Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma. 2. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.01.2017

Atb. red. A. Kalnača, I. Lokmane
2012
130 lpp.
ISBN 978-9984-45-547-1

PDF (3 MB)

 

Satura rādītājs / Contents

IEVADS
Andra Kalnača, Ilze Lokmane
Gramatizēšanās teorija un latviešu valodniecība

1. VISPĀRĪGI GRAMATIZĒŠANĀS UN LEKSIKALIZĒŠANĀS TEORIJAS JAUTĀJUMI

Ilze Lokmane
Gramatizēšanās un desemantizēšanās attieksmes
Relationship of Grammaticalization and Desemantization

Andra Kalnača
Gramatizēšanās un leksikalizēšanās attieksmes
Relations between Grammaticalization and Lexicalization

Andra Kalnača
Gramatizēšanās un morfoloģizēšanās attieksmes
Relations between Grammaticalization and Morphologization

Ilze Lokmane
Saitiņas primārajā un sekundārajā predikācijā
Copular Verbs in Primary and Secondary Predication

2. GRAMATIZĒŠANĀS UN LEKSIKALIZĒŠANĀS ANALĪZE LATVIEŠU UN CITU VALODU MATERIĀLĀ

Ilze Auziņa, Baiba Saulīte, Gunta Nešpore
Adverbiālas nozīmes determinanta nošķiršana teikumā: runas datu analīze
The Adverbial Determinant in the Sentence: Speech Data Analysis

Laimute Balode
Adjektīvu leksikalizācija latviešu onomastikā
Lexicalization of Adjectives in Latvian Onomastics

Gita Bērziņa
Adverbi un prepozīcijas: gramatizēšanās liecības sengrieķu valodā
Adverbs and Prepositions: Evidence of Grammaticalization in Ancient Greek

Juris Grigorjevs
Heterotoni un vārda nozīmes uztvere
Heterotonic Words and the Perception of the Word (Lexical) Meaning

Baiba Ivulāne
Palīgnozīmē lietoti darbības vārdi bērnu valodā
Verbs Used as Auxiliaries in Children’s Language

Liene Kalviša
Darbības vārds SACĪT un netiešas informācijas izteikšana
The Verb Sacīt
and the Marking of Indirectly Expressed Information

Ieva Kuplā
Atgriezenisko kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā
Polysemy of Reflexive Verbs of Motion in the Latvian Language

Svetlana Polkovņikova
Gramatikalizācija un leksikalizācija runas darbības nominācijā
Grammaticalization and Lexicalization in Speech Acts Nomination

Iveta Pūtele
Leksēmas Mann/man gramatizēšanās latviešu valodā
Grammaticalization of the Lexeme Mann/man in the Latvian Language

Līga Vogina
Teikuma dziļās struktūras īstenošanās virsējā: subjekta nullforma
Realization of Deep Sentence Structure into Surface Sentence Structure: Subject Zero Form