Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšanas kritēriji doktora studiju programmās LU 2017./2018. akad. gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.08.2017

 

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Apliecinošie dokumenti  

Piezīmes

Studijas

Maģistra vai tām pielīdzinātās studijās vidējā svērtā atzīme

Līdz 7,9

8,0-8,9

9,0 un vairāk

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Maģistra darba vērtējums

8 un zemāk

9

10

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Iestrāde

Zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu

 

0

1

2 un vairāk

0

1

2

publikāciju kopijas

 

Nozīmīgs ieguldījums zinātniskās darbības jomā

 

3

 

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

konferenču programmu kopijas

 

Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

projekta vad. apstiprinājuma vēstule

 

Pieredze

Darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistība ar darbu LU

0

1 gads un vairāk

0

1

CV

 

Stažēšanās/studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās

0

2 mēnešus un vairāk

0

1

 

CV

 

 

Perspektīva

Promocijas darba aktualitāte un atbilstība LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem

0

atbilst daļēji

atbilst pilnībā

0

1

2

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Zinātniskais vadītājs strādā pie plānotā promocijas darba tēmas

līdzīgā virzienā

pilnībā

1

2

zinātniskā vadītāja

piekrišana

 

 

 

Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte plānotajam promocijas darbam

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Pārrunu rezultāti, pretendenta motivācija

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

 

Punkti kopā

 

 

 

 

 

Tabulu aizpilda nozares doktorantūras padome un sekretārs katram pretendentam. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot valsts budžeta finansētajās studiju vietās.

Papildu informācija. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai iestātos LU Juridiskās zinātnes doktora studiju programmā 2017./2018. akad.gadā, ir 15 punkti.

Politikas zinātnes doktora studiju programmā 2017./2018.akad.gada uzņemšanā  par prioritārām jomām  tiek izvirzītas starptautiskā politika un publiskā administrācija.