Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1035 : Eiropas tiesību vēsture" dati

Kursa kods
JurZ1035
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664521296
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursā tiek apgūta tiesību veidošanās un attīstība no paražu tiesībām pirmatnējā kopienā līdz tiesiskajai kārtībai, kas XX gs. pēc II pasaules kara izveidojās Eiropā. Kursā uzsvars ir likts uz kultūrām, doktrīnām un tiesību avotiem, kas vēsturiski likuši pamatus vēlākai romāņu- ģermāņu, anglo- amerikāņu un skandināvu tiesību tradīcijām, t.i., kas vēsturiski veidojuši Eiropas mūsdienu tiesību izpratnes daudzveidību. Kursā studenti uzzina par Eiropas tiesību loku un saimju veidošanās iemesliem un gaitu viduslaikos, jaunajos un jaunākajos laikos. Tiek analizēti vēsturiski svarīgākie tiesību avoti un izvērtēta to loma tālākā tiesību evolūcijā un Eiropā šobrīd pastāvošajās tiesību sistēmās..
Eiropas tiesību vēsture atvieglo Latviju tiesību vēstures apgūšanu, sniedz pamatzināšanas, kas būs nepieciešamas: tiesību filozofijas, salīdzināmo tiesību apgūšanai, kā arī publisko un privāto starptautisko tiesību, Eiropas Savienības tiesību un cilvēktiesību dziļākai izpratnei. Pamatzināšanas Eiropas tiesību vēsturē nepieciešamas jebkura tiesību institūta vēsturiskai analīzei. Zināšanas Eiropas tiesību vēsturē nepieciešamas veiksmīgām studijām tiesību zinātņu doktorantūras studijās.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Sanita Osipova
Rezultāti
Studenti iegūst zināšanas par Eiropas tiesību sistēmu vēsturiskajām saknēm grieķu romiešu –juridiskajā kultūrā, kas ļauj izprast tiesību un saimju veidošanos un tās būtiskās atšķirības, kas nosaka tiesību saimju un loku savrupību līdz mūsdienām.
Iegūtās zināšanās dod pamatus atsevišķu Eiropas valstu tiesību normu vēsturiskai interpretācijai. Tā piemēram, tieši dižajos viduslaikos veidojās Anglijas konstitucionālisms. Šī posma tiesību avoti ir joprojām spēkā.
Būtiska ir izpratne par dažādu tiesību sistēmu tiesību normu savstarpējo savietojamību, kas ir par pamatu, lai pētītu iespējas atsevišķu normu vai veselu likumu recepcijai.
Tiek dotas zināšanas par Eiropas juridisko vienotību un šķirtību viduslaikos un jaunajos laikos, kas ir aktuālas ES integrācijas iespēju un problēmu dziļākai vēsturiskai izpētei.
Kursa plāns
Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Eiropas tiesību vēstures priekšmets, avoti un izpētes metodes. 2L
2.Tiesību pirmsākumi cilvēces aizvēsturiskajā laikmetā. 2L
3.Tiesības seno Austrumu zemēs, kas kalpojušas par pamatu vēlākai Eiropas tiesību ģenēzei. 2 L/2 S.
4.Tiesību rašanās un attīstība antīkajā Grieķijā. 4L
5.Senās Romas valsts un tiesību evolūcija. 4L/2 P
6.Barbaru tiesības agrīnajos viduslaikos. 2L/ 2S
7.Bizantijas tiesības. To nozīme vēlākā romiešu tiesību recepcijā.2L
8.Musulmaņu tiesības un to loma Dienvideiropā viduslaikos.2L/2S
9.Kanoniskās tiesības Eiropā tumšajos un dižajos viduslaikos. 2L
10.Laicīgās tiesības Eiropā tumšajos un dižajos viduslaikos. 6L
11.Romiešu tiesību izpēte un recepcija viduslaiku Eiropā dižajos viduslaikos. 2L
12.Anglijas tiesību sistēmas veidošanās (XI - XIV gs.). 2L
13.Tiesību attīstība kontinentālās Eiropas valstīs un Skandināvijā humānisma un reformācijas ietekmē. Kanonisko tiesību attīstība jaunajos laikos. Raganu prāvas. 2L
14..Tiesību attīstība Anglijā, pilsoņu pamatbrīvību evolūcija (XV - XIX gs.) caur procesuālām pamattiesību garantijām 2L
15. ASV rašanās un tiesību veidošanās (XVIII - XIX gs.). 2L
16.Konstitucionālo tiesību veidošanās, tiesību reformas un
jaunu tiesību nozaru veidošanās Rietumeiropas valstīs (XVIII gs. - XIX gs.).2L/2S
17.Civiltiesību kodifikācijas XIX gs., privāttiesību attīstība un tās nozīme pilsoniskās sabiedrības izveidē un nostiprināšanā. Civilprocesa tiesību evolūcija XIX gs.2L
18.Krimināltiesību politikas izmaiņas Čezāres Bekārijas ideju ietekmē, to nostiprinājums likumos. Kriminālprocesa evolūcija. 2L
19. Tiesību attīstība pasaules demokrātiskajās valstīs XX gs. pirmajā pusē. Jaunās tiesību nozares, cilvēka pamattiesību un tiesiskas valsts idejas materializācija caur nostiprināšanu tiesību normās un
institucionālās struktūras izveidi. 2L/2P
20.Sociālistiskās tiesības. 2L
21.Tiesības Eiropas totalitārajos režīmos XX gadsimtā. 2L
22. Tiesību unifikācijas un humanizācijas process Eiropā pēc Otrā pasaules kara. 2L
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apjoms 64 akadēmiskās stundas, t.i., 4 kredītpunkti. Studiju procesā ir paredzētas 26 lekcijas, 4 semināru nodarbības un 2 kontroldarbi. Studentiem, lai viņi tiktu pielaisti pie gala pārbaudījuma-rakstiska eksāmena, semestra laikā ir sekmīgi un savlaicīgi (semestra laikā) secīgi (2. kontroldarbu drīkst kārtot tikai tad, kad sekmīgi nokārtots 1.) jānokārto abi kontroldarbi un sekmīgi jāpiedalās vismaz 2 no 4 semināriem, nopelnot līdzdalības punktus. Semināros nopelnītie līdzdalības punkti un kontroldarbos iegūtās atzīmes veido semestra atzīmi jeb pusi (50%) no gala novērtējumu. Otru pusi (50%) veido rakstisks (eksāmens)pārbaudījums kursa noslēgumā.
Mācību literatūra
1. Osipova, S. Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: TNA, 2004.
2. Hattenhauer, H. Das Europäische Rechtsgeschichte. 3. erweiterte Auflage. Heidelberg: C.F.Müller Verlag, 1999.
3. Robinson, O.F., Fergus, T.D., Gordon, W.M. European legal history. London, Edinburg, Dublin: Butterworth’s, 2000.
4. Аннерс Э. История европейского права. Москва: Наука, 1994.
5. Ārvalstu tiesību vēstures avoti. Blūzmas V., Zemīša G., Osipovas S. zin. red. Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2007.
Papildliteratūra
1.Kelly, J.M. A Short History of Western Legal Theory. Oxford, 1999.
2.Koschaker, P. Europa und das Römische Recht. München, Berlin: C. H. Beck, 1966.
3.Baker, J. H. An Introduction to English Legal History. 3rd ed. London etc.: Butterworths, 1990.
4.Meder S. Rechtsgeschichte. 2. Auflage. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2005.
5.Frotscher, W., Pieroth, B. Werfassungsgeschichte. 5. Auflage. München: C. H. Beck, 2005.
6.Birziņa L. Francijas tiesību vēsture (V - XX gs.). Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2000.
7.Bretone, M. Geschichte des Römischen Rechts: Von Anfängen bis zu Justinian. München: C.H. Beck, 1998
8.Osipova S. Taisna tiesa senajā Ēģiptē.// Jurista Vārds 31. augusts 2010. Nr. 35. (630.) (1 a.l.)
9.Brundage, J. Medieval Canon Law. London and New York: Longman, 1995.
10. u.c literatūra un avoti, kas norādīti pie attiecīgajām tēmām.
11.Берман, Дж. Г.. Западная традиция права: Эпоха формирования. 2 - ое изд. М., 1998.
12.Розин В. М. Генезис права. Москва: Nota Bene, 2003.
13.Пахман С. В. История кодификации гражданского права. Москва: Зерцало, 2004
14.Давид, Р., Жоффре – Спинози, К. Основные правовые системы современности. М., 1997.
15.Baker, J. H. An Introduction to English Legal History. 4rd ed. London etc.: Butterworths, 2002.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Osipova, S. Viduslaiku Eiropas pilsētu tiesības.// Latvijas Vēsture - 2001. -Nr. 4(44).
2. American Legal History - http://vi.uh.edu/pages/alh.html
3.Osipova, S. Hamurapi kodekss Latvijas zinātnieku darbos par cilvēktiesībām.// Latvijas Universitātes raksti 740. sējums Juridiskā zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. 27.-41.lpp.
4.Osipova, S. Taisna tiesa senajā Ēģiptē.// Jurista Vārds 31. augusts 2010. Nr. 35. (630.)
5. British Legal History. Selected Links on the Web -http://www.lgu.ac.uk/lawlinks/history.htm
6. Medieval Legal History - http://www.fordham.edu/halsall/sbook-law.html
7.Великая Французская революция - http://liberte.newmail.ru/index.html
8. WWW - VL History: Ancient Greeks - http://www.westernculture.com/ancientgreeks.html
Studiju programmas