Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1122 : Valstszinātne" dati

Kursa kods
JurZ1122
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664382696
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par valsti, tas sociālo, juridisko un politisko struktūru. Kursa uzdevums ir sniegt pamatzināšanas, lai sagatavotu studentus tālākai Tiesību filozofijas, Konstitucionālo tiesību (LR un ārvalstu) un starptautisko publisko tiesību apgūšanai.
Īss izklāsts. Kursa ietvaros studenti: apgūst valsts konstitutīvos elementus, ņemot par pamatu normatīvo regulējumu (starptautiskās konvencijas) un filozofu darbus, studē dažādas doktrīnas par valsts izcelšanos un pienākumiem un ideoloģijas, kas veidojas uz šo doktrīnu pamata. Studenti iemācās valstu klasifikāciju pēc dažādiem kritērijiem (politiskais režīms, pārvaldes forma, teritoriālā forma, u.c.) un valstu formu nostiprinājumu konstitūcijās.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Pleps
Rezultāti
Akadēmiskās kompetences: tiek sagatavoti Konstitucionālo tiesību, Starptautisko publisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību apgūšanai.

Profesionālās kompetences: prot analizēt tiesības, izprotot likumsakarības starp parlamentā pārstāvēto politisko spēku realizētajām ideoloģijām un vērtībām, kuras tiek ietvertas normatīvos aktos.
Kursa plāns
1. Valsts zinātnes priekšmets un metodoloģija 2L
2.Doktrīnas par valsts izcelšanos 4L/2S
3.Valsts konstitutīvās pazīmes 4L/2S
4.Valsts sociālā dimensija 4L/2S
1. kontroldarbs 2P
5.Valsts vara un varas dalīšanas teorija 2L/2S
6.Valsts formas 4L/2S
7.Valsts varas institūcijas 4L/2S
8.Valsts funkcionālais aspekts 4L/2S
9. Valsts politiski filozofiskie aspekti 4L/2S
10.Jēdzieni: tiesiska valsts un sociāla valsts, to vēsturiskās saknes un mūsdienu saturs 2L/2S
2. kontroldarbs 2P
11.Valsts transformācijas ceļi 2L/2S
12.Valstu integrācijas procesi un to ietekme uz atsevišķu valstu suverenitāti 2L/2S
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pie gala pārbaudījuma tiek pielaisti tie studenti, kas ir apmeklējuši (nokārtojuši) seminārus un sekmīgi kontroldarbus. Noslēguma atzīmi veido semināru, kontroldarbu vērtējums (50%) un rakstveida eksāmena vērtējums (50%).
Mācību literatūra
1.Cipeliuss, R. Vispārējā mācība par valsti. – Rīga: AGB, 1998.
2.Pleps, J., Pastars, E., Plakane, I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.
3.Еллинек, Г. Общее учение о государстве. Санкт- Петербург Юридический центр Пресс, 2004
Papildliteratūra
1. Antoloģija politikā un tiesībās. Rīga: RAKA, 2003, I daļa.
2. Ārente, H. Totalitārisma izcelsme. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
3. Baltijas brīvības ceļš : Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā .galv. red. un priekšv. aut. Jānis Škapars . - Rīga : Zelta grauds, 2005
4. Bevonter, G.P. Grenzen politischer Freiheit im demokratischen Staat. Berlin, 1985.
5. Bojārs, J. Demokrātija un cilvēktiesības. Rīga, 1985.
6. Bojārs, J. Starptautiskās tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
7. Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē. I. Ziemeles zin. red. Rīga, TNA, 2000.
8. Cipeliuss, R. Tiesību būtība. Rīga: LU, 2001.
9. Dahl, R.A. Democrasy and its Critics. New Hawen and London, 1989.
10. Dišlers, K. Ievads Latvijas valsts tiesību zinātnē. - Rīga: 1930.
11. Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. Rīga: A.Gulbis, 1931.
12. Eglītis, O. Nacionālās pretošanās stratēģija // Atmoda, 1990.gada 30.janvāris..
13. Ērmiņš, A. Deleģētās likumdošanas institūta izpratne Latvijā un ārvalstīs un tā attīstība// Likums un Tiesības, 9. sējums< Nr. 10. un 11., 2007. gada Oktobris un Novembris
14. Hayek, Fr. A. The constitution of liberty. -Chicago, 1978.
15. Hābermāss, J. Postnacionālā konstelācija un demokrātija nākotne. Rīga: Zinātne, 2012.
16. Horns, N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā. //Likums un Tiesības 2. sēj, nr.12., Decembris 2000.
17. Huntington, S. Political Order in Changing societies. 1968.
18. Ikstens, J. Politoloģija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
19. Ījabs, I. Pilsoniskā sabiedrība. Rīga: LU, 2012.
20. Kjellins, R. Valsts kā dzīves forma. Rīga, 1929.
21. Lapiņš, A. Politiskie režīmi: demokrātija, autoritārisms, totalitārisms. LLU, 1993.
22. Levits, E. Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni. Jaunā Pārvalde, 2002, Nr. 2.
23. Locke, J. Second Treatise of Government. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1980.
24. Mihelss, R. Partejiskuma socioloģija. Rīga: AGB, 2004.
25. Montesquieu, L. The Spirit of Laws. Kitchener: Batoche Books, 2001.
26. Numura tēma: Pilsonība.-Jurista Vārds.-03.04.2012..-Nr. 14/15 (713/714)
27. Osipova S. Ievads tiesību socioloģijā. Zin. rec. B. Zepa, A. Vilks. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2010.
28. Osipova, S. Īss ieskats K. Dišlera valsts teorijā.//Vispārīgās tiesību teorijas un valsts zinātnes atziņas. Rīga: LU, 1997.
29. Osipova, S. Sabiedrība tiesību socioloģijas skatījumā. // Likums un Tiesības, 2006. Aprīlis, 8. sējums, Nr. 4. (80.)
30. Osipova, S. Tiesiskums: politisks vai juridisks jēdziens? Grāmatā: Inovācijas juridiskais nodrošinājums. LU 70. Konferences rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012. 257.- 267. lpp.
31. Platons. Valsts. Rīga, 1985.
32. Pleps, P., Pastars, E., Plakane, I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.
33. Razs, Dž. Brīvības morāle. Rīga: Madris, 2001.
34. Rousseau, J.J. The Social Contract. Hertfordshire: Wodsworth, 1998.
35. Ruso, Ž. Ž. Par sabiedrisko līgumu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
36. Sajó, A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. Budapest: Central European University Press, 1999.
37. The Baltic States at Historical Crossroads : Political, economic, and legal problems and opportunities in the context of international co-operation at the beginning of the 21 st century : A collection of scholarly articles : 38. Published in memory of Senator August Loeber / Edited by Dr. habil. Tālavs Jundzis - Rīga : Latvian Academy of Sciences, 2001.
39. Vildbergs H. J, Messeršmits K., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Rīga: EuroFaculty, 2004.
Анархия и власть. Москва, 1992.
40. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. Москва, 1993.
41. Бакунин, М. Государственность и анархия. Москва, 1983.
42. Бакунин, М. Избранные филосовские сочинения и письма. Москва, 1987.
43. Гавлин,A., Казакова, O. Современные буржуазные теории социальной революции. Москва, 1980.
44. Гордин., A От юридического анархизма к фактическому. Москва, 1920.
45. Изензи, К. Государственное право Германии. Москва, 1994.
46. Кропоткин, П. Анархия. Ее философия, ее идеал. Лейпциг, 1906.
47. Мишин, А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. Москва, 1984.
48. Монтескье, Ш. О духе законов. Москва, 1955.
49. Нерсесянц, В. История политических и правовых учений, Москва, 2003. ( un jaunāki izdevumi).
50. Румянцева, A. Агрессия проблемы в западной философии и науке. Минск, 1991.
51. Смелзер, Н. Социология. Москва, 1998.
52. Фромм, Э. Психоанализ и этика. Москва, 1998.
53. Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование общества. Москва, 1997.
Studiju programmas