Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1011 : Starptautisko cilvēktiesību pamati" dati

Kursa kods
JurZ1011
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar starptautisko cilvēktiesību pamatjautājumiem un sniegt ieskatu par būtiskākajām starptautisko cilvēktiesību avotu praktiskas piemērošanas problēmām. Īpaša uzmanība kursa ietvaros veltīta indivīda iespējām aizstāvēt savas tiesības starptautiskajā līmenī un valsts atbildības jautājumiem par starptautisko cilvēktiesību normu pārkāpumiem.
Kurss tematiski ir iedalīts četrās daļās. Kursa pirmajā daļā tiek sniegts ievads starptautisko cilvēktiesību pamatos, aplūkots cilvēktiesību jēdziens, cilvēktiesību vēsturiskā evolūcija, galvenie starptautisko cilvēktiesību avoti un cilvēktiesību klasifikācija, starptautisko un nacionālo tiesību mijiedarbības modeļi.
Kursa otrajā daļā tiek aplūkota Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību aizsardzības sistēma un analizēti galvenie ANO cilvēktiesību aizsardzības līgumi. Kursa trešajā daļā studenti iepazīstas ar Eiropas cilvēktiesību aizsardzības sistēmu. Šīs daļas ietvaros īpaša vērība tiek pievērsta Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā ietvertajām tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses ietekmei uz cilvēktiesību attīstību un nostiprināšanu Baltijas valstīs. Kursa pēdējā nodaļa veltīta atsevišķu grupu, kā, piemēram, mazākumtautību, bēgļu, bērnu un sieviešu tiesībām, analizējot grupu tiesību aizsardzības nepieciešamību un šīs grupas aizsargājošo starptautisko cilvēktiesību avotu piemērošanu nacionālā līmenī.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Artūrs Kučs
Rezultāti
Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studenti pārzin starptautisko cilvēktiesību pamatjautājumus. Studenti izprot cilvēktiesību jēdziena lietojumu juridiskajā zinātnē, tā saturu un robežas, pārzin cilvēktiesību paaudzes un svarīgākos Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros pieņemtos un reģionālos cilvēktiesību avotus. Studenti ir guvuši priekšstatu par to, kā starptautiskie cilvēktiesību avoti ietekmē nacionālo tiesību sistēmu, kas sniedz vispusīgāku skatījumu apgūstot studiju kursus Latvijas konstitucionālajās, darba tiesībās vai citās tiesību nozarēs.
Saskaroties ar kāzusu studenti spēj noteikt, kurš no starptautisko cilvēktiesību aizsardzības avotiem ir attiecināms uz konkrēto gadījumu, kā arī vienkāršākos gadījumos spēj adekvāti iztulkot un piemērot starptautisko cilvēktiesību līgumu normas.
Kursa plāns
1.Cilvēktiesību jēdziens, klasifikācija, avotiL4
2.Cilvēktiesību attīstība – vēsture, internacionalizācija un modernā sistēma L2
3.ANO Cilvēktiesību aizsardzības sistēma L2
4.Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām L4
5.Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām L2
6.Seminārs S2
7.Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības sistēma. Seminārs L4
8.Mazākumtautību tiesības L2
9.Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesības L2
10.Bērnu tiesības L2
11.SeminārsS2
12.Sieviešu tiesības L2
13.KontroldarbsP2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) semināru apmeklēšana un patstāvīgo darbu sekmīga izpilde ir priekšnoteikums, lai studenti tiktu pielaisti starppārbaudījuma kārtošanai, un tiek ņemta vērā kursa kopvērtējuma noteikšanā.
Ja students nav apmeklējis kādu no semināriem, tad ir jāraksta referāts par nokavētā semināra apskatīto jautājumu (tēma iepriekš jāsaskaņo ar kursa docētāju)
2)kontroldarbs - 50%;
3)eksāmens tiek veidots jauktā - teorētiskā un kāzusu formā - 50%
Mācību literatūra
1.“Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā” I.Ziemeles redakcijā, Rīga, 2000.
2.G. Feldhūne, A. Kučs, V.Skujeniece „Cilvēktiesību rokasgrāmata tiesnešiem”, LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 2004.
3. M. Kēnigs, „Cilvēktiesības”, Tiesu nama aģentūra, 2010.
4.T. Burgentāls “Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā”, AGB, 2000.
5.Cilvēka tiesības: starptautisko līgumu krājums (1 sēj., 1.daļa) Ņujorka, Ženēva, 1994, J.Bojāra redakcija.
Papildliteratūra
1.Ziemele I. Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā.: abstrakcija vai realitāte. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005.
2.I.Brands-Kehris, A.Kučs, S.Zankovska-Odiņa „Nacionālo minoritāšu konvencija-Eiropas pieredze Latvijai”, Eiropas Padomes Informācijas birojs, 2006.
3.M.Mits Satversme Eiropas Cilvēktiesību standartu kontekstā, Cilvēktiesību žurnāls Nr.9-12, 1999.
4.“Spriedumi un lēmumi lietās pret Latviju.” ar E.Levita komentāriem, Eiropas Padomes Informācijas Birojs, Rīga, 2004
5.Nowak Manfred. “U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary”. N.P.Engel, Publisher, 1993.
6.Greer Steven, The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects, Cambridge University Press, 2007
7.Rhona K.M. Smith, Textbook on International Human Rights, Oxford University Press, 2005.
8.R.Hanski and M.Suksi, An Introduction to the International Protection of Human Rights. 2nd edition, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, 1999.
9.Van Dijk, G.J.H van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Intersentia, 2006.
Periodika un citi informācijas avoti
1.K. Maļinovska „Izmaiņas ANO cilvēktiesību saimniecībā”, publicēts portālā politika.lv 2006.gada 20.jūnijā, www.politika.lv
2.“Cilvēktiesības” Juristu žurnāls Nr.5 / Cilvēktiesību žurnāls Nr.6, 1997, 122-131.lpp.
3.Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājas lapa: http:// satv.tiesa.gov.lv
4.ANO cilvēktiesību līgumus uzraugošo institūciju datu bāze: http://www.bayefsky.com
5.Eiropas Cilvēktiesību tiesas datu bāze: http:// hudoc.echr.coe.int
6.Ministru Kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās mājas lapa: http://www. mkparstavis.am.gov.lv
Studiju programmas