Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zemes un vides zinātnes. 762. sējums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.07.2011

Zemes un vides zinātnes. 762. sējums

Earth and Environmental Sciences. Volume 762

PDF (6,5 MB)

 

Saturs/Contents

Mārtiņš Lūkins, Oļģerts Nikodemus
Meža masīva struktūras maiņa 20. gs. pauguraines ainavā Vidzemē
The Change of Forest Structure During the 20th Century. Case Study of Forest Tract in Vidzeme Hummocky Landscape

Laura Grīnberga
Aquatic Vegetation Distribution in Relation to Environmental Factors in Middle-sized Streams in Latvia
Vides faktoru ietekme uz ūdensaugu veģetācijas izplatību vidēji lielās upēs Latvijā

Solvita Strazdina
The Ability of Macrophyte Metrics to Assess Ecological Quality of the Streams of Latvia
Makrofītu indeksu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanā Latvijā

Linda Uzule
Makrofītu izmantošana Imulas ekoloģiskās kvalitātes noteikšanā
Employment of Macrophutes to Establish the Ecological Quality of the River Imula

Artis Robalds, Māris Kļaviņš
Sūnu un kūdras maisiņu metode gaisa piesārņojuma monitoringam
Moss and Peat Bag Method for Monitoring of Air Pollution

Dmitrijs Poršņovs, Māris Kļaviņš
Kūdras termiskās apstrādes ietekme uz tās ķīmisko struktūru un naftas ogļūdeņražu sorbcijas īpašībām
Influence of Thermal Treatment of Peat on Its Chemical Structure and Oil Hydrocarbon Sorption Characteristics

Sandijs Mešķis, Olga Mitikova
Daugavas svītas ihnofosiliju komplekss un sedimentācijas baseina īpatnības Kalnciema karjerā
Daugava Regional Stage Ichnofossil Assemblage and Features of the Sedimentary Basin in the Quarry of Kalnciems

Agnese Stunda, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Ilze Lūse, Valdis Segliņš
XRD uzņemšanas parametru ietekme uz vāji kristālisku materiālu difraktogrammām
Effect of XRD Data Collecting Parameters on Poorly Crystalline Material Difractograms

Ilze Lūse, Valdis Segliņš, Agnese Stunda, Mārtiņš Randers
Minerālā sastāva un illīta politipu variācija augšdevona Katlešu svītas un Latvijas apledojuma glacigēnajos nogulumos
Mineral Composition and Illite Polytypes Variation in Sedimentary Rocks of Upper Devonian Katlešu Formation and Glacigenic Sediments of Weichselian Glaciation in Latvia

Liāna Znudova
Senās iekšzemes kāpas Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā
Ancient Inland Sand Dunes in Ropaži Plain, Central Latvian Lowland

Artūrs Putniņš
Praulienas pauguraines ledāja reljefa morfoloģija un deglaciācija
Glacial Morphology and Deglaciation of the Prauliena Hummocky Area

Juris Soms
Efemērās gravas un to veidošanos ietekmējošie faktori dienvidaustrumu Latvijā
Ephemeral Gullies and Factors Controlling Their Development in South-Eastern Latvia

Juris Soms, Valdis Segliņš
Nogāžu procesu un gravu erozijas veidotie reljefa kompleksi dabas piemineklī „Sproģu gravas” ietvertajā Daugavas senielejas daļā
Mass Movement and Gully Erosion Landform Complexes within the Territory of the Nature Monument „Sproģu gravas” Located in the Daugava Spillway Valley

Zane Zosa
Devona Arukilas svītas smiltsieži Kurzemē: sastāvs, uzbūve un veidošanās apstākļi
Sandy Deposits of the Devonian Aruküla Formation in Kurzeme: Composition, Structures and Sedimentary Environment

Zanita Avotniece, Valery Rodinov, Māris Kļaviņš
Climate Related Mortality Changes in Latvia, 1996–2008
Klimata ietekmes uz mirstību Latvijā 1996–2008

Guntis Šolks
Reurbanizācija un pilsētvides atjaunotne kā Grīziņkalna apkaimes attīstības perspektīva
Reurbanization and Urban Regeneration as a Perspective for Development of Grīziņkalns Neighbourhood

Lāra Zemīte
Segregācijas procesu izpausme Rīgā: Vecāķu apkaimes piemērs
Residential Segregation in Riga: the Vecāķi Case

Lāsma Zēberga
Pierīgas jauniešu mobilitāte: Mārupes ciema un Baložu pilsētas piemērs
Youth Mobility in Rīga Urban Fringe area: Cases of Mārupe and Baloži Localities

Līva Kaugure
Ikdienas dzīves telpas kvalitāte pretstatā attīstītāju veidotajam reklāmas tēlam: Beberu ciemata piemērs
Lifeworld and Quality of Life Versus Developers Created Image: Case of Suburban Village „Beberi”