Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ1030 : Saistību tiesības. Vispārīgā daļa" dati

Kursa kods
JurZ1030
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss ilgst vienu semestri. Saistību tiesību kursa vispārīgajā daļā tiek apgūti civiltiesisko saistību vispārīgie jautājumi: saistību rašanās un veidi, darījumu un deliktu dalībnieki, gribas izpaudumi, saistību saturs un forma, izpildījums, pārkāpumi un atbildības vispārējie noteikumi, saistību izbeigšanās, kā arī deliktu un vainas konstatēšanas jautājumi.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Kursa ietvaros jāiegūst teorētiskie pamati par darījumu un deliktu tiesisko regulējumu, izpratne par saistību attiecību daudzveidību, dažādiem vienpusējiem darījumiem, līgumiem, deliktiem, saistību izcelšanos, dalībniekiem, solidārām saistībām, saistību izpildi un citiem gadījumiem, kad saistības izbeidzas. Jāapgūst profesionālas prasmes atrisināt konkrētus konfliktus, piemērojot saistību tiesību vispārējās normas, tiesību teorijas un judikatūras atziņas. Jāapgūst iemaņas attiecīgu prasījumu formulēšanai un pamatošanai strīdos par saistībām.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. Studenti apgūst saistību tiesību pamatjēdzienus.
2. Studenti prot nošķirt savstarpēji līdzīgus vispārējo saistību tiesību institūtus.
3. Studenti apgūst un izprot vispārējo saistību tiesību pamatprincipus.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti pazīst un prot pielietot mūsdienīgas zinātniskās pētījumu metodes.
2. Studenti spēj analizēt uzdevumos norādītos juridiskos faktus, veikt kvalificēšanu atbilstoši vairāku juridisko normu dispozīcijai, sniegt viedokli par šo normu piemērošanu.
Kursa plāns
1.Saistību jēdziens. Saistību tiesību sistēma.L2, S2
2.Līguma jēdziens, veidi, noslēgšana, forma.L4, S2
3.Līguma saturs. L2, S4
4.Līguma sekas.L4, S2
5.Saistību kopdalībnieku savstarpējās attiecības. L2, S2
6.Saistību tiesību pastiprināšana. L4, S4
7.Procenti. L2, S2
8.Cesija. L2, S2
9.Neatļautas darbības, to izpausmes, sekas. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Atbildība. (Prasījumi no neatļautas darbības). L4, S6
10.Zaudējumi un to atlīdzība. L2, S2
11.Saistību izpildījums. L2, S4
12.Saistību izbeigšana bez izpildījuma, pārveidošana. L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Obligāts praktisko nodarbību (semināru) apmeklējums.

Sekmīgi nokārtoti divi rakstiski kontroldarbi (50%) un studiju kursa noslēguma pārbaudījums - rakstisks eksāmens (50%).

Studentu nepielaiž pie noslēguma pārbaudījuma, ja viņam ir trīs vai vairāk nenokārtoti semināri. Semināru parādu kārtošana veicama izziņotajās akadēmisko parādu kārtošanas dienās un laikos. Vienā reizē var kārtot ne vairāk kā 2 akadēmiskos parādus. Ja students nenokārto kontroldarbu atkārtoti (otrajā reizē), tad viņš no turpmākas kursa apguves tiek atstādināts un viņam jāuzsāk kursa studijas vēlreiz no paša sākuma (tas ir, nākošajā semestrī, kad kurss tiek studēts).

Par 1-2 kavētiem semināriem pārbaudījumā var tikt uzdoti papildjautājumi no visa kursa.

Atzīmi par kursu kopumā rēķina šādi: pārbaudījuma teorētisko jautājumu vērtējums (vidējais no divām atzīmēm) + kazusa risinājuma atzīme, summa tiek dalīta ar 2 (iegūst pārbaudījuma atzīmi). Ja viens teorijas jautājums vai praktiskā kazusa risinājums ir nesekmīgs, tad nesekmīgs ir viss attiecīgais kontroldarbs vai gala pārbaudījums. Kontroldarbā un eksāmenā nozīmīgākais ir kāzusa risinājums.

Semestra darba vērtējums veidojas no vidējās atzīmes par 2 kontroldarbiem un eksāmena vērtējumu. Noapaļojot daļskaitļus, piemēram, 5,4 vai 5,6, docētājam ir tiesības izvēlēties „uz augšu vai leju” atkarībā no studenta aktivitātes un atbildēm praktiskajās nodarbībās.


Nepilna laika neklātienes studentiem lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts!
Mājasdarbu gadījumā iesniegšana ir obligāta rakstveidā pirms attiecīgās nodarbības.
Mācību literatūra
1. Torgāns K. Saistību tiesības. Mācību grāmata. Rīga: TNA. 2014.
2. LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1402.-2400.p.). Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna visp. zin. redakcijā. Otrs papild.izd. R., 2000.
3. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. R., 1997.
4. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Juristu biedrība, 1995., 1996.
Papildliteratūra
1.Bitāns A. Tiesību attīstība nemantiskā kaitējuma jomā. – Jurista Vārds, 3.12.2013., Nr 49.
2.Kārkliņš J., Buls L. Līgumsoda reforma. - Jurista Vārds, 3.12.2013., Nr 49.
3.Torgāns K. Atbildības par morālo kaitējumu aktualitātes. –Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika. LU 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. LU Akadēmiskais apgāds, 2014., 121. – 136. lpp.
4.The Principles of European Contract Law. Sk. http://frontpage.cbs.dk/
law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk
_partI_og_II.htm
5.Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition. Sk.
http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf
6. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999-2008. Rīga: TNA, 2009.
7. Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. Raksti (1932-1939). Sast. E.Kalniņš. Rīga, 2000.
8. Anson V. Dogovornoje pravo. (Anson’s Law of Contract).M., 1984.
Periodika un citi informācijas avoti
1.LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi. 1996.
2. LR Augstākās tiesas senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi. (1997.-2011. izdotie ikgadējie krājumi)
2.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2012.- Rīga: TNA, 2013.
3.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2013.- Rīga: TNA, 2014.
4.Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens.
5. ''Jurista Vārds''
Studiju programmas