Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma 5. Opozīcijas sintaksē un semantikā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.01.2017

Atb. red. A. Kalnača, I. Lokmane
2014
180 lpp.
ISBN 978-9984-45-934-9

PDF 1,3 MB

 

Satura rādītājs / Contents

Priekšvārdi

Jānis Valdmanis
Jūlijs Kārkliņš – nozīmīga personība latviešu valodniecībā
Jūlijs Kārkliņš – important personality in Latvian linguistics

Inta Freimane
Jūlija Kārkliņa (l924–1982) ceļš latviešu valodniecībā
Jūlijs Kārkliņš (l924–1982) in Latvian linguistics

Gita Bērziņa
Divkāršais noliegums sengrieķu valodā
Double negation in Ancient Greek

Inta Freimane
Valoda semantiski funkcionālā aspektā
Languague in semantic and functional aspect

Aksels Holvūts (Axel Holvoet)
Latviešu valodas noteikto un nenoteikto adjektīvu opozīcija: sintakse un semantika
The opposition of definite and indefinite adjectival forms in Latvian: syntax and semantics

Andra Kalnača
Nolieguma un modalitātes attieksmes
Relations between negation and modality

Agita Kazakeviča
Infinitīvs kā sekundāri predikatīvs komponents
Infinitive as a semi‑predicative component 

Linda Lauze
Dialoga izpēte mutvārdu tekstā
Research of dialogue in spoken text

Santa Logina
Rezultatīvi latviešu valodā
Resultatives in Latvian

Ilze Lokmane
Vai sintaksē pastāv bināra opozīcija obligāts/neobligāts?
Does a binary opposition obligatory/non-obligatory exist in syntax?

Svetlana Polkovņikova
Noliegtie runas verbi oriģinālā un tulkojumā
Negated speech verbs in the original text and translation

Baiba Saulīte
Apzīmētāja, sekundāri predikatīva komponenta un izteicēja robežgadījumi
Borderline cases between attribute, secondary predicate and predicate

Toms Voits
Discourse-related word order variation in Latvian
Ar diskursu saistītas vārdu secības variācijas latviešu valodā

Evelīna Zilgalve
Ja un jā, ne un nē funkcijas
The functions of ja ‘if’ and jā ‘yes’, ne ‘not’ and nē ‘no’

VALODA: NOZĪME UN FORMA. Izdošanas principi

LANGUAGE: MEANING AND FORM. Publishing Principles