Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valoda: nozīme un forma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.08.2017

Valoda: nozīme un forma = Language: Meaning and Form

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums

ISSN   2255-9256
e-ISSN 2256-0602

Krājums iekļauts MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL un Index Copernicus International datubāzē. 

 

Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda = Language: Meaning and Form. Mass Media anguage (2009)

Krājuma pamatā referāti, kas nolasīti LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātē notikušajos semināros “Funkcionālie stili un runas žanri plašsaziņas līdzekļos” 2007. un 2008. gadā. Aplūkoti vispārīgi jautājumi par publicistikas valodas vietu latviešu valodas funkcionālo paveidu sistēmā, analizētas leksikas lietojuma īpatnības un daži plašsaziņas līdzekļu valodas gramatiskie aspekti, iekļauti reklāmas un sludinājumu valodai veltīti raksti, kā arī pētījumi par lietišķā stila izmantojumu plašsaziņas līdzekļos.

 

Valoda: nozīme un forma. 2. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā = Language: Meaning and Form. 2. Grammaticalization and Lexicalization in the System of Latvian (2012)

Krājumā apkopoti 2010. un 2011. gada semināros nolasītie referāti. Četrpadsmit raksti tematiski iedalīti divās grupās: 1) vispārīgi gramatizēšanās un leksikalizēšanās teorijas jautājumi; 2) gramatizēšanās un leksikalizēšanās analīze latviešu un citu valodu materiālā. Krājums noderīgs ne tikai kā mūsdienīgas lingvistiskās metodoloģijas izmantojuma avots, bet arī kā mācību līdzeklis dažādos latviešu, vispārīgās valodniecības u. c. studiju kursos.
 

 

Valoda: nozīme un forma 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā = Language: Meaning and Form. 3. Theory and Methodology in Latvian Linguistics (2013)

Rakstu krājums tapis kā apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras 26.10.2011. rīkotās sekcijas „Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā” materiālu apkopojums par dažādu laikmetīgu metodoloģisku principu izmantošanu konkrētu valodas aspektu analīzē. Tematiski visos rakstos risinātas dažādas mūsdienu valodniecības metodoloģiskas un praktiskas problēmas kognitīvās lingvistikas, valences teorijas, gramatizēšanās teorijas, evidencialitātes teorijas, semantisko lomu teorijas, komponentu analīzes metodes, autosegmentālās fonoloģijas, korpusa lingvistikas un areālās lingvistikas aspektā. 

 

 

 

Valoda: nozīme un forma 4. Kategoriju robežas gramatikā = Language:Meaning and Form. 4. Boundaries of Categories in Grammar (2014)

Rakstu krājums ir LU 71. konferences Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras 27.02.2013. rīkotās sekcijas referātu apkopojums. Sekcija tika veltīta valodas gramatiskās un semantiskās sistēmas robežjautājumu analīzei – darbības vārda un lietvārda gramatiskajām kategorijām, sintaktiskajam lietojumam un darināšanai, latviešu valodas patskaņu un līdzskaņu sistēmas interpretācijai, teksta resp. diskursa analīzei dažādos aspektos, nolieguma problemātikai, kā arī valodu gramatiskajam sastatījumam un valodu kontaktu pētniecībai.
Krājuma rakstu autori ir gan LU Humanitāro zinātņu fakultātes docētāji  un doktoranti vai jaunie zinātnieki, gan Liepājas Universitātes valodniece, gan LU Latviešu valodas institūta un LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieki.

 

 

Valoda: nozīme un forma 5. Opozīcijas sintaksē un semantikā = Language: Meaning and Form 5. Oppositions in Syntax and Semantics (2014)

Rakstu krājums ir LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras 2013. un 2014. gadā rīkoto zinātnisko semināru referātu apkopojums, un tas veltīts latviešu sintakses pētnieka, ilggadēja LU docētāja Jūlija Kārkliņa (1924–1982) 90 gadu jubilejai.
Kopumā šajā rakstu krājumā ietilpst četrpadsmit rakstu. Visus pētījumus vieno valodas vienību semantikas analīze. Īpašs sintaktisko un semantisko opozīciju un polaritātes analīzei veltīts rakstu krājums latviešu valodniecībā tiek publicēts pirmo reizi. Tas būs noderīgs ne tikai kā mūsdienīgas valodniecības teorijas izmantojuma avots, bet arī kā mācību līdzeklis dažādos latviešu, vispārīgās valodniecības u. c. studiju kursos.

 

 

 

Valoda: nozīme un forma 6. Valodas sistēma un lietojums = Language: Meaning and Form 6. Language System and Language Use

Rakstu krājums ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras (sadarbībā ar Baltu valodniecības katedru) 2014. gada 20. un 21. martā rīkotās 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums” referātu apkopojums.
Raksti krājumā kārtoti divos tematiskos lokos. Vienu loku veido raksti saistībā ar Emīlijas Soidas zinātnisko darbību un teorētisko ideju interpretāciju, otru – pētījumi, kas veltīti vispārīgajai valodniecībai, vārddarināšanai, morfoloģijai, morfēmikai un morfosintaksei. Izdevums būs noderīgs ne tikai kā mūsdienīgas valodniecības teorijas izmantojuma avots, bet arī kā mācību līdzeklis dažādos latviešu, vispārīgās valodniecības u. c. studiju kursos.

 

 

 

Valoda: nozīme un forma 7. Gramatika un saziņa = Language: Meaning and Form 7. Grammar and Communication

Rakstu krājums ir divu zinātnisku konferenču materiālu apkopojums 19 rakstu veidolā.
Rakstu krājums būs noderīgs ne tikai kā mūsdienīgas valodniecības teorijas izmantojuma avots, bet arī kā mācību līdzeklis dažādos latviešu, vispārīgās valodniecības u. c. studiju kursos.