Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.01.2017

Atb. red. I. Lokmane
2009
126 lpp.
ISBN 978-9984-45-079-7

PDF (1,2 MB)

 

Satura rādītājs / Contents

Ievads

Ilze Lokmane
Publicistikas valodas vieta funkcionālo paveidu un stilu sistēmā
The Place of Mass Media Language within the System of Functional Sub-Types and Styles

Dite Liepa
Metaforu lietojums presē
The Usage of Metaphors in the Mass Media

Gita Juhņēviča
Metaforas dzeltenajā presē: kognitīvais aspekts
Metaphor in the Yellow Press: the Cognitive Aspect

Inta Urbanoviča
Paronomāze kā stilistisks paņēmiens publicistikā
Paronomasia as a Stylistic Device in the Mass Media

Anda Meistere
Sievietes nosaukumi publicistikas tekstos
Words Denoting Women in the Mass Media

Andra Kalnača
Publicistikas valoda un morfostilistika
Language of the Mass Media and Morphostylistics

Anta Novikova
Akuzatīva, bezprievārda ģenitīva un prievārda ģenitīva konkurence adverbālās konstrukcijās
Concurrence of Accusative, Non-Prepositional Genitive and Prepositional Genitive Case Forms in Adverbal Constructions

Andra Kalnača
Atgriezeniskums plašsaziņas līdzekļu tekstos
Reflexivity in Mass Media Texts

Aija Priedīte
Par reklāmu un sludinājumiem
On Advertising and Advertisements

Ilze Lokmane
Pārmaiņas vārdu semantikā un saistāmībā reklāmas katalogos
Change of Semantics and Distribution of Lexical Units in Advertising Catalogues

Iveta Pūtele
Profesiju nosaukumu īpatnības darba sludinājumos
Peculiarities of Profession Names in Job Advertisements

Līga Vogina
Lietišķais stils plašsaziņas līdzekļos
Official Business Style in the Mass Media

Anita Ščucka
Standartizētu konstrukciju lietojums dažādos funkcionālajos stilos
The Use of Standardized Constructions in Various Functional Styles