Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma 6. Valodas sistēma un lietojums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.01.2017

Atb. red. A. Kalnača
2015
232 lpp.
ISBN 978-9934-18-039-2

PDF fails (3,7 MB)

Satura rādītājs / Contents

Priekšvārdi

1. EMĪLIJAS SOIDAS ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS UN TEORĒTISKO IDEJU ANALĪZE

Sarma Kļaviņa
Emīlijas Soidas akadēmiskā darbība un zinātniskais mantojums
Academic work and scientific legacy of Emīlija Soida

Andra Kalnača
Emīlijas Soidas vārddarināšanas/formveidošanas principi vispārīgās valodniecības aspektā
Emīlija Soida’s word formation/inflection principles from the perspective of general linguistics

Ilze Lokmane
Vārdkopu reducēšanās un konversija: Emīlijas Soidas interpretācija
Reduction of word-groups and conversion: Emīlija Soida’s contribution

Iveta Pūtele
Derivatīvās galotnes izmantojums termindarināšanā Emīlijas Soidas uzskatu kontekstā
The use of derivational endings in term formation in the context of views of Emīlija Soida

Inta Urbanoviča
Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums Emīlijas Soidas pētījumos
Semantic description of the adjective suffixes in Emīlija Soida’s researches

 

2. VISPĀRĪGĀ VALODNIECĪBA, VĀRDDARINĀŠANA, MORFĒMIKA, MORFOLOĢIJA, MORFOSINTAKSE

Uldis Balodis
Writing down Lutsi: Creating an orthography for a South Estonian variety of Latgale
Rakstu formas izveide Ludzas apkārtnes dienvidigauņu valodas izloksnei

Gita Bērziņa
Latīņu salikteņi un to tulkošanas iespējas latviešu  valodā
Latin compounds and translation possibilities in Latvian

Anita Butāne
Ģenitīveņi: gramatiskās sistēmas elementu pāreja leksiskajā sistēmā jeb leksikalizēšanās
Indeclinable genitives: the transition of grammatical elements into the lexical system, or lexicalization

Anete Daina
Darbības vārda varēt modālā semantika un funkcijas latviešu valodā
Verb varēt ‘can’ modal semantics and functions in Latvian

Daiga Deksne
Priedēkļverbi mūsdienu latviešu valodas tekstos un to grupēšanas iespējas
Verbs with prefixes in contemporary Latvian texts and their grouping

Ieva Fībiga
Daži vārddarināšanas paņēmieni Galēna traktātos
Some word formation patterns in Galen’s Treatises

Jurgita Girčienė
Common root neologisms on the internet
Vienas saknes neoloģismi internetā

Daiki Horiguči
Dubultā prefiksācija latviešu valodā
Double prefixation in Latvian

Vita Kalnbērziņa
Ciešamā kārta latviešu un angļu zinātniskajā rakstu valodā
Passive voice in English and Latvian academic writing

Marija Nikolajeva
Constituents of spatial adpositional phrases in Latvian and Mandarin Chinese
Telpisko adpozicionālo savienojumu elementi latviešu un ķīniešu valodā

Tatjana Pakalne
Regulārie atvasinājumi latviešu valodā un mentālais leksikons: izpētes virzieni
Regular derivatives in Latvian and the mental lexicon: possible directions for research

Daiva Šveikauskienė
Morphemic structure of the Lithuanian prefixes 
Lietuviešu valodas priedēkļu morfēmiskā struktūra

Vidas Valskys
Reliability types and typical devices of their expression in advertisement texts
Uzticamības tipi un to raksturīgākie izteiksmes līdzekļi reklāmas tekstos

Zigrīda Vinčela
Trešās personas vietniekvārdi „Līdzsvarotajā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusā” un zinātniskajos rakstos angļu valodā
The use of the third person pronouns in “The Balanced Corpus of 
Modern Latvian” and research articles in English 

VALODA: NOZĪME UN FORMA. Izdošanas principi 

LANGUAGE: MEANING AND FORM. Publishing Principles