Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Akadēmiskā apgāda izdevumi. Sociālās zinātnes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.09.2017

Profesora Dr. habil. philol. Jāņa Rozenberga bibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto, rediģēto, recenzēto un sastādīto darbu bibliogrāfiskie apraksti no 1956. gada līdz 2007. gadam. Atsevišķās nodaļās iekļauti vienas viņa vadībā izstrādātās disertācijas un recenzēto disertāciju, kā arī interviju bibliogrā­fiskie apraksti. Bibliogrāfijā iekļauta arī literatūra par profesora dzīvi, zi­nātnisko un sabiedrisko darbību. Bibliogrāfija veidota pēc Raitas Makares sniegtās informācijas un sastā­dītāju apzinātajām publikācijām. Bibliogrāfiskie apraksti sastādīti, apskatot izdevumus de visu.

 

 

Sērija "Latvijas Universitātes zinātnieki"
Profesors Juris Krūmiņš. Biobibliogrāfija
2012
88 lpp.
ISBN 978-9984-45-578-5

EUR 2,24

 

Sērija "Latvijas Universitātes zinātnieki"
Profesors Kalvis Torgāns. Biobibliogrāfija
2009
72 lpp.
ISBN 978-9984-825-60-1

EUR 1,12

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora Kalvja Torgāna biobibliogrāfiskajā rādītājā apkopotas profesora nozīmīgākās publikācijas laikā no 1966. līdz1989. gadam, kā arī bibliogrāfiskie apraksti no 1999. līdz 2008. gadam. Rādītāju ievada profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas atskats uz Kalvja Torgāna dzīves gājumu. 


 

 

Sērija "Latvijas Universitātes zinātnieki"
Profesors Uldis Krastiņš. Biobibliogrāfija
2013
96 lpp.
ISBN 978-9984-45-647-8

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Sērija "Latvijas Universitātes rektori"
Profesors Dr. phil. h. c. Ernests Felsbergs. Dzīve un darbs
2004
103 lpp.
ISBN 9984-770-33-8

Nav pārdošanā

 

Šī ir pirmā grāmata sērijā "Latvijas Universitātes rektori", tā veltīta pirmajam LU rektoram universitātes 85. gadskārtā un atzīmējot E. Felsberga nozīmi un ieguldījumu LU izveidošanā, LU Satversmes izstrādāšanā, antīkās kultūras un mākslas vēstures attīstībā.
Izdevumā sniegts profesora dzīves, zinātniskā un sabiedriskā darba apskats Latvijas valsts, zinātnes un Latvijas Universitātes attīstības kopsakarībās, iekļautas profesora E. Felsberga runas. Bibliogrāfiskajā rādītājā apkopoti profesora publicēto darbu bibliogrāfiskie apraksti no 1905. līdz 1969. gadam.  

 

Sērija "Latvijas Universitātes rektori"
Profesors Dr. med. Jānis Ruberts. Dzīve un darbs
Sast. S. Ranka
2007
112 lpp.
ISBN 978-9984-802-71-X

Nav pārdošanā

Šī ir otrā grāmata sērijā "Latvijas Universitātes rektori" un veltīta otrajam LU rektoram oftalmologam Jānim Rubertam. Izdevumā sniegts profesora dzīves, akadēmiskā, zinātniskā un klīniskā darba apskats, iekļautas profesora divas publikācijas un uzruna LU ceturtās gadskārtas svinībās 1923. gada 28. septembrī. Tekstus publicēšanai sagatavojis un komentējis LU Medicīnas fakultātes profesors Arnis Vīksna.

 

Sērija "Latvijas Universitātes rektori"
Profesors Augusts Tentelis. Dzīve un darbs
Sast. M. Saviča
2009
248 lpp.
ISBN 978-9984-45-117-6

EUR 5,60

Trešā grāmata sērijā "Latvijas Universitātes rektori" veltīta LU rektoram Augustam Tentelim. Grāmatā iekļauto rakstu autori – Dr. hist. Andris Šnē, Dr. hist. Muntis Auns, Dr. paed. Aīda Krūze – aplūko dažādus Augusta Tenteļa personības aspektus: A. Tenteli kā vēsturnieku, administratīvā darba veicēju un kā izglītības nozares darbinieku. Grāmatā iekļauta arī LU Bibliotēkas speciālistu sastādītā prof. A. Tenteļa bibliogrāfija, kurā apkopoti darbu bibliogrāfiskie apraksti no 1911. gada līdz 2008. gadam.


 

Sērija "Latvijas Universitātes rektori"
Profesors Jūlijs Auškāps. Dzīve un darbs
Sast. S. Ranka, bibliogr. red. J. Klebā
2013
416 lpp.
ISBN 978-9984-45-720-8

Nav pārdošanā

Ceturtā grāmata sērijā "Latvijas Universitātes rektori" veltīta LU rektoram Jūlijam Auškāpam. Tajā ir ietverts profesora dzīves un darba apskats, vairāki profesora J. Auškāpa darbi un viņa darbu bibliogrāfiskais rādītājs. Ievadvārdus, pārdomas un vērtējumu šim izdevumam ir sniedzis akadēmiķis, profesors J. Stradiņš. Profesora J. Auškāpa dzīvesgājumu, zinātnisko un sabiedrisko darbību aprakstījis Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja direktors Dr. sc. ing. Ilgars Grosvalds, raksturojot profesora pētnieciskā un administratīvā darba veikumu. Grāmatā iekļauta arī daļa no J. Plūksnes sastādītā Auškāpu–Jansonu dzimtas koka. Grāmatas lasītājiem dota iespēja iepazīties ar nozīmīgākajām profesora J. Auškāpa publikācijām, kas sniedz ieskatu viņa pētnieciskajā darbā, kā arī zinātnes, kultūras un sabiedrības mijiedarbības filozofiskajā uztverē.

 

Sērija "Latvijas Universitātes rektori"
Profesors Mārtiņš Bīmanis. Dzīve un darbs
Sast. J. Klebā, red. I. Gudakovska, bibliogr. red. S. Ranka
2013
224 lpp.
ISBN 978-9984-45-779-6

EUR 6,72

LU rektoram inženierim Mārtiņam Bīmanim veltītais izdevums nāk klajā viņa 150. dzimšanas dienas gadā. Viņš bija viens no izcilākajiem Latvijas inženieriem un, būdams rektora amatā, centās tuvināt humanitāro un tehnisko zinātņu nozaru pārstāvjus. Profesora zinātniskā darbība saistīta ar sanitāro inženieriju, viņš ir piecu mācību grāmatu un vairāk kā 110 zinātnisku rakstu autors (publikāciju bibliogrāfiskie apraksti apkopoti bibliogrāfijā). M. Bīmanis ieņēma vairākus administratīvos amatus LU: Inženierzinātņu fakultātes dekāns, LU prorektors saimniecības lietās, rektors. LU Bibliotēkas veidotajā grāmatā ir iekļauts M. Bīmaņa dzīves un darba apskats, atsevišķi profesora darbi un publikāciju bibliogrāfiskais rādītājs. Grāmatā ievietots tehnisko zinātņu vēstures pētnieka, LZA goda doktora Jāņa Klētnieka un medicīnas doktora profesora Māra Baltiņa papildinātais apskats ar profesora dzīves gājumu, akadēmisko un inženiertehnisko darbību.

 

Sērija "Latvijas Universitātes rektori"
Profesors Mārtiņš Prīmanis. Dzīve un darbs
Sast. D. Tretjakova, bibliogr. red. J. Klebā
2014
224 lpp.
ISBN 978-9984-45-867-0

EUR 6,72 

Izdevums veltīts LU rektora M. Prīmaņa devumam LU attīstībā un ķīmijas zinātnē. Mārtiņš Prīmanis ieņēma LU rektora amatu no 1937. līdz 1940. gadam un no 1941. līdz 1944. gadam. Pirms tam viņš pildīja LU saimniecisko lietu prorektora pienākumus, kā arī ieņēma LU Ķīmijas fakultātes sekretāra un dekāna amatu. M. Prīmanis strādāja arī atbildīgos amatos LU Padomē, saimniecības padomē un vairākās komisijās, tādējādi iegūstot lielu mācību un administratīvā darba pieredzi, kas noderēja, vadot augstskolu kā rektoram. M. Prīmaņa personība ir maz pētīta, tāpēc grāmatas veidotāji šajā izdevumā ir centušies atspoguļot to iespējami plaši un aicina iepazīt M. Prīmaņa personību – viņš bija nozīmīgs atbalsts LU sociāli un politiski sarežģītajā laika posmā.

 

Sērija "Latvijas Universitātes rektori"
Profesors Mārtiņš Zīle. Dzīve un darbs
Sast. D. Gavare, A. Putniņa, zin red. M. Baltiņš, bibliogr. red. J. Klebā
2014
256 lpp.
ISBN 978-9984-45-883-0

6,72 EUR 

Apkopojot profesora Mārtiņa Zīles devumu medicīnas zinātņu jomā Latvijas un Eiropas mērogā, LU Bibliotēka ir sagatavojusi kārtējo biobibliogrāfiju “Profesors Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs”. Grāmatā ievietota M. Zīles bibliogrāfija, kurā ietverti bibliogrāfiskie apraksti no 1889. līdz 2011. gadam. Atsevišķās nodaļās apkopotas monogrāfijas, manuskripti, publikācijas krājumos un periodiskajos izdevumos, rediģētie darbi, oponētās disertācijas, uzrunas, diskusijas, intervijas un runu atreferējumi.

 

 

Sērija "Latvijas zinātnieki"
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe profesore Vija Zaiga Kluša. Biobibliogrāfija II
2015
140 lpp.
ISBN 978-9934-18-040-8

Nav pārdošanā

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķes habilitētās medicīnas zinātņu doktores profesores Vijas Zaigas Klušas biobibliogrāfijā apkopoti viņas publicēto, viņas vadībā izstrādāto un recenzēto promocijas darbu, to kopsavilkumu, vadīto maģistra un bakalaura darbu, patentu, interviju ar V. Z. Klušu bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņas dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību no 2005. gada līdz 2015. gada vasarai. 

 

 

 

Sērija "Latvijas zinātnieki"
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis. Biobibliogrāfija
2010
194 lpp.
ISBN 978-9984-45-275-3

EUR 2,24

 

 

 

 

 

Sērija "Latvijas zinātnieki"
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris Cimdiņš. Biobibliogrāfija 
2014
200 lpp.
ISBN 978-9984-45-866-3

EUR 2,24

 

 

 

 

 

Sērija "Latvijas zinātnieki"
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Elmārs Blūms. Biobibliogrāfija
2011
184 lpp.
ISBN 978-9984-45-311-8

EUR 2,24

 

 

 

 

 

Sērija "Latvijas zinātnieki"
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis LU profesors Pēteris Zvidriņš. Biobibliogrāfija
2013
128 lpp.
ISBN 978-9984-45-719-2

Nav pārdošanā

 

Sērija "Latvijas zinātnieki"
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. chem. Jānis Polis. Biobibliogrāfija
2012
176 lpp.
ISBN 978-9984-45-506-8

EUR 2,24

 

 

 

 

 

Sērija "Latvijas zinātnieki"
LZA korespondētājlocekle profesore Dr. philol. Ausma Cimdiņa
2010
184 lpp.
ISBN 978-9984-45-237-1

EUR 2,24

 

 

 

 

 

Sērija "Latvijas zinātnieki"
Profesors Dr. habil. hist. Rihards Treijs. Biobibliogrāfija II
2011
76 lpp.
ISBN 978-9984-45-366-8

EUR 2,24

 

 

 

 

 

Mārīte Upeniece
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa informacionālais nodrošinājums : metodiskā izstrādne
2004
68 lpp.
ISBN 9984-770-59-1

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

EKONOMIKA, VADĪBZINĀTNE UN DEMOGRĀFIJA

 

Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti
Roberta Škapara un Ērikas Šumilo redakcijā
2017
116 lpp.
ISBN 978-9934-18-218-1

Nav pārdošanā

Zinātniska monogrāfija

 

 

  

 

Bizness pāri robežām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā 
Sast. T. Volkova 
2010
184 lpp.
ISBN 978-9984-45-164-0

EUR 4,48

Šīs grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar uzņēmuma darbības pamatstratēģijām vietējā un ārējā tirgū, lai varētu pieņemt pamatotākus lēmumus attiecībā uz uzņēmuma darbību ārējā tirgū. Grāmatas lasītāji tiek iepazīstināti arī ar klasteriem, jo tie nodrošina uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskā mērogā.
Grāmata ir uzrakstīta viegli saprotamā, lietišķā stilā, kā arī bagātīgi ilustrēta ar attēliem un piemēriem.

 

 

Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos
Atb. red. P. Zvidriņš
2009
44 lpp.
ISBN 978-9984-45-067-4

Nav pārdošanā

Pētījumā aplūkotas Latvijas iedzīvotāju dzimstības un mirstības galvenās likumsakarības, migrācijas saldo un iedzīvotāju skaita dabiskā samazinājuma reģionālās īpatnības. Materiālu analīzē izmantoti 2000. gada tautas skaitīšanas dati, kā arī LR Centrālās statistikas pārvaldes un dažādu starptautisko organizāciju, to skaitā Eirostat, materiāli. Izdevums paredzēts demogrāfiem, ekonomistiem, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, studentiem, kā arī visiem, kuri interesējas par valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un iedzīvotāju attīstības jautājumiem.

 

 

Depopulācija Latvijā
Atb. red. P. Zvidriņš
2010
60 lpp.
ISBN 978-9984-45-286-9

Nav pārdošanā

Latvijā gadu no gada mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu un vienlaikus ir arī negatīvs starptautiskās migrācijas saldo. Tāpēc dziļās depopulācijas cēloņu noskaidrošana ir viens no demogrāfijas un citu sociālo zinātņu svarīgākajiem uzdevumiem. Izdevums tapis, īstenojot pētnieciskā projekta galvenos uzdevumus 2009. un 2010. gadā. Tajā plaši izmantoti pēdējo tautas skaitīšanu dati, iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas pastāvīgās uzskaites materiāli, LR Centrālās statistikas pārvaldes, Labklājības ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī dažādu starptautisko organizāciju un atsevišķu zinātnieku publikācijas.

 

 

Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā
Atb. red. L. Bandeviča, U. Rozevskis
2009
304 lpp.
ISBN 978-9984-45-084-1

Nav pārdošanā

Monogrāfijā apkopoti doktorantu, jauno zinātnieku pētījumi par iespējamām sociālajām un tiesiskajām problēmām informācijas sabiedrības veidošanās gaitā Latvijā, kā arī izstrādāti ietekumi to risināšanai. Rakstos aplūkoti un analizēti literatūras un interneta avoti un pieejamie dati, veiktas aptaujas uzņēmumos, veikta datu kvantitaīvā analīze un matemātiskā modelēšana, izmantotas matemātiskās statistikas un optimizācijas metodes datorprogrammu vidē. Rakstos pētītas galvenās problēmas e-pakalpojumu izmantošanā dažādās sabiedrības grupās, analizēta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un izglītības mijiedarbība, kā arī citi aktuāli jautājumi.

 

 

Lūcija Kavale
Budžets un finanses
2008
48 lpp.
ISBN 978-9984-45-009-4

Nav pārdošanā

Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par budžetu un finansēm kā par svarīgiem valsts pārvaldes instrumentiem. Tajā iekļauta dažādu teorētisko atziņu analīze mūsdienu ekonomikas un publisko finanšu attīstības kontekstā. Apskatāmie jautājumi skar tādas jomas kā valsts loma ekonomikā, fiskālās politikas metodes un principi, valsts parāda un budžeta deficīta teorija un prakse, publisko preču būtības un nepieciešamības jautājumi, nodokļu principi un ietekme ekonomikā, pašvaldību finanšu politika un budžeta izpildes problēmu jautājumi.

 

 

Lūcija Kavale, Aina Joppe
Nodokļu politikas un administrēšanas pamati
2008
80 lpp.
ISBN 978-9984-45-010-0

Nav pārdošanā 

Mācību līdzekļa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt nodokļu būtības, nepieciešamības, politikas un administrēšanas pamatus, kā arī pievērst uzmanību galvenajiem diskutējamajiem un problēmu jautājumiem nodokļu jomā, parādīt nodokļu politikas un administrēšanas daudzveidību, principus un mērķus.

 

Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā 
Atb. red. E. Dubra
2009
168 lpp.
ISBN 978-9984-45-069-8

Nav pārdošanā

 

 

 

 

Latvijas ekonomikas un pārstrukturizācijas ietekme uz uzņēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti
R. Škapara, Ē. Šumilo red.
2006
339 lpp.
ISBN 9984-7833-4-0

Nav pārdošanā

Monogrāfijā apkopoti jauno zinātnieku pētījumi par ekonomikas pārstrukturizācijas ietekmi uz uzņēmējdarbības konkurētspēju un cilvēkkapitāla attīstības procesiem Latvijā, kā arī izstrādāti priekšlikumi uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanai nākotnē.

 

 

 

Inta Millere
Grāmatvedības attīstība Latvijā
2011
240 lpp.
ISBN 978-9984-45-432-0

EUR 4,48

Latvijas grāmatvedības attīstība un vēsture līdz šim bija maz pētīta, tāpēc autore ir uzrakstījusi šo monogrāfiju, kurā ietverts Latvijas grāmatvedības vēstures apskats no Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā līdz 2010. gada beigām, bet tēmas labākai izpratnei aplūkota arī grāmatvedības attīstība pasaulē un grāmatvedības prasības Latvijā līdz Latvijas Republikas dibināšanai.

 

 

 

Nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā
R. Škapara, Ē. Šumilo, M. Dunskas red.
2010
232 lpp.
ISBN 978-9984-45-186-2

Nav pārdošanā

Monogrāfijā analizēti Latvijas nodokļu politikas ekonomiskie aspekti, izvērtēta nodokļu politikas ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, kā arī analizēta Latvijas uzņēmējdarbības sociālā vide, izstrādāti priekšlikumi tās pilnveidošanai.

 
 

 

 

Andrejs Ponomarjovs
Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika
2008
88 lpp.
ISBN 978-9984-825-50-2

EUR 4,48

Grāmatvedība un revīzija paredz daudz darbību, kuras ir jāvērtē un kuras var novērtēt ar ētikai raksturīgiem kritērijiem, proti, vai darbība palīdz vai kaitē, vai tā ir vai nav attaisnojama, ir pareiza vai nepareiza. Šajā grāmatā ir pētīta to speciālistu ētika, kuri strādā par algotiem grāmatvežiem, grāmatvežiem, darbojas sabiedriskā praksē, sniedzot grāmatvedības pakalpojumus, strādā par ārējiem (neatkarīgiem) revidentiem, finanšu un nodokļu konsultantiem. Grāmata ir paredzēta ekonomikas bakalauru, maģistru un profesionālo
studiju programmu studentiem, kas apgūst mācību kursus grāmatvedībā un revīzijā, kā arī praktizējošiem speciālistiem un visiem tiem, kas interesējas par profesionālās ētikas jautājumiem.

 

 

 

Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve
Finanšu tirgus un tā analīzes metodes
2009
118 lpp.
ISBN 978-9984-45-081-0

EUR 3,36

Grāmatā viegli uztveramā formā izklāstīti finanšu tirgus pamatjēdzieni un analīzes metodes. Autores iepazīstina lasītāju ar finanšu tirgus būtību un attīstības problēmām, atklāj atvasināto finanšu instrumentu tirgus noslēpumus, māca, kā izmantot fundamentālo un tehnisko analīzi, lai prognozētu finanšu aktīva cenas izmaiņas, kā arī palīdz izprast starptautisko organizāciju darbību pasaulē.

 

 

 

Latvijas Universitātes Raksti. Ekonomika. Vadības zinātne = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of Latvia. Economics. Business Administration

 

Journal of Economics and Management Research. Vol. 1
Founded in 2001 as Acta Universitatis Latviensis, series «Economics. Business Administration»
2012
156 lpp.
ISSN 2255-9000

Journal of Economics and Management Research. Vol. 2
2013
148 lpp.
ISSN 2255-9000

Journal of Economics and Management Research. Vol. 3
2014
152 lpp.
ISSN 2255-9000

 Journal of Economics and Management Research. Vol. 4/5
2016
174 lpp.
ISSN 2255-9000         EUR 7.26

Journal of Economics and Management Research. Vol. 6
2017
88 lpp.
ISSN 2255-9000         EUR 4.84

 

Aldis Bulis, Roberts Škapars, Daina Šķiltere
Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana Ķīnas Tautas Republikas tirgū
2016
166 lpp.
ISBN 978-9984-18-176-4

EUR 5,60

Zinātniska monogrāfija

 

 

 

 

JURIDISKĀ ZINĀTNE

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMEI – 95
2017
400 lpp.
ISBN 978-9934-18-246-4

Nav pārdošanā

Latvijas Universitātes 75. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums

 

 

 

 

 Constitutional Values in Contemporary Legal Space II
16–17
November, 2016
2017
294 lpp.
ISBN 978-9934-18-230-3

Nav pārdošanā

Latvijas Universitātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums I

 

 

 

 

Constitutional Values in Contemporary Legal Space I
16–17
November, 2016
2016
640 lpp.
ISBN 978-9934-18-185-6

Nav pārdošanā

Latvijas Universitātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums I

 

 

 

 

 

Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas
LU 74. zinātniskās konferences rakstu krājums
2016
420 lpp.
ISBN 978-9934-18-157-3

Nav pārdošanā

LU 74. zinātniskās konferences dalībnieku 44 raksti, kuros aplūkotas aktuālas juridiskās zinātnes tēmas: ārvalstu investīciju aktualitātes, valsts nepārtrauktības doktrīna, Eiropas Savienības robežas, civiltiesiskās un krimināltiesiskās zinātnes, vides un procesuālo tiesību aktuālas problēmas, tendences tiesību teorijā, kā arī mantisko jautājumu publiski tiesiskā reglamentācija.

 

 

 

Juris Bojārs
Starptautiskās kontraktu tiesības
2015
462 lpp.
ISBN 978-9934-18-038-5

11,20 EUR

Līdz publicēšanas brīdim šī monogrāfija ir vienīgais darbs Latvijā par kontraktu tiesībām. Izdevums ir domāts kā pieredzējušiem zinātniekiem, tā praktizējošiem juristiem, augstāko mācību iestāžu juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem, starptautiskajās komercoperācijās iesaistītiem komersantiem un viņus apkalpojošiem juristiem.

 

 

 

 

Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi
2014
672 lpp.
ISBN 978-9984-45-892-2

Nav pārdošanā

Latvijas Universitātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences, kas veltīta LU Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, rakstu krājums.

 

 

 

 

 

Inovāciju juridiskais nodrošinājums
LU 70. konferences rakstu krājums
2012
576 lpp.
ISBN 978-9984-45-542-6

Nav pārdošanā

Latvijas Universitātes 70. konferences juridisko zinātņu rakstu krājums.

 

 

 

 

Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi
2012
294 lpp.
ISBN 978-9984-45-583-9

Nav pārdošanā

Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniskās konferences rakstu krājums.

Satura rādītājs

 

 

 

 

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas
LU 69. konferences rakstu krājums
2011
432 lpp.
ISBN 978-9984-45-354-5

Nav pārdošanā

Latvijas Universitātes 69. konferences juridisko zinātņu rakstu krājums, kurā apkopoti 48 autoru raksti.

 

 

 

 

 

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja
Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Beļģija, Dānija, Nīderlande
2008
493 lpp.
ISBN 978-9984-802-92-3 

Nav pārdošanā

Grāmata paredzēta augstskolu studentiem, kuri apgūst krimināltiesības un salīdzināmās krimināltiesības. To var izmantot juristi, pilnveidojot un piemērojot likumus, kā arī ikviens interesents. Salīdzinājuma pielikumā doti analizētie Beļģijas, Dānijas un Nīderlandes krimināllikumi latviešu valodā.

 

 

 

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 1919–2014. Fakti un cilvēki, vēstījumi un fotomirkļi
2014
284 lpp.
ISBN 978-9984-45-881-6

Nav pārdošanā

"Šī grāmata veltīta Juridiskajai fakultātei 2014. gadā. Kādi esam, ko darām, ko vēlamies. Tā veltīta mūsu darbībai un mūsu cilvēkiem. Mirklis, kas šai grāmatā tverts, ir sastindzis 2013./2014. akadēmiskā gada noslēgumā, pamatā aptverot šodienu, nedaudz ieskatoties pagātnē un uz brīdi iedomājoties par nākotni." (LU Juridiskās fakultātes dekāne prof. K. Strada-Rozenberga)

 

 

 

Aiga Mieriņa
Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma
2015
304 lpp.
ISBN 978-9984-45-980-6

8,96 EUR

"Aigas Mieriņas monogrāfija sniedz ieskatu starptautisko privāttiesību izveidē un attīstībā no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Autore rūpīgi – soli pa solim ir pētījusi šīs disciplīnas vēsturi, kolīziju normu uzbūvi un kvalifikācijas problēmas. Monogrāfija uzrakstīta labā zinātniskā valodā un ir viegli lasāma. Tas padara to pieejamu plašam lasītāju lokam; studentiem atvieglo starptautisko privāttiesību studijas, praktiķiem dod citu skatījumu uz pārrobežu privāttiesisku strīdu risināšanu, bet jaunos zinātniekus rosina uz šo jautājumu tālāku izpēti. Neapšaubāmi, šis ir plašākais un kompetentākais Latvijā līdz šim publicētais pētījums par autores piedāvāto tēmu. Tas ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas starptautisko privāttiesību zinātnes attīstībā."

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LU prof. Dr. habil. iur. Juris Bojārs

 

 

Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of Latvia. Volume 719. Law

 

LU Žurnāls "Juridiskā zinātne" = Journal of the University of Latvia "Law" 

 

 

 

 

 

 

Agra Reigase
Uzdevumi krimināltiesībās
2005, 2009
90 lpp.
ISBN 9984-770-82-6

Nav pārdošanā

Uzdevuma krājums sagatavots krimināltiesību kursa vispārīgās daļas apgūšanai un izmantojams studentu juristu un citu interesentu apmācībai. Krājumā ietvertos uzdevumus var izmantot visu kursa programmā iekļauto tematu apguvei semināru un praktiskajās nodarbībās, mutvārdu pārbaudēm, kontroldarbiem, eksāmeniem, mājas un citiem rakstu darbiem.

 

 

 

 

Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika
Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums
2014
452 lpp.
ISBN 978-9984-45-855-7

Nav pārdošanā

Krājumu veido 47 zinātniskās konferences referentu raksti, kas veltīti dažādām tiesību apakšnozarēm un aptver plašu un daudzveidīgu jautājumu loku.

 

 

 

 

Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā
Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums
2015
524 lpp.
ISBN 978-9934-18-036-1

Nav pārdošanā

Krājumu veido LU zinātniskās konferences 54 raksti, kas veltīti dažādām tiesību apakšnozarēm un aptver plašu un daudzveidīgu jautājumu loku.

 

 

 

 

Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās

2012
464 lpp.
ISBN 978-9984-45-531-0

Nav pārdošanā

2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.

 

 

 

 

Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru
Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums 
2013
362 lpp.
ISBN 978-9984-45-732-1

Nav pārdošanā

Lasītājam piedāvātais LU ikgadējās konferences dalībnieku rakstu krājums par konferencē sagatavotajām tēmām apliecina vēlmi identificēt un risināt akūtākās šī brīža jurisprudences teorētiskās un praktiskās problēmas. Neraugoties uz konferences dalībnieku ļoti dažādo specializāciju un interesēm, iespējams izsekot vairākus tematus, kuri nokļuvuši šīs konferences dalībnieku uzmanības lokā tieši tādēļ, ka tie nodarbina visas sabiedrības prātus.

 

 

 

The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space
2012
684 lpp.
ISBN 978-9984-45-564-8

Nav pārdošanā

This collection of articles is published in connection with the international scientific conference organised by the University of Latvia, Faculty of Law on 4–5 October 2012. The theme for the conference and this collections is “The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space.”

 

 

 

 

PEDAGOĢIJA

 

Dabaszinātnes un pedagoģija / Natural Sciences and Pedagogy
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sagatavota monogrāfija
2014
256 lpp.
ISBN 978-9984-45-914-1

Nav pārdošanā

Kolektīvā monogrāfija „Dabaszinātnes un pedagoģija” sagatavota RPIVA jubilejas gadā, Akadēmijas pētniecības projekta „Pedagoģisko problēmu iespējamie risinājumi dabaszinātņu aspektā” ietvaros. Projekta mērķis bija apkopot autoru veikto zinātnisko pētījumu rezultātus par dabaszinātniskās izglītības procesu un dabaszinātņu atziņu ieguldījumu mūsdienu samilzušo pedagoģisko problēmu risināšanā. Grāmatā apkopots dabaszinātņu specialitāšu docētāju daudzpusīgs zinātniskais darbs, kas veikts kopš Informātikas un dabaszinību katedras pirmsākumiem līdz pat mūsdienām.

 

 

 

Andrejs Geske, Andris Grīnfelds
Izglītības pētniecība
2006
262 lpp.
ISBN 9984-802-03-5

Nav pārdošanā

Mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem.

 

 

 

 

Andrejs Geske, Antra Ozola
Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē
2007
192 lpp.
ISBN 978-9984-825-02-7

Nav pārdošanā

Monogrāfija veltīta ceturto klašu skolēnu lasītprasmes izpētei starptautiska salīdzinošā izglītības pētījuma ietvaros. Analizēti Latvijas skolēnu sasniegumi, to starptautiskie un nacionālie konteksti Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas –
IEA Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2006, kas norisinājās 39 pasaules valstīs no 2003. gada līdz 2007. gadam.
Monogrāfija paredzēta izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, mācību satura speciālistiem, metodiķiem, skolotājiem, izglītības zinātniekiem, atbilstošo studiju virzienu studentiem un citiem lasītājiem, kurus interesē izglītība Latvijā.   

 

Ausma Golubeva, Igors Puškarevs
Veselības veicināšana skolā
2008
64 lpp.
ISBN 978-9984-825-12-0

Nav pārdošanā

Mācību līdzeklis paredzēts pedagoģijas studentiem. Izmantojot Pasaules Veselības organizācijas datus, sabiedrības veselības speciālistu publikācijas un Latvijas veselību veicinošo skolu darbības pieredzi, aprakstīti veselības veicināšanas un veselības izglītības teorētiskie aspekti, kā arī izstrādāti jautājumi un uzdevumi, kas palīdzēs studentiem apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt praktisko pieredzi.

 

 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte zinātnē un izglītībā. PPMF 30
Sast. A. Krūze, Ē. Lanka, J. Aizpurs
2013
408 lpp.
ISBN 978-9984-45-783-3

Nav pārdošanā

Krājums izdots, sagaidot fakultātes 30 gadu jubileju. Tas uzskatāms par turpinājumu izdevumam „Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 20 gados” (2003). Raksti sniedz ieskatu fakultātes struktūrvienību – nodaļu, institūtu un centru – zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā. Bijušo dekānu, docētāju, darbinieku un absolventu atmiņas atklāj spilgtas fakultātes vēstures lappuses 30 gadu garumā. Pielikums ietver docētāju un darbinieku, absolventu un aizstāvēto promocijas darbu sarakstu.

 

 

Mācīšanās nākotnei
Atb. red. A. Kangro
2004
118 lpp.
ISBN 9984-770-15-X

Nav pārdošanā

 

Sērija «Forums»
No zināšanām uz kompetentu darbību. Mācīšanās antropoloģiskie, ētiskie un sociālkritiskie aspekti

I. Maslo red.
2006
186 lpp.
ISBN 9984-783-71-5

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Sērija «Forums»
Democratisation of Education
Ed. Z. Rubene
2015
176 lpp.
ISBN 978-9934-18-086-6

Nav pārdošanā

The first part of the collection looks upon the democratisation of contemporary education. The second part of the collection is devoted to the historical perspective of the democratisation of education. The editors of the collection hope that these different perspectives will contribute to understanding of education democratisation processes in the 21st century, viewing the transformations in the international context, and succeed in promoting the discussion dedicated to the unity in diversity in the field of education.

 

  

Sērija «Forums»
The Perspectives of the Pedagogy: Innovative Solutions = Pedagoģijas zinātnes perspektīvas: inovatīvie risinājumi = Innovative Lösungen durch neue Perspektiven in der Erziehungswissenschaft
Latvijas Universitāte, Universität Leipzig
Z. Rubene, B. Drinck (ed.)
2013
240 lpp.
ISBN 978-9984-45-685-0

Nav pārdošanā

Zinātnisko rakstu krājums sērijā «Forums» nāk klajā kā apliecinājums Latvijas Universitātes un Leipcigas Universitātes pedagoģijas pētnieku ilggadējai sadarbībai, ko augstu vērtē sadarbības partneri gan Latvijā, gan Vācijā. Šis starptautiskais rakstu krājums vācu un angļu valodā iezīmē kopīgās pētniecības aktualitātes un problemātiku Eiropas pedagoģiskajā diskursā.

 

 

Sporta izglītība Latvijas Universitātē
Sast. J. Melbārdis
2009
264 lpp.
ISBN 978-9984-45-068-1

Nav pārdošanā

Grāmatā atspoguļota sporta izglītības attīstības vēsture Latvijas Universitātē no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, kā arī to mācībspēku zinātniski akadēmiskā darbība, kuri ievērojamu dzīves posmu veltījuši studentu izglītībai un studentu fizisko aktivitāšu veicināšanai.

 

 

 

Latvijas Universitātes Raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of Latvia. Pedagogy and Teachers' Education

Latvijas Universitātes Raksti. Izglītības vadība = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of Latvia. Education Management

 

PSIHOLOĢIJA

 

Baltic Journal of Psychology = Baltijas Psiholoģijas Žurnāls
Ed. S. Miezītis, M. Raščevska
ISSN 1407-768X

Zinātniski raksti psiholoģijā angļu valodā.

The "Baltic Journal of Psychology" is published by the Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Latvia. The journal publishes original papers on current issues in psychology as well as empirical, theoretical, and practical articles on broad aspects of psychology.

 EUR 4.84

 

 

 

Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei. Psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas
2011
144 lpp.
ISBN 978-9984-45-345-3

Nav pārdošanā

Psiholoģijas doktora studiju programmas vadlīnijas un metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei psiholoģijā ir paredzēti visiem psiholoģijas jomas doktorantiem un doktora grāda pretendentiem, kas plāno aizstāvēt promocijas darbu (disertāciju) Psiholoģijas nozares promocijas padomē Latvijas Universitātē. Šajos norādījumos doktora grāda pretendents varēs atrast vērtīgu informāciju un gandrīz visu svarīgāko jautājumu skaidrojumu, kuri viņam varētu
rasties, izstrādājot promocijas darbu un virzot to uz aizstāvēšanu.

 

 

Latvijas Universitātes Raksti. Psiholoģija = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of Latvia. Psychology

 

Igors Šuvajevs
Psihoanalīzes pēdas Latvijā. Dzīļu psiholoģija Latvijā
2012
252 lpp.
ISBN 978-9984-45-546-4

EUR 4,48

Dzīļu psiholoģija paredz atsegt un analizēt tos procesus, struktūras un mehānismus, kas, izsakoties metaforiski, pastāv aiz apzinātības fasādes. Turklāt tas ir īstenojams gan individuālā, gan kolektīvā aspektā. Grāmatā ir iekļauti darbi, kuros iztirzāta psihoanalīzes problemātika.

  

 

 

Aldis. L. Putniņš, Malgožata Raščevska
Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīca
2016
208 lpp.
ISBN 978-9934-18-139-9

EUR 8,96

Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīcā iekļauti aptuveni 4400 terminu. Pamatā ir termini, kas ievietoti 1984. gadā Austrālijā izdotajā Angļu-latvju psicholoģijas vārdnīcā, un termini no vairākiem citiem Latvijā jau lietotiem avotiem. Iekļauto terminu tulkojumi vairākos gadījumos ir pārskatīti, papildināti vai pat mainīti. Vārdnīcā iekļauti arī citi biežāk lietoti vairāku psiholoģijas nozaru (kognitīvās, attīstības, personības, sociālās, klīniskās psiholoģijas, psihometrijas, pētniecības metodoloģijas un statistikas) mācību literatūras termini. Sastādītāju galvenais nolūks nebija aptvert visus iespējamos terminus vai radīt jaunus, bet apkopot praksē biežāk lietotos, kas parādās kā terminu kodols dažādu autoru publikācijās Latvijā un interneta resursos latviešu valodā.

 

 

SOCIOLOĢIJA, POLITOLOĢIJA, KOMUNIKACIJU ZINATNE

 

Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja
2014
1312 lpp.
ISBN 978-9984-45-817-5

Nav pārdošanā

Valsts pētījumu programmas „Nacionāla identitāte” projekts „Nacionālā identitāte un rīcībspēja” 2010. gadā apvienoja pētniekus no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes un Vidzemes Augstskolas. Šī monogrāfija iezīmē problēmas un to izpētes lauku, meklējot teorētiskos skaidrojumus un praktiskos risinājumus dažādu sociālo aģentu rīcībspējas stratēģijām vietu un kopienu dzīvotspējai. Jautājums par vietu un kopienu dzīvotspēju ir vienlīdz svarīgs gan dažāda līmeņa stratēģiskās attīstības dokumentu autoriem, iezīmējot sasniedzamos mērķus, gan katram indivīdam, kas pieņem lēmumus par to, kā veidot savu dzīvi nākotnē.

 

 

Agora 3. Pēckara Latvijas cilvēklaiktelpa, staļinisms 
2005
310 lpp.
ISBN 9984-770-95-8

Nav pārdošanā

Agora 4. Laikplaisa: piektais gads
2006
408 lpp.
ISBN 9984-783-87-1

Nav pārdošanā

Agora 5. Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas
2007
272 lpp.
ISBN 9984-802-17-5

Nav pārdošanā

 

Alternatīva. Politikas zinātnes jautājumi V
2007
242 lpp.
ISBN 9984-802-62-0

Nav pārdošanā

Alternatīva. Politikas zinātnes jautājumi VI
2008
280 lpp.
ISBN 978-9984-825-76-2

Nav pārdošanā


 

Complex Cognition and Qualitative Science: A Legacy of Oswald Külpe. The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication. Vol. 2 
2007
212 lpp.
ISBN 9984-802-84-8

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

 

Cilvēkdrošība Latvijā: riski un ietekmējošie faktori. Rakstu krājums
2011
126 lpp.
ISBN 978-9984-45-442-9

Nav pārdošanā

Rakstu krājumā iekļautas publikācijas, kas sagatavotas projektā "Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība" un kas detalizēti apskata tādus jautājumus kā sociālās palīdzības pieejamība un atbilstība iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai, it īpaši krīzes apstākļos.

 

 

 

Renārs Danelsons
Moldova, Minorities and the International Community
2008
40 lpp.
ISBN 978-9984-825-49-6

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes
Zin. red. J. Rozenvalds, A. Zobena
2014
448 lpp.
ISBN 978-9984-45-871-7

Nav pārdošanā

No vienas puses, jēdziens "nacionālā identitāte" ir plaši apspriests gan sabiedrībā, gan akadēmiskajās aprindās. No otras puses, tas varbūt pārāk bieži tiek pieņemts kā pašsaprotams, – tātad ar ne pārāk kritisku vai empīrisku pieeju. Kolektīvā monogrāfija par nacionālo identitāti aizpilda "robu" latviešu valodā sarakstītajā akadēmiskajā literatūrā ar pieeju, kas izgaismo jēdziena plašo nozīmi, sociālo nozīmīgumu un neapšaubāmi centrālo vietu mūsdienu Latvijas kontekstā.

Daina Stukuls-Eglitis, Dž. Vašingtona Universitātes Socioloģijas fakultātes profesore

 

 

Domino 2. Rakstu krāj. sociālajās zinātnēs
2005
152 lpp.
ISBN 9984-770-77-X

Nav pārdošanā

Domino 3. Rakstu krāj. sociālajās zinātnēs
2006
206 lpp.
ISBN 9984-783-64-2

Nav pārdošanā

Domino 4. Rakstu krāj. sociālajās zinātnēs
2007
176 lpp.
ISBN 978-9984-802-50-3

Nav pārdošanā

 

Gender Matters in the Baltics
Ed. I. Novikova
2008
422 lpp.
ISBN 978-9984-825-38-0

EUR 2,24

  

 

 

 

 

How Democratic is Latvia? Audit of Democracy 2005–2014
Sc. ed. Juris Rozenvalds
2015
304 lpp.
ISBN 978-9984-45-966-0

Nav pārdošanā

In 2004–2005 Democracy Audit was the first significant project executed by the Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI) using the methodology of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). This assessement was prepared within the framework of the National Research Programme “National Identity”. An expert group was formed under the auspices of the ASPRI. In addition to researchers from the SZF, this group also included experts from the Latvian Centre for Human Rights, Centre for Public Policy PROVIDUS, Faculty of Economics and Management of the University of Latvia, and Vidzeme University of Applied Sciences. Audit of Democracy 2005–2014 assesses democracy in Latvia over the ten-year period spent as a member state of NATO and the EU.

 

 

Humanities and Social Sciences Latvia

ISSN 1022-4483

 

 EUR 2.42

 

 

 

 

 

Tomass Hillanns Ēriksens
Mazas vietas – lieli jautājumi. Ievads sociālantropoloģijā
Tulk. A. Cimdiņa
2010
528 lpp.
ISBN 978-9984-45-247-0 

EUR 6,72

Kāpēc multikulturālisma jēdziens ir maldinošs? Kas kopīgs reliģijai, zinātnei un maģijai? Kā funkcionē politika un ekonomika sabiedrībās, kur neeksistē nauda un valsts pārvalde? Kāda ir radniecības nozīme sabiedrībā un cilvēka dzīvē? Grāmatā aplūkotajos antropoloģiskos pētījumos varēs rast atbildi ne tikai uz šiem jautājumiem. Lai cik eksotiskas, kaitinošas, dīvainas vai nepareizas mums šķistu svešās kultūras, to apjēgsmei un izprašanai nepieciešama teorētiska, analītiska un metodiska pieeja. Šī grāmata sniedz dziļu ieskatu gan sociālantropoloģijas vēsturē, teorijā un metodoloģijā, gan arī pasaules sociokulturālajā daudzveidībā.

 

Identitātes. Kopienas. Diskursi
Atb. red. B. Bela, B. Zepa
2012
172 lpp.
ISBN 978-9984-45-648-5

Nav pārdošanā

Rakstu krājums sagatavots valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" ietvaros. Rakstu autori piedāvā skatījumu uz dažādiem ar identitāti un kopienām saistītiem procesiem Latvijas sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot diskursiem – kā cilvēki runā par to, ko viņi dara.

 

 

 

Ivars Ījabs
Pilsoniskā sabiedrība. Epizodes politiskās domas vēsturē
2012
296 lpp.
ISBN 978-9984-45-601-0

EUR 4,48

Pilsoniskā sabiedrība ir ne tikai politiskajās cīņās bieži izmantots sauklis, bet vispirms – Eiropas politiskās domas pamatjēdziens, kas apraksta indivīda un varas attiecības. Atšķirīgos laikos pilsoniskā sabiedrība ir apzīmējusi atšķirīgas lietas, un mūsdienu politika ir šo dažādo tradīciju mantiniece. Šī grāmata skaidro pilsoniskās sabiedrības vietu modernajā politiskajā domā, sniedzot atbildes uz modernās pasaules jautājumiem. Valsts varas ierobežošana ar indivīda tiesībām, tirgus ekonomika un sociālais taisnīgums, asociāciju dzīve, laikraksti un politikas «publicitāte», demokrātiska opozīcija autoritārajam komunismam – visas šīs lietas savulaik ir iekļautas pilsoniskās sabiedrības nojēgumā un joprojām mīt tajā.

 

Interdisciplinarity in Social Sciences: Does It Provide Answers to Current Challenges in Higher Education and Research?
Ed. T. Muravska, Ž. Ozoliņa
2011
232 p.
ISBN 978-9984-45-433-7

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Evija Kļave, Inese Šūpule
Nacionālā identitāte un diskurss: teorētiskās refleksijas
2013
100 lpp.
ISBN 978-9984-45-707-9

Nav pārdošanā

Monogrāfijas mērķis ir sniegt teorētisku skaidrojumu par indivīda stāstījuma interpretācijas iespējām jaunāko laiku sociālo teoriju gaismā. Tas ļauj gūt izpratni par valodu kā indivīda pieredzes strukturētāju un paver plašas iespējas pētīt indivīda sociālo uzvedību saistībā ar valodas lietojumu. Monogrāfija ir teorētiska refleksija par diskursa un nacionālās identitātes jēdzienu, tā sagatavo lasītāju nākamajam solim – iepazīstināšanai ar nacionālās identitātes diskursīvās konstruēšanas procesu analīzi Latvijā, atklājot, kā dažādu tautību cilvēki stāsta par savu dzīvi, pieredzi un piederību savai valstij.

 

 

Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ritma Rungule
Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums
2014
232 lpp.
ISBN 978-9984-45-830-4

Nav pārdošanā

1968. gadā tika izdota monogrāfija „Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās. Vēsturiski socioloģisks pētījums”, kuru sarakstīja viens no Latvijas socioloģijas pamatli­cējiem Tālivaldis Vilciņš (1922–1997). Viņa precīzi iz­strādātā un sīki aprakstītā datu ieguves un analīzes metodoloģija ļāva pētījumu pēc 45 gadiem atkārtot, protams, ņemot vērā to, ka daudzi dzīves aspekti kopš tā laika ir būtiski mainījušies. Mūsdienu pētnieču izstrādātajā monogrāfijā pētījuma objekts ir vispārizglītojošo dienas skolu abiturienti, un, lai pētījuma rezultāti būtu izmantojami plašākai mūsdienu jauniešu profesionālās izvēles analīzei, 2011. gada aptaujā tika ietverti arī profe­sionālās izglītības iestāžu audzēkņi.  Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” ietvaros.

 

 

Ingrīda Kramiņa
Research Guidance: Explored and Explained
2009
114 lpp.
ISBN 978-9984-45-073-5

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

 

Krievijas publiskā diplomātija Latvijā: mediji un nevalstiskais sektors
Red. A. Kudors
2014
224 lpp.
ISBN 978-9984-45-877-9

Nav pārdošanā

Grāmatā ir aplūkoti Krievijas izmantotie publiskās diplomātijas līdzekļi, un izdevuma mērķis ir veicināt mūsu izpratni un diskusiju par to, ko nozīmē Krievijas „sabiedriskās” jeb „tautas” diplomātijas īstenošana un kā Latvijai uz to reaģēt. Šo darbu var vienlaikus uzskatīt gan par atsevišķu autonomu rakstu kopumu, gan par vienotu pētījumu, kas sastāv no teorētiskās daļas, Krievijas specifiskās izpratnes par publisko diplomātiju analīzes, Krievijas mediju vēstījumu analīzes, Latvijas mediju telpas analīzes Krievijas klātbūtnes kontekstā, tautiešu politikas kā Krievijas ārpolitikas dimensijas apskata, NVO lomas publiskajā diplomātijā analīzes, Krievijas kultūras diplomātijas specifikas izvērtēšanas, vēstures ekspluatācijas publiskajā diplomātijā analīzes un ticības diplomātijas izvērtējuma.

 

 

Ineta Kurzemniece, Gatis Bažbauers
Zinātniskās darbības rezultātu izvērtējums specializāciju noteikšanai pētniecībā
2014
280 lpp.
ISBN 978-9984-45-834-2

Nav pārdošanā

Šī pētījuma mērķis ir izvērtēt zinātnes nozares, lai identificētu Latvijas specializāciju jomas pētniecībā pēc zinātniskā personāla publicētajiem oriģinālajiem zinātniskajiem rakstiem izdevumos, kas iekļauti Scopus datubāzē. Analizēti cilvēkresursi, starptautiskā sadarbība un sadarbība ar komersantiem, patentu un pētniecības infrastruktūra. Zinātniskās publikācijas izvērtētas pēc 2012. gada OECD projektā iesaistīto ekspertu izstrādātas metodikas. Specializācijas jomas pētniecībā noteiktas ES jaunajās dalībvalstīs un Baltijas jūras reģiona valstīs, aprēķinot un salīdzinot relatīvo publicēšanas intensitāti. Iegūtie rezultāti var palīdzēt politikas veidotājiem noteikt valsts viedās specializācijas pētniecībā un inovācijā, lai īstenotu EK nospraustos mērķus un uzdevumus 2014.–2020. gadā.

 

Skaidrīte Lasmane
Komunikācijas ētika
2012
304 lpp.
ISBN 978-9984-45-528-0

Nav pārdošanā

Grāmata ievada pārdomās par mūsdienu komunikācijas daudzveidīgajām izpausmēm, tehnoloģijām un ētiku. Tā paredzēta akadēmiskai auditorijai, žurnālistiem un citiem komunikācijas profesionāļiem, skolotājiem, kā arī ikvienam par morāli domājošam lasītājam. Grāmata ļauj iepazīt profesionālo ētiku plašsaziņas lauka, reklāmas, sabiedrisko attiecību, interneta mediju veidotājiem un lietotājiem.

 

 

Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Partner
Ed. Daunis Auers 
2008
208 lpp.
ISBN 978-9984-45-017-9

Nav pārdošanā

 

 

 

 

  

Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions
Ed. Nils Muižnieks 
2006
160 lpp.
ISBN 9984-802-10-8

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Latvian-Russian Relations: Dynamics Since Latvia's Accession to the EU and NATO
Ed. Nils Muižnieks 
2011
88 lpp.
ISBN 978-9984-45-326-2

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības
Zin. red. A. Tabuns, F. Rajevska
2014
164 lpp.
ISBN 978-9984-45-880-9

Nav pārdošanā

Autori šai izdevumā analizē un salīdzina Latvijas, Igaunijas, Polijas, Somijas un Lielbritānijas empīrisko pētījumu datus par iedzīvotāju uzskatiem par nabadzību un sociālo nevienlīdzību, kas ir iegūti laika posmā no 1995. gada līdz 2013. gadam. Analizēta identitātes un pilsoniskuma mijiedarbības koncepcija, nacionālās identitātes definēšanas teorētiskie un metodoloģiskās analīzes principi. Empīriski analizēti daži nacionālās identitātes nosacījumi (naturalizācija, migrācija), proksimitāte Latvijai, novadam, pilsētai, teritoriālā proksimitāte un līdzdalība vēlēšanās, Latvijas iedzīvotāju ģeopolitiskā orientācija, nacionālais lepnums, morālo un sociālu normu ievērošana, tajā skaitā attieksme pret vidi kā pilsoniskuma izpausme, kā arī etniskuma un pilsoniskuma mijiedarbība.  

 

 

Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij
Zin. red. Ž. Ozoliņa, I. Ulnicāne-Ozoliņa
2008
298 lpp.
ISBN 978-9984-825-75-5

Nav pārdošanā

Starptautiskās konferences «Baltijas nākotne» sesijas «Latvija 2020»
ziņojumi. Rīga, Latvijas Universitāte, 2007. gada 24. novembris

 

 

 

 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos
2005
148 lpp.
ISBN 9984-684-33-4

Nav pārdošanā

Human Development Report 2004/2005. Human Capability in the Regions

Nav pārdošanā

 

 

 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta?
2007
120 lpp.
ISBN 978-9984-825-13-7

Nav pārdošanā

Izdevums "Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta?" ir devītais sērijā "Pārskats par tautas attīstību" un otrais pārskats, kuru sagatavojis LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, iesaistot arī pētniekus no Liepājas Pedagoģijas akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes, Vidzemes augstskolas un citām institūcijām.
Izdevumā ietverti raksti, kas iztirzā cilvēkkapitāla veidošanos, tā izmantojumu un faktorus, kas to ietekmē. Sniegts cilvēkkapitāla izvērtējums, praktisku piemēru analīze un ieteikumi rīcībpolitikai.

Human Development Report 2006/2007. Human Capital
2008
120 lpp.
ISBN 978-9984-825-27-4

Nav pārdošanā

 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009. Atbildīgums
2009
226 lpp.
ISBN 978-9984-45-162-6

Nav pārdošanā

Human Development Report 2008/2009. Accountability and Responsibility

2009
236 lpp.
ISBN 978-9984-45-206-6

Nav pārdošanā

 

 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte, rīcībspēja
2011
154 lpp.
ISBN 978-9984-45-414-6

Nav pārdošanā

Human Development Report 2010/2011. National Identity, Mobility and Capability

2012
168 lpp.
ISBN 978-9984-45-534-1

Nav pārdošanā

 

 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga nācija
2013
128 lpp.
ISBN 978-9984-45-784-0

Nav pārdošanā

Pārskats veidots valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" ietvaros un veltīts ilgtspējīgai attīstībai, meklējot atbildi uz jautājumu, vai šodienas attīstības procesi dos pozitīvus rezultātus ilgtermiņā un vai Latvijas pašreizējā situācija ir tāda, lai mēs varētu cerēt uz dzīves apstākļu uzlabošanos nākotnē katram iedzīvotājam un nākamajām paaudzēm. Pārskatā uzmanība pievērsta ilgtspējas sociālajai dimensijai – nevienlīdzībai, sociālās drošības sistēmai, demogrāfiskajām tendencēm, integrācijai, pilsoniskajai līdzdalībai un iedzīvotāju informētībai, kā arī teritoriju līdzsvarotai attīstībai.

 

 

 

Latvia. Human Development Report 2012/2013. Sustainable Nation
2014
112 lpp.
ISBN 978-9984-45-856-4

 Nav pārdošanā

The Report is aimed to evaluate the existing developmental processes in Latvia, paying particular attention to the social dimension of sustainability: inequality, the system of social security, demographic trends, integration, civic participation and population awareness as well as balanced development of territories. We would like to stimulate a serious discussion on sustainable national development in Latvia in view of the rapid drop in population because of low birth rates and high emigration rates; the high indicators of poverty and inequality; significant lack of consensus about the basic values of integration of society and other issues essential for social sustainability. It is a relevant question whether today's developmental processes will have positive results in the long run and whether the current situation in Latvia is such that we can hope for ensuring better possibilities in life for each inhabitant and future generations in the longer term.

 

 

 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība
2017
152 lpp.
ISBN 978-9934-18-240-2
doi.org/10.22364/lvpta.2015.2016

Nav pārdošanā

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadībā izdotajā pārskatā par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība” pirmo reizi Latvijā vienkopus analizēti aktuālie veselībpratības, finanšpratības, ģimeņpratības, politikpratības, medijpratības un kultūrpratības jautājumi.
2015./2016. gada izdevuma redaktore ir LU SZF Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju nodaļas asociētā profesore Baiba Holma. Šis ir trīspadsmitais pārskats par tautas attīstību Latvijā un tas ir veltīts informācijpratības izpētei saistībā ar dzīves meistarību.
Pārskatā uzmanība pievērsta tam, kādas ir informācijas ieguves un lietošanas prasmes, kas nepieciešamas Latvijas iedzīvotāju ikdienas jautājumu risināšanai, un novērtēts, kā un vai tās ietekmē dzīves meistarību dažādās jomās: veselības uzturēšanā un saglabāšanā, finanšu pārvaldīšanā, ģimenes dzīves organizēšanā, valsts un pašvaldības pakalpojumu izmantošanā, politiskajā līdzdalībā un pašorganizācijā, brīvā laika pavadīšanā.

 

 

 

 

 

Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski
2009
364 lpp.
ISBN 978-9984-45-142-8

Nav pārdošanā

Šajā grāmatā jauniešu dzīve skatīta plašākā kontekstā, paturot prātā domu, ka veidojam Eiropas Savienības dalībvalsts jauniešu socioloģisku portretu. Šeit vēl skaidrāk nekā iepriekš iezīmējas jauniešu individualizācijas tendences. Jaunatne ir tikpat daudzveidīga kā sabiedrība, bet to vieno noteiktas vecuma robežas, pāreja no bērna uz pieaugušā statusu. Grāmatā analizēti dažādu pētījumu dati, dots veikto pētījumu raksturojums, īsa jaunatnes pētījumu vēsture Latvijā. Tomēr galvenā uzmanība ir pievērsta procesiem un problēmām. 

 

 

Nils Muižnieks, with a contribution by Rasma Karklins
Georgian Security: A Latvian Perspective
2008
40 lpp.
ISBN 978-9984-825-19-9

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Nils Muižnieks
Manufacturing Enemy Images? Russian Media Portrayal of Latvia
2008
168 lpp.
ISBN 978-9984-825-88-5

Nav pārdošanā

 

 

 

 

  

Nacionālo minoritāšu konvencija
N. Muižnieka red. 
2007
80 lpp.
ISBN 9984-802-78-7

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Negotiating futures – States, Societies and the World 
Proceedings of the International Conference, Riga, November 11–14, 2004
2005
376 lpp.
ISBN 9984-770-81-8

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Paradox: logical, cognitive and communicative aspects. The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication. Vol. 1
2006
272 lpp.
ISBN 9984-783-97-9

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Parlamentārais diskurss Latvijā. Saeimas plenārsēžu stenogrammu datorizētā analīze
Zin. red. J. Rozenvalds
2007
140 lpp.
ISBN 978-9984-802-65-5

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Politiskā komunikācija, ētika un kultūra LR 9. Saeimas vēlēšanās
S. Lasmanes red.
2007
316 lpp.
ISBN 978-9984-825-00-7

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Radot iespējas attīstībai. Diasporas bērnu un jauniešu izglītība
Zin. red. A. Lulle, E. Kļave
2015
328 lpp.
ISBN 978-9934-18-087-3

Nav pārdošanā

Monogrāfija veltīta diasporas bērniem un jauniešiem. Grāmatas mērķis ir gan no vēsturiskā, gan mūsdienu viedokļa, gan praktiski, gan analītiski no dažādiem rakursiem paraudzīties uz iespējām uzlabot valsts, Latvijas vietējās sabiedrības un nozīmīgu institūciju saikni ar diasporas bērniem un jauniešiem, kā varam radīt labākas iespējas diasporas bērnu un jauniešu saikņu stiprināšanai ar viņu pašu vai viņu vecāku vai vecvecāku dzimteni Latviju. Tātad mūsu grāmatas trīs atslēgvārdi ir bērni un jaunieši, diaspora un iespēju radīšana. 

 

 

Zanda Rubene
Sapere aude! Critical Thinking in University Studies in Latvia
2004
136 lpp.
ISBN 9984-770-64-8

Nav pārdošanā 

 

 

 

 

 

Zanda Rubene
Kritiskā domāšana studiju procesā (2. papildin. izd.)
2008
224 lpp.
ISBN 978-9984-45-012-4

EUR 4,48

 

 

 

 

 

Sabiedrības integrācijas tendences un prettendences. Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts. Rakstu krājums
Sast. Leo Dribins
2008
88 lpp.
ISBN 978-9984-825-22-1

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Sabiedrības novecošana. Sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski
Zin. red. R. Rungule, I. Koroļova
2013
180 lpp.
ISBN 978-9934-506-05-5

Nav pārdošanā

Monogrāfijas autori pievērsušies galveno novecošanas izpausmju izpētei un salīdzinošai analīzei sociālās aizsardzības, nevienlīdzības, sociālās politikas un nodarbinātības aspektos. Grāmata sagatavota, balstoties uz pētījuma «Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs» rezultātiem, kas realizēts ar EEZ finanšu grantu shēmas «Akadēmiskie pētījumi» apakšprojekta ietvaros. Bāzējoties uz daudzveidīgu socioloģisko pētniecības metožu pielietojumu, to skaitā – zinātniskās literatūras un sociālās politikas analīzi; kvantitatīvo sociālo, t.sk., salīdzinošo pētījumu datu analīzi; ekspertu intervijām u. c. pētījumā sniegti kā teorētiskie sabiedrības novecošanas raksturojumi, tā arī analizēta vecu cilvēku situācija Latvijā salīdzinājumā ar citām Baltijas un Eiropas valstīm.

 

 

Sociālā cilvēkdrošība: bērni un ģimenes ar bērniem Latvijā. Rakstu krājums
2014
108 lpp.
ISBN 978-9984-45-813-7

Nav pārdošanā 

Grāmatas mērķis ir rosināt speciālistu ciešu sadarbību visaptverošas pieejas īstenošanā darbā ar bērniem un ģimenēm ar bērniem. Darbā atspoguļoti statistiskie dati, kā arī aplūkoti pētījumi par bērnu materiālo nenodrošinātību, nabadzību, veselību, izglītību un nodarbinātības apstākļiem valstī, vecāku iespējām un spējām rūpēties par saviem bērniem; sociālais atbalsts bērniem un ģimenēm ar bērniem dzīves kvalitātes veicināšanā un sociālās labklājības un sociālās cilvēkdrošības stiprināšanas nozīme. Rokasgrāmatā skaidroti termini, kurus bieži izmanto darbā ar ģimenēm un bērniem, analizēti faktori un cēloņsakarības, kas ietekmē bērnu nabadzību un sociālo atstumtību, raksturoti aktuālie politikas plānošanas dokumenti, kuri iezīmē tālākos attīstības virzienus, kā arī identificētas visas iestādes un speciālisti, kuri iesaistīti dažādo situāciju risināšanā ģimenēs ar bērniem. Rokasgrāmata paredzēta visiem, kas darbojas sociālajā jomā un strādā ar bērniem un ģimenēm ar bērniem. 

 

Sociālā cilvēkdrošība: spēju attīstība, sadarbība, iekļaušana
Atb. red. F. Rajevska
2013
208 lpp.
ISBN 978-9984-45-609-6

Nav pārdošanā

Ar rakstu krājumu “Sociālā cilvēkdrošība: spēju attīstība, sadarbība, iekļaušana” projekts “Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība” turpina iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar veiktā pētījuma rezultātiem. Rakstu autori apskata dažādus ar sociālo cilvēkdrošību saistītus aspektus, analizē uzņēmēju, pašvaldību vadītāju, sociālo darbinieku, nevalstiskā sektora pārstāvju viedokļus, likumdošanu, nodokļu politiku, statistikas un socioloģisko pētījumu datus, meklējot atbildi uz jautājumu, kā stiprināt indivīda un kopienas drošību, lai tie savā labā izmantotu valsts fondēto pensiju shēmā iestrādātos stimulus.

 

 

Socioloģija Latvijā
Sast. T. Tisenkopfs 
2010
536 lpp.
978-9984-45-159-6

EUR 6,72

Grāmatā sniegts pārskats par socioloģijas veidošanos un vēsturisko attīstību Latvijā, galvenajiem pētījumu virzieniem, kas pievēršas būtiskām sabiedrības un indivīda dzīves norisēm. Īpaša nodaļa veltīta intervijām ar pazīstamiem Latvijas sociologiem. Grāmatas veidošanā iesaistīts plašs autoru loks – gan pieredzējuši zinātnieki, gan jauni speciālisti un studenti. To papildina fotogrāfijas un vēsturiskas liecības par sociologu darbu senāk un pašreiz.
Grāmata paredzēta studentiem un ikvienam lasītājam, kurš vēlas paplašināt savu izpratni par sabiedrību.

 

 

Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs: vai tā sniedz atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem augstākajā izglītībā un pētniecībā?
Zin. red. T. Muravska, Ž. Ozoliņa
2012
228 lpp.
ISBN 978-9984-45-524-2

Nav pārdošanā

Rakstu krājums veltīts debatēm par pašreizējām tendencēm starpdisciplinārā izglītībā un pētniecībā. Tajā apkopoti dažādu nozaru ekspertu, pētnieku un mācībspēku viedokļi par šo tematu.

   

A. Stepčenko, M. Brants, L. Bukovska
Dzīves kvalitāte Latvijas veco ļaužu pansionātos 
2007
62 lpp.
ISBN 9984-802-79-5

Nav pārdošanā


The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations
Ed. Nils Muižnieks
2011
240 lpp.
ISBN 978-9984-45-323-1

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

The War in Ukraine: Lessons for Europe
Ed. Artis Pabriks, Andis Kudors
2015
184 lpp.
ISBN 978-9984-45-998-1

Nav pārdošanā

This collection of articles was created at a time when many Europeans and North Americans became increasingly aware that the West–Russia relationship would not return to the same state it had been in prior to the annexation of Crimea in spring 2014. However, it is not clear yet exactly where they will arrive, for the present situation is regarded as a transitional stage which may go on for some time. The collection of articles is divided into three major parts: security, economics, and politics. It is a significant fact that security themes are more or less present in the second and third parts, once more confirming the necessity to concentrate not only on military security, but also on other aspects.

 

Uncertain Transformations: New Domestic and International Challenges
Proceedings of the International Conference. Riga, November 9-11, 2006
2007
392 lpp.
ISBN 9984-802-58-2

Nav pārdošanā

 

Edvīns Vanags, Inga Vilka
Pašvaldību darbība un attīstība
2005
382 lpp.
ISBN 9984-770-88-5

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Prof. Dr. oec. Inese Vaidere
Misija Latvijai
2014
136 lpp.
ISBN 978-9984-45-795-6

Bezmaksas

Autobiogrāfisks izdevums, kas iepazīstina lasītāju ar I. Vaideres bērnības un jaunības gadiem, profesionālo izaugsmi no Latvijas Universitātes mācībspēka līdz ietekmīgai Eiropas politiķei.

 

 

 

 

Inese Vaidere
Starptautiskās valūtas attiecības
2015
144 lpp.
978-9934-18-073-6 

Nav pārdošanā

Jautājumi, kas saistīti ar valūtas attiecībām jeb starptautiskajām finansēm, starptautisko finanšu institūciju lomu pasaules ekonomikas attīstības procesos, mūsdienās pamatoti izraisa aizvien lielāku interesi. Pieaugošās globalizācijas apstākļos atsevišķu valstu finanšu sistēmas kļūst atkarīgākas viena no otras, veidojot sarežģītu pasaules finanšu arhitektūru. Informācijas tehnoloģiju straujā attīstība ir izmainījusi finanšu tirgus struktūras. Atsevišķu valstu finanšu tirgu savstarpējā atkarība un pieaugošā nestabilitāte bija par iemeslu pasaules finanšu krīzei 2008. gadā. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast starptautiskās finanses, starptautiskās valūtas attiecības, lai varētu samazināt nākotnes finanšu krīžu ietekmi uz Latvijas ekonomiku.
Grāmata tapusi, lai latviešu studentiem, kuri vēlas apgūt starptautiskās valūtas attiecības, starptautiskās vai globālās finanses, būtu iespējams pamatzināšanas iegūt dzimtajā valodā. Grāmatas pamatu veido materiāls, ko autore izmantojusi lekcijās, studentiem pasniedzot minētos priekšmetus.

 

 

I. Vaidere, E. Vanags, I. Vanags, I. Vilka
Reģionālā politika un pašvaldību attīstība ES un Latvijā
2006
296 lpp.
ISBN 9984-976-11-4

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

I. Vaidere, E. Vanags, I. Vanags, I. Vilka
Regional Policy and Development of Local Government in Latvia and the European Union
2008
326 lpp.
ISBN 978-9984-825-11-3

Nav pārdošanā

 

Vērotājs un sabiedrība
Sast. M. Rubene
2008
252 lpp.
ISBN 978-9984-825-25-0

Nav pārdošanā

 

 

 

 

 

Zīmes. Mēs. Pieminēšana. Piektais gads
V. Zelčes red.
2007
148 lpp.
ISBN 978-9984-802-77-0

Nav pārdošanā

Projektā apvienoti komunikācijas zinātnes, Latvijas vēstures un kultūras vēstures aspekti un pieejas. LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikāciju studiju nodaļas studenti un mācībspēki fiksējuši daļu Latvijas ainavā esošo 1905. gada zīmju – pieminekļus, piemiņas plāksnes, ēkas, ielas un laukumus –, kur risinājušies tā laika notikumi. 

 

 

 

Linda Zīverte
Kolektīvās rīcības nozīme kopienas sociālās drošības stiprināšanā: rīcībpētījums par Talsu novada fonda ieguldījumu iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanā
2014
112 lpp.
ISBN 978-9984-45-953-0

Nav pārdošanā

Pētījumā apskatīta kolektīvās rīcības nozīme kopienas jautājumu risināšanā un pārliecinoši parādīts un pierādīts, ka kolektīvā rīcība ir balstīta uz savstarpēju uzticēšanos, sadarbību, gatavību dalīties, līdzatbildību un ka ilgtermiņā tā kļūst par nozīmīgu kopienas sociālās drošības un izaugsmes resursu. Ir apkopots plašs teorētiskais un pētnieciskais materiāls par kopienas fondiem, to darbību un ieguldījumu kolektīvās rīcības attīstībā. Izmantotais rīcībpētījuma dizains parāda vēl vienu iespēju, kā sociālo zinātņu pētniekiem paplašināt darbības lauku.

 

 

 

Latvijas Universitātes Raksti. Socioloģija = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of Latvia. Sociology