Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1124 : Lietu tiesības" dati

Kursa kods
JurZ1124
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
E-kursi
Kursa anotācija
Studentiem Civiltiesību Lietu tiesību daļas studijās jāiegūst zināšanas par lietu klasifikāciju, valdījumu, īpašuma tiesībām, lietu tiesībām (servitūti, reālmantas, ķīla, izpirkuma tiesības, apbūves tiesības).

Studējot šo Civiltiesību daļu studentam jāiepazīst ne tikai Civillikuma III - Lietu tiesību daļa, bet jāzina arī Civillikuma citu daļu (ģimenes, mantojuma un saistību tiesību) normas to sakarā ar īpašuma tiesībām.
Tāpat studentam jāiepazīst citi tiesību avoti, kas regulē īpašuma attiecības.
Tā kā likumdošana attīstās, tad, studējot norādītos tiesību avotus, nepieciešams patstāvīgi un pastāvīgi sekot likumu izmaiņām, izmantojot šim nolūkam oficiālās likumu publikācijas "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājā" un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Priekšzināšanas
Rezultāti
Studiju kursa akadēmiskās kompetences ietavaros sekmīgi studējošie iegūst izpratni par lietu tiesību iegūšanu un izbeigšanos, rīcību ar tām, aizsardzību.
Kursa plāns
1. Lietu tiesību jēdziens, priekšmets un sistēma. L2, S2
2. Lietu klasifikācija. L4, S4
3. Valdījums. L4, S4
4. Īpašums. L14, S14
5. Servitūti. L2, S2
6. Reālnastas. L2, S2
7. Ķīlas tiesība. L2, S2
8. Izpirkuma tiesība. Apbūves tiesība. L2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Semināru apmeklējums ir obligāts.
Seminārs tiek atzīts par kavētu, ja:
1) students nav parakstījies pretim savam uzvārdam par ierašanos seminārā
2) nav iesniegts rakstveida mājas darbs par attiecīgo semināra tēmu. Rakstveida mājas darbs atzīstams par iesniegtu, ja tas ir iesniegts pasniedzējam, kurš atbildīgs par attiecīgo semināra grupu, līdz nodarbības sākumam.

Rakstveida atbildes iesūtīšana pa e-pastu uz atbildīgā pasniedzēja norādīto LU e-pasta adresi tiek pielīdzināta darba iesniegšanai rakstveidā. Atbildīgais pasniedzējs šaubu gadījumā saglabā tiesības pārliecināties, ka mājas darbs izpildīts personiski. Piezīme: ja students iesniedzis rakstveida mājas darbu, bet nav apmeklējis semināru vai apmeklējis semināru, bet nav iesniedzis rakstveida mājas darbu par attiecīgo tematu, tad seminārs atzīstams par kavētu. Sekmīgas atbildes seminārā aizstāj neiesniegtu mājas darbu.
Neattaisnoti kavētos vai nesekmīgi kārtotos seminārus var atbildēt konsultāciju laikā, saņemot individuāli izpildāmu uzdevumu no pasniedzēja, kurš atbildīgs par attiecīgo semināra grupu divu nedēļu laikā ( līdz nākamajam kalendārajā plānā paredzētajam semināram ).
Studenti, kuri neattaisnoti kavējuši vai nesekmīgi nokārtojuši seminārus pie eksāmena netiek pielaisti.

Kursa ietvaros tiek rīkoti divi rakstveida pārbaudes darbi auditorijā (kontroldarbs) (50%).
Kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (50%).


Semestra darba vērtējums veidojas no vidējās atzīmes par 2 kontroldarbiem un eksāmena vērtējumu. Noapaļojot daļskaitļus, piemēram, 5,4 vai 5,6, docētājam ir tiesības izvēlēties „uz augšu vai leju” atkarībā no studenta aktivitātes un atbildēm praktiskajās nodarbībās.


Nepilna laika neklātienes studentiem lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts!
Mājasdarbu gadījumā iesniegšana ir obligāta rakstveidā pirms attiecīgās nodarbības.
Mācību literatūra
1. Rozenfelds J. Lietu tiesības. Zvaigzne ABC, R. 2011, 223. lpp
2. Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. Īpašums (927.-1129.p.). Rīga: 2002
3. Višņakova G., Balodis K., Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841. lpp - 926. lpp., 1130. lpp - 1400. lpp.) Rīga, 1998
Papildliteratūra
Čakste K., Civiltiesības. Lekcijas. Raksti. Zvaigzne ABC, 2011, 75. lpp - 128. lpp.

Sinaiskis V., Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga, 1996., 21. lpp - 105.lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Golovkins M., Izpirkuma tiesības realizācijas problēmas. Jurista Vārds 21. aprīlis 2015/ NR. 16 (868)

2. Rozenfelds J., Lietu tiesību normu piemērošana tiesu praksē. Aktuālās problēmas. Jurista Vārds NR. 16, 2011

3. Rozenfelds J., Apbūves tiesība, Jurista Vārds 3. decembris 2013 NR.49 (800)

4. Virko E., Zemesgrāmatu pieejamība un ticamība (I) Jurista Vārds 1. aprīlis 2008/ NR.13 (518); Jurista Vārds 15. aprīlis 2008/ NR.15 (520)
Studiju programmas