Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma 7. Gramatika un saziņa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.01.2017

Sast., red. A. Kalnača, I. Lokmane, D. Horiguchi
2016
254 lpp.
ISBN 978-9934-18-174-0

PDF fails (3,5 MB)

Satura rādītājs / Contents

 

Priekšvārdi

Anita Butāne
Gramatiskās sistēmas aprakstos (19.–21. gs.) lietotie jēdziena ‘verbs’ apzīmējumi latviešu valodā
The terms denoting the concept ‘verb’ in Latvian 19th–21st century grammatical sources  

Dens Dimiņš
On some empty categories in Icelandic and Latvian (PRO and pro)
Par dažiem formāli nerealizētiem komponentiem islandiešu un latviešu valodā (PRO un pro)  

Daiki Horiguči
Priedēkļa un adverba atbilsme konstrukcijā „bezpriedēkļa verbs + adverbs” latviešu valodā
Correspondence of prefix and adverb in construction “unprefixed verb + adverb” in Latvian  

Andra Kalnača
Nenoteiksme, modalitāte un verba nullformas latviešu valodā
Infinitive, modality and zero forms of verb in Latvian  

Vita Kalnbērziņa
Ciešamās kārtas lietojuma biežums latviešu un angļu medicīnas zinātniskajos rakstos
Frequency of passive voice in Latvian and English scientific medical writing  

Madara Kalniete
Norādāmie vietniekvārdi kā vietas deiksi latviešu valodā
Demonstrative pronouns as space deixis in Latvian  

Agita Kazakeviča
Latviešu valodas lokāmie divdabji sekundāri predikatīvā funkcijā
Declinable participles in Latvian as secondary predicative components  

Regīna Kvašīte
Latvijas lietuviešu sarunvalodas specifika: darbības vārdu lietošana
Specificity of the spoken language of Latvian Lithuanians: the use of verbs  

Marja Leinonen
Partitives and genitives in negated sentences in Finnish, Latvian and Lithuanian
Partitīvi un ģenitīvi nolieguma teikumos somu, latviešu un lietuviešu valodā  

Kristīne Levāne-Petrova
Izteicēja funkcijā lietoti lietuviešu valodas ciešamās kārtas pagātnes un tagadnes divdabji un to atbilsme latviešu valodā
Lithuanian present passive participle and past passive participle as predicates and correspondences in Latvian  

Ilze Lokmane
Darbības vārda sintaktiskās nullformas latviešu valodā
Syntactic zero forms of verbs in Latvian  

Marija Nikolajeva
Latviešu un ķīniešu valodas telpisko adpozīciju analīzes metodoloģija: tēlu shēmas un metaietvari
Methodology of analysis of Latvian and Mandarin Chinese spatial adpositions: image schemas and metaframes  

Svetlana Polkovņikova
Runas verbu semantiskā saistāmība oriģināltekstā un tulkojumā
Semantic relatedness of speech verbs in an original text and its translation  

Iveta Pūtele
Divdabji 20. gs. 20.–30. gadu latviešu terminoloģijā
Participles in the Latvian terminology of 1920s and 1930s  

Benita Riaubienė
Secondary predication in the Baltic languages: a preliminary overview
Sekundārā predikācija baltu valodās: pārskata pirmvariants  

Eiko Sakurai
The perfect in Lithuanian: an empirical study
Perfekts lietuviešu valodā: empīrisks pētījums  

Baiba Saulīte, Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova
Teikuma priekšmeta, izteicēja un papildinātāja novietojums teikumā un teikuma intonācija latviešu valodā
Word order and intonation in a sentence in Latvian  

Lauma Šime
Japāņu valodas adnominalizēšanas partikula no (の) un tās atbilsme latviešu valodā
The Japanese adnominalising particle NO (の) and its correspondences in Latvian  

Ilze Zagorska
Expressing the Latvian verb prefix ie- in Estonian
Latviešu verba prefiksa ie- atbilsme igauņu valodā  

VALODA: NOZĪME UN FORMA. Izdošanas principi 

LANGUAGE: MEANING AND FORM. Publishing Principles