniem. Izprot un spēj teorētiski pamatot šo iestāžu darbības ( funkciju) nepieciešamību un iespējamās reformas.
Kursa apguve dod iespēju tālāk apgūt procesuālo tiesību nozares, piemēram, civilprocesa, kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesības.
Kursa plāns
1. Kursa priekšmets, pamatjēdzieni un sistēma -L2
2. Jurisdikcijas principi.Tiesu sistēma. Tieslietu padome -L8,S1,P2
3. Tieslietu iestāžu pārvalde. Tiesu administrācija -L2,S1
4. Prokuratūra -L4,S1
5. Policija un izmeklēšanas iestādes -L2
6. Advokatūra. Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem -L2,S1
7. Notariāts -L1
8. Tiesu izpildītāji - L1
9. Tiesībsargs ( ombudsmens)-L2
10. Citas institūcijas personas tiesību aizsardzībai -L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts,
semināru apmeklējums – obligāts, ir viens starppārbaudījums- kontroldarbs (veido 50% vērtējuma),
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
Pārbaudījums ir rakstveida – tests par 2. un 3. tematu (2.temats: Tiesu sistēma (Jurisdikcija un tās principi. Tiesu sistēmas raksturojums. Tiesu sistēmas raksturojums kādā ārvalstī. Tiesu iestādes Latvijā. Tiesneši un tiesu personāls.)
3.temats: Tieslietu iestāžu pārvalde (Pārvaldes attīstība. Tieslietu ministrija. Tiesu administrācija.))
Mācību literatūra
1.Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā./I.Ziemeles red.- R.: SIA „Izglītības soļi”, 2000.
2.Kalniņš V., Apsītis R. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. II daļa.- R., 1980.
3.Latvijas Republikas tieslietu sistēma 1918-2008. – Rīga: Tieslietu ministrija, 2008.
4.Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā.- R., 2002.
5.Meikališa Ā. Tiesu vara.- R., 1998.
6.Meikališa Ā., Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības. Shēmas. 2.papild.izd - R.:Latvijas Policijas akadēmija, 2000.
7.Terehovičs V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā.- R.:Latvijas vēstnesis, 2007.
8.Terehovičs V. Tiesību aizsardzības iestādes. Kursa lekciju konspekts un kontroluzdevumi juridiskās specialitātes studentiem.- R.: Baltijas starptautiskā akadēmija, 2007.
9.Tiesu izpildītāja institūts: Latvijas un Francijas tiesu izpildītāja institūta salīdzinājums. Latvijas normatīvie akti par zvērinātiem tiesu izpildītājiem.- Rīga.: Tiesu manu aģentūra, 2003.
10.Tiesu sistēmas reforma Latvijā. R.: Tiesu namu aģentūra, 2001.
Papildliteratūra
1.Prokuratūras likums
2.Advokatūras likums
3.Notariāta likums
4.Tiesībsarga likums
5.Tiesu izpildītāju likums
Periodika un citi informācijas avoti
1.Bārdiņš G. Karatiesas Latvijā: jēdziens un tiesiskais regulējums.// Jurista Vārds, 2005.g. 16.un 23.augusts.
2.Kukule S. Vai Latvijai nepieciešams tautas tiesībsargs.// Jurista Vārds, 2004.g. 16.novembris.
3.Latvijas Republikas prokuratūras mājas lapa: http://www.lrp.gov.lv
4.Lediņa L. Latvijas notariāts kontinentālās Eiropas tiesību sistēmā.// Jurista Vārds, 2004.g. 24.februāris, 2.marts.
5.Likumprojekts “Tiesu iekārtas likums”// www.saeima.lv
6.Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv
7.Notariāts Latvijā pirms Otrā pasaules kara.// Latvijas Jurists, 1994, Nr.3.
8.Pleps J. Latvijas Republikas Satversmes grozījumu analīze: VI.nodaļa ”Tiesas”.// Likums un Tiesības, 2003, Nr.5.
9.Rode O., Pastille J.K. Neatkarīga advokatūra Eiropā: vēsture un nākotnes perspektīvas.// Jurista Vārds, 2004.g. 6.jūlijs, 13.jūlijs.
10. http://www.saeima.lv
11.http://www.satv.tiesa.gov.lv
12.http://www.probacija.lv
13. http://www.advokatūra.lv
14.European Charter on the Statute for Judges and Explanatory Memorandum. Strasbourg, 8-10 July, 1998. // www.legislationline.org
Studiju programmas