Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma 4. Kategoriju robežas gramatikā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.01.2017

Atb. red. A. Kalnača, I. Lokmane
2014
178 lpp.
ISBN 978-9984-45-852-6

PDF (1,9 MB)

 

Satura rādītājs / Contents 

Priekšvārdi

Anita Butāne
Vārddarināšanas kalku paveidi un to norobežošanas kritēriji
Sub-types of loan-formations and criteria of their separation

Līga Ciematniece
Teikuma struktūra un pārejamība
The sentence structure and transitivity

Daiki Horiguči (Daiki Horiguchi)
Some remarks on Latvian aspect
Dažas piezīmes par latviešu valodas aspektu

Baiba Ivulāne
Darbības vārda morfoloģiskās un sintaktiskās palīgnozīmes robežas
Borders of verb functions as morphologic or syntactic auxiliaries

Andra Kalnača
Darbības vārda veids un modalitāte
Verbal aspect and modality

Kertu Kibermane (Kerttu Kibbermann),Merle Madisone (Merle Madisson)
Igauņu translatīva atbilsme latviešu valodā
Expressing Estonian translative case in Latvian

Tatjana Kuzņecova
Regulārie vārddarināšanas procesi: starp vārddarināšanu un formveidošanu
Regular derivational processes: between derivation and inflection

Ieva Kuplā
Kompleksa pieeja daudznozīmīga verba semantiskās struktūras analīzē
Complex approach to semantic structure analysis of polysemous verb

Mārtiņš Laizāns, Ojārs Lāms
Aristoteļa Runas mākslas (Rētorikas) latviskošanas pieredze – sengrieķu substantivējumu tulkošana
Translating Aristotle’s “Rhetoric” into Latvian – rendition of Ancient Greek substantivations

Linda Lauze
Kategoriju robežu noteikšanas problēmas mutvārdu tekstā
Issues related to fixing boundaries between categories in spoken text

Ilze Lokmane
Verbāls sastata izteicējs latviešu valodā
Verbal compound predicate in Latvian

Karls Pajusalu (Karl Pajusalu)
Verbal categories in Salaca Livonian grammar
Darbības vārda kategorijas Salacas lībiešu gramatikā

Baiba Saulīte, Gunta Nešpore, Ilze Auziņa
Latviešu valodas verbu valences marķēšanā izmantojamās semantiskās lomas
The set of the semantic roles for annotation of the Latvian verb valency

Inta Urbanoviča
Deminutīvu darināšana un lietvārdu deklinācijas
Derivation of diminutives and nouns declensions

Evelīna Zilgalve
Vārdu pāra ja – tad funkcionālā analīze
Semantic analysis of the word pair ja – tad ‘if – then’