Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Ekon2087 : Uzņēmējdarbības ekonomika" dati

Kursa kods
Ekon2087
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt uzņēmējdarbības organizācijas teoriju un saimniecisko procesu organizēšanas un plānošanas metožu izmantošanas praksi.

Kursa uzdevumi:
1.izpētīt uzņēmējdarbības būtību, formas un tās vidi;
2. noskaidrot saimnieciska uzņēmuma funkcionēšanas vispārējās likumsakarības un principus;
3. noskaidrot uzņēmējdarbības vietas izvēles metodes un apgūt to lietošanas prasmes;
4. apgūt saimniecisko procesu organizēšanas un plānošanas prasmes un iemaņas;
5.izvēlēties un novērtēt ekonomiski izdevīgāku uzņēmuma darbības variantu.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Roberts Škapars
Rezultāti
Apgūstot šo kursu, studenti iegūst visaptverošu izpratni par uzņēmējdarbības organizācijas teoriju, iegūst iespēju praktiskā komercdarbībā vieglāk izprast uzņēmuma darbības problēmas un izvēlēties atbilstošākus risinājuma variantus.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1.Tiek iegūtas teotētiskās zināšanas par uzņēmējdarbības procesu organizēšanu, norirsi un vadīšanu;
2.Nostiprināts priekšstats par ražošanas procesa organizāciju un ražošanas organizācijas metožu izvēli;
3.Padziļinās zināšanas par plānošanas nozīmi un principiem.

Profesionālās kompetences:
1.Studenti spēj dibināt uzņēmumu un veikt uzdevumus darbības uzsākšanai;
2.Studenti var izskaidrot pēc kādiem kritērijiem uzņēmums tiek izvietots noteiktā teritorijā;
3.Studenti prot novērtēt izmaksu struktūru produkcijas vai pakalpojuma vienībai;
4.Studenti prot izvēlēties kontroles veidus uzņēmumā, lai sasniegtu efektīvāku darbību.
Kursa plāns
Nr. p.k.Tēma Paredzētais apjoms stundās
1.Vadības būtība, Vadīšanas funkcijas un organizācija L-2,S-2
2.Biznesa modelis L-2,S-2
3.Uzņēmējdarbības plānošana L-2,S-2
4.Uzņēmējdarbības formas, sākuma kapitāls L-2,S-2
5.Vadīšanas lēmums L-2,S-2
6.Vadīšanas mērķi L-2,S-2
7.Organizācijas iekšējā un ārējā vide L-2,S-2
8.Vadīšanas organizatoriskās struktūras L-2,S-2
9.Motivēšana L-2,S-2
10.Vadītāja vara. Līderisms L-2,S-2
11.Pārdošana, mārketings, pārdošanas kanāli, pārdošanas apjomu prognozes.L-2,S-2
12. Naudas plūsma, budžets L-2,S-2
13. Vadīšanas efektivitāte L-2,S-2
14. Pārmaiņas Organizācijā L-2,S-2
15. Kontrole un koordinēšana L-2,S-2
16. Filantropija L-2,S-2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti:
-kontroldarbs – 30%;
-aktīva līdzdalība semināros prezentējot praktisko darbu rezultātus – 20%;
-praktiskais darbs: sastādīts un sekmīgi prezentēts uzņēmuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas plāns – 30%;
-sekmīgi nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums - rakstisks eksāmens - 20%.

Zināšanu vērtēšanas kritēriji:
-kontroldarbā atbilstoši vispārējiem zināšanu vērtēšanas kritērijiem 10 ballu sistēmā; vērtē apgūto zināšanu līmeni. Tā kā ekonomikas zinātne piedāvā dažādas metodes un teorijas, tad īpaši augsti tiek vērtēta kritiskā domāšana, vērtējot šīs teorijas;
-semināros un praktiskās nodarbībās tiek vērtēta aktivitāte problēmu apspriešanā un sastādīto projektu pamatotība un inovatīvais saturs (organizēšanas un plānošanas prasmju apgūšanas līmenis).
Mācību literatūra
1.K. G. Hofs, K. Marinska. Biznesa ekonomika.-Jāņa Rozes apgāds, 2002.-559.

2.H.Diderihs. Uzņēmuma ekonomika. R.: “Zinātne”, 2000. – 515.

3.J.Endziņš, J.Paiders. Komerclikums. Kas šobrīd būtu jāzina SIA un AS vadītājam. R.: Diena-Bonnier SIA. 2002. – 165.

4.I.Slavinska. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole.-R.: Turība, 2005.-175.

5.M.Rurāne. Finanšu menedžments.R.: RSEBAA, 2005.-384.

6.P.Burns. Enterpreneurship and Small Business.- Second Edition, Palgrave Macmillan, 2007.-538.
Papildliteratūra
1.A.Klauss. Zinības vadītājam. R.: Preses nams, 2002. – 560 .

2.V.Praude, J.Beļčikovs. Menedžments. R.: Vaidelote, 2001. – 509.

3.M.Rurāne. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. R.: Biznesa augstskola „Turība” SIA, 2002, 336.

4.A.Zvirbule-Bērziņa. Ražošanas menedžments. R.: Biznesa augstskola Turība. 2006. – 150 lpp.

5. N.Leiks. Stratēģiskā plānošana.- SIA Multineo, 2007.-79-101.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Žurnāls „Kapitāls”
2.Žurnāls „Latvijas ekonomists”
3.Žurnāls "The Economist"
4.Laikraksts „Dienas bizness”
5.Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
6.Normatīvie akti: http://www.likumi.lv
7.Ekonomikas ministrijas mājas lapa: http://www.em.gov.lv
8.Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv