Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma. 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.01.2017

Atb. red. A. Kalnača, I. Lokmane
2013
172 lpp.
ISBN 978-9984-45-699-7

PDF (2,7 MB)

 

Satura rādītājs / Contents

Priekšvārdi

Ilze Lokmane, Andra Kalnača
IEVADS. Paradigma morfoloģijā un sintaksē

The paradigm in morphology and syntax

Valts Ernštreits, Gunta Kļava
Dažas gramatiskas pārmaiņas lībiešu valodā latviešu valodas ietekmē
Some grammatical changes in Livonian triggered by language contact with Latvian

Anna Frīdenberga
Prefiksālie atvasinājumi ar negāciju ne-

Prefixed derivatives with the negation ne-

Juris Grigorjevs
Diftongiskie savienojumi

Diphthongical combinations

Daiki Horiguči (Daiki Horiguchi)
Priedēkļi kā internacionālismu „nacionalizācijas” līdzekļi

Prefixes as means of ”nationalization” of internationalisms

Andra Kalnača
Atgriezeniskuma formālie rādītāji latviešu valodā

Reflexivity markers in Latvian

Liene Kalviša
Partikula SAK un modalitāte

Particle SAK ‘that is to say’ and modality

Ieva Kuplā
Kustības verba celt daudznozīmība domu telpas teorijas aspektā

Verb of movement celt ‘to build’ polysemy and mental spaces theory

Ilze Lokmane
Paralēli teikuma locekļi sintaktisko sakaru aspektā

Parallel parts of sentence in the aspect of syntactic relations

Gunta Nešpore, Baiba Saulīte
Latviešu valodas verbu valences marķēšana

Annotation of verbal valency in Latvian

Inta Urbanoviča
Lietvārdu lokatīva formu desemantizēšanās lietišķajos rakstos

Desemantization of locative case forms in business writing

Aina Urdze
Par kļūdām jeb variācijām 2. personas daudzskaitļa paradigmā

About mistakes (or variations?) in the 2nd person plural paradigm

Līga Vogina
Objektu tipi latviešu valodā

Types of objects in Latvian

Evelīna Zilgalve
Partikulas gramatizēšanās aspektā

Particles in the aspect of grammaticalization

Egle Žilinskaite-Šinkūniene (Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė)
Prievārdu pētīšanas metodes

Methodology for describing prepositions